Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Από τις Επιτροπές της Περιφέρειας, η Οικονομική Επιτροπή αποτυπώνει την υπερεξουσία των παρατάξεων της πλειοψηφίας που εκπροσωπούνται σ αυτή, καθώς έχει τη δυνατότητα να ορίσει το σύνολο της σύνθεσης των μελών της κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά και να επιλέξει τα μέλη της μειοψηφίας που θα συμμετέχουν σε αυτή.Για λόγους διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών, θα πρέπει στην Οικονομική Επιτροπή να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να δεχθούμε την συμμετοχή όλων των παρατάξεων με δικαίωμα λόγου και των έξι (6) μεγαλυτέρων παρατάξεων με δικαίωμα ψήφου.Με αφορμή τη σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, υποστηρίζουμε ακόμα τη διαπαραταξιακή εκπροσώπηση σε όλες τις περιφερειακές επιτροπές, με τη θεσμική εξασφάλιση της συμμετοχής εκπροσώπων και από τις μικρές παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα στις επιτροπές εκείνες που έχουν άμεση σχέση με θεσμούς διαφάνειας και ελέγχου (π.χ. Οικονομική Επιτροπή ελέγχου έργων) να είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση του συνόλου των παρατάξεων.
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Οι Οικολόγοι Πράσινοι στεκόμαστε επιφυλακτικοί στην αλλαγή του ποσού των συμβάσεων προμήθειας έργων κ.α. για τα οποία απαιτείται προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 100.000 (χωρίς ΦΠΑ) σε 200.000 και άνω (χωρίς ΦΠΑ). Στην περίπτωση που στο Τεχνικό Πρόγραμμα ενός Δήμου υπάρχει η δυνατότητα ένταξης πολλών έργων μικρότερης αξίας των 200.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) μπαίνει και θέμα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης με την απουσία προληπτικού ελέγχου.Για λόγους διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών των Δήμων, προτείνουμε να είναι ανοιχτά τα οικονομικά βιβλία κάθε Δήμου σε κάθε πολίτη και κάθε συλλογικότητα, όποτε υπάρχει ανάγκη ελέγχου. Επιπλέον, προκειμένου να υπάρχει κοινωνική αποδοχή των αποφάσεων επί των οικονομικών ενός δήμου θα πρέπει να υπάρχει και κοινωνική συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων μέσω των Επίτοπων Διαβούλευσης των Δήμων με την ευρεία συμμετοχή πολιτών και συλλογικοτήτων.Η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων κάθε Δήμου θα πρέπει να γίνεται και στη δημοτική ιστοσελίδα σε απλή μορφή, έτσι ώστε να είναι προσιτά, εύκολα, προσβάσιμα και κατανοητά από το σύνολο των δημοτών. Οι εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας και η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι το εργαλείο για την διαφάνεια στη λειτουργία των Δήμων και της διεύρυνσης της συμμετοχικότητας των δημοτών, αφού οι δημοτικές δραστηριότητες αποτελούν απαρέγκλιτα δημόσια δεδομένα.Γενικότερα, η εποπτεία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, δε θα πρέπει να “εκβιάζεται” με ελεγκτικούς μηχανισμούς από την κεντρική κυβέρνηση όπως προτείνεται στο Μνημόνιο ΙΙ, αλλά να επιδιώκεται με την ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου στην καθημερινή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Μια αυτοδύναμη και αυτοτελής αυτοδιοίκηση δεν έχει ανάγκη από ενδιάμεσους επόπτες. Προτείνουμε την οριστική κατάργηση του θεσμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που εισήγαγε ο νόμος «Καλλικράτης». Με την πρόταση αυτή απαντάμε συνολικά σε όλα τα θέματα που εισάγει το άρθρο 18 του παρόντος πολυνομοσχεδίου. Θεωρούμε ότι στην κατεύθυνση καλύτερης λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συμβάλει η ενίσχυση και ταυτόχρονη μεταφορά αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκούνται από την κεντρική εξουσία, προς την αιρετή Περιφέρεια, που αποτελεί εξάλλου τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος, ώστε αυτό να περιοριστεί σε καθαρά επιτελικό ρόλο.Θέλουμε την ύπαρξη δύο ισχυρών βαθμών αυτοδιοίκησης, του Δήμου και της Περιφέρειας και τη μεταφορά στην Περιφέρεια όλων των αρμοδιοτήτων που σήμερα ανήκουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ακόμα και εκείνων που σήμερα δεν μπορούν για συνταγματικούς λόγους να μεταβιβαστούν, όπως π.χ. τα Γενικά Πολεοδομικά σχέδια (Γ.Π.Σ) ή τα Ρυθμιστικά Σχέδια (Ρ.Σ.). Εναλλακτικά, θεωρούμε αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση οι αιρετές Περιφέρειες να έχουν υποχρεωτικά εισηγητικό ρόλο για όλα τα θέματα που για συνταγματικούς λόγους παραμένουν έως σήμερα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.Ο Ν. 3852/2010 διαμόρφωσε μια συγκεντρωτική δομή μέσα στις Περιφέρειες με συνέπειες τη μη αποτελεσματικότητα σε παραγόμενο έργο, τη γραφειοκρατία, τη μείωση άμεσης εποπτείας στα θέματα περιβαλλοντικών αυθαιρεσιών και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) καθώς και τον περιορισμό του δημοκρατικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό θεωρούμε θεμιτό να υπάρχει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ένα συλλογικό όργανο, το Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας (Σ.Π.Ε.) που θα ασκεί το δημοκρατικό έλεγχο, έχοντας αποφασιστικό ρόλο για θέματα της Περιφερειακής Ενότητας, κυρίως περιβαλλοντικά και διαδημοτικά. Για την επίτευξη του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας για ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, είναι θεμιτό να λειτουργούν Επιτροπές των Περιφερειακών Ενοτήτων, με σαφείς κανόνες και αρμοδιότητες και μεταβαλλόμενη σύνθεση ανάλογη με τα ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής (τουριστική περιοχή, αγροτική περιοχή κλπ.).