Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Γιώργος Γιαννόπουλος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Γιώργος Γιαννόπουλος
Αποροι θεωρούνται…………..καθώς καί μονογονεικές οικογένιες με εισόδημα κάτω άπό……………
 
 
Γιώργος Γιαννόπουλος
Δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, καταργούνται.
 
 
Γιώργος Γιαννόπουλος
2. Τα κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Τήν λειτουργία τους διαχειρίζεται διαχειριστής/ες πού ορίζεται και εποπτεύεται από οικονομική επιτροπή στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα ή οι οριζόμενοι από αυτούς αντιδήμαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες. Ο διαχειριστής/ες υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισμό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου ή της περιφέρειας.
 
 
Γιώργος Γιαννόπουλος
4.4 Περιοχές επιχειρηματικού τουρισμού τύπου μοτέλ.Περιοχές πέριξ οδικών αξόνων σέ απόσταση μέχρι 10 χιλιόμετρα από βιομηχανίκες περιοχές. Περιοχές πέριξ οδικών αξόνων σέ απόσταση σε ζώνες 20-40 χιλιόμετρα πέριξ μεγάλων αστικών κέντρων άνω των 200.000 κατοίκων. Περιοχές πέριξ λιμένων και αερολιμένων, μεγάλων βιομηχανικών,ενεργειακών, καί αγροκτηνοτροφικών μονάδων σέ απόσταση μέχρι 10 χιλιόμετρα.