Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
2. Στην παράγραφο 2 του παροντός άρθρου για το Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ, προτείνεται να προστεθεί εδάφιο δ) ως εξής :δ) Αξονας 4. Χρηματοδότηση της συμμετοχής των δήμων στα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και στο ΠΑΑ της Ελλάδας καθώς και της ωρίμανσης του σχεδιασμού (μελέτες ανάπτυξης και τεχνικές μελέτες) και της υλοποίησης έργων.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Για την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου που αφορά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 278 του ν.3852/2010 προτείνεται η αλλαγή των χρηματικών ορίων καθότι στην παράγραφο 3 του Αρθρου 25 του Ν. 3614/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3840/10, το όριο ελέγχου νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι 5,0 εκατ. € (χωρίς Φ.Π.Α.) για δε τις προγραμματικές συμβάσεις είναι 10,0 εκατ. € (χωρίς Φ.Π.Α.).Για το λόγο αυτό είναι υπερβολικός, γραφειοκρατικός και θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις ο προβλεπόμενος έλεγχος για τις προγραμματικές συμβάσεις. Άλλωστε επισημαίνεται ότι ισχύει το όριο του 1,0 εκατ. € για τις μη συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις.Με βάση την ανωτέρω αιτιολόγηση προτείνεται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 278 του ν. 3852/10 να τροποποιηθούν ως εξής :1. Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών, πριν από την σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους.2. Για τις συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό χωρίς Φ.Π.Α. του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη σύναψή τους, έλεγχος νομιμότητας από το καθ’ ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει.Για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ειδικές διατάξεις γι’ αυτά ».
 
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Στο παρόν άρθρο προτείνεται η προσθήκη μιας παραγράφου η οποία θα αφορά τη διεύρυνση του αντικειμένου των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ, όπως αυτός προβέπόταν στον ΔΚΚ Ν. 3463/2006 , προκειμένου η ρυθμιση να συμβαδίζει με τον αναπτυξιακό ρόλο που διαδραματίζουν σε πανελλήνιο επίπεδο σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις ανάγκες αλλά και προκειμένου να δύνανται οι εταιρείες αυτές να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.Συγκεκριμένα το πρώτο στοιχείο του εδαφίου β της παραγράφου 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/06 προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως :«β. Οι ανώνυμες εταιρείες, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνον Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Κοινωνικών Δομών για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αποτελούν αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.».
 
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Όσο αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων ΟΤΑ αντί να γίνει τροποποίηση του άρθρου 199 του ν. 3852/10 με προσθήκη –συμπλήρωση στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΚΕΚ σε σχέση με το αντίστοιχο προσωπικό των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. θα μπορούσε στο τέλος του άρθρου 199 του ν. 3852/10 να προστεθεί αυτούσια παράγραφος 7 ως εξής:«7. Σε περίπτωση λύσης υφιστάμενης ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το προσωπικό σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της εταιρείας δύναται να μεταφερθεί, με την ίδια σχέση εργασίας, στους μετόχους δήμους και περιφέρειες και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, με απόφαση των οικείων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της λυόμενης εταιρείας, εφόσον οι ΟΤΑ α’ ή/και β’ βαθμού, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, η ΠΕΔ και τα νομικά τους πρόσωπα κατέχουν αθροιστικά το 75% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η σύσταση των αντίστοιχων προσωποπαγών θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του φορέα υποδοχής, αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του. Για τη μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει».
 
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Προτείνεται να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση για το προσωπικό των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ και ειδικότερα:Η παράγραφος 6 του άρθρου 265 του ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν.3731/08, προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως:«Το προσωπικό των πολυμετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ προσλαμβάνεται βάσει Κανονισμού Προσωπικού ο οποίος προβλέπει, μεταξύ των άλλων, τον τρόπο πρόσληψης προσωπικού που περιλαμβάνει τα κριτήρια και τη διαδικασία και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων.ή εναλλακτικά«Το προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ προσλαμβάνεται βάσει της ΚΥΑ αριθμ. οικ. 53266/2009 (ΦΕΚ 1877 Β/3-9-2009) όπως κάθε φορά ισχύει.Η σύναψη συνεργασίας με πρόσθετο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για την επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων ή τη σύνταξη μελετών που ανατίθενται στην ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ από τα Υπουργεία, τη Γενική Διοίκηση, τους Δήμους, την Περιφέρεια και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή έργων που συγχρηματοδοτούνται, χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, γίνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου. Το προσωπικό αυτό εμπίπτει στην εξαίρεση της περίπτωσης δ’ της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’) και η σύμβαση συνάπτεται βάσει Κανονισμού που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ, χωρίς καμία άλλη και οποιασδήποτε μορφής πρόσθετη διαδικασία και εγκριτική απόφαση. Οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού έχουν διάρκεια αντίστοιχη με εκείνη της λήξης του χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος ή ολοκλήρωσης του έργου, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση, της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου».Επιπλέον για μεγαλύτερη ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα που θα πρέπει να έχουν οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. προτείνεται στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 265 του ν.3463/06, να προστεθεί εδάφιο καινούργιο ως εξής :«Στον κανονισμό περιλαμβάνονται επίσης και αντίστοιχες ρυθμίσεις που αφορούν την εκτέλεση των συμβάσεων (π.χ. διαδικασίες επιμετρήσεων και πληρωμής, παρατάσεων προθεσμιών, σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων, παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης κλπ.)».Τέλος επειδή οι ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ υλοποιούν συνήθως προγράμματα και πολιτικές και οι δαπάνες που τις αφορούν καταβάλλονται, στην πλειοψηφία τους, απολογιστικά και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεωτικές προβλέψεις στον ισολογισμό τους π.χ. ποσά για αποζημίωση εξόδου από την εργασία, είναι πιθανόν να οδηγούνται σε μικρές ζημίες και επομένως να κινδυνεύουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο,της παραγράφου 8, του άρθρου 265 του ν.3463/06, να οδηγηθούν σε λύση.Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ισχύει και γι’ αυτές ότι ισχύει για τις κοινές ανώνυμες εταιρείες, κάτι που αντιμετωπίζεται με τη διαγραφή του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 265 του ν.3463/06.Με βάση την ανωτέρω αιτιολόγηση προτείνεται στο ίδιο άρθρο 265 η κατωτέρω προσθήκη:4.Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8, του άρθρου 265 του ν.3463/06, διαγράφονται.