Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης
Η εφαρμογή του ν. 4024/2011 παρουσιάζει προβλήματα σε Δήμους που ο ΟΕΥ τους πήρε έγκριση από τις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο, πριν από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, αλλά για τυπικούς λόγους δημοσιεύτηκαν σε κατοπινή ημερομηνία. Σημειώνω ότι πολύ σωστά μετά τη δημοσίευση του νόμου 4024, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν προχώρησαν σε εγκρίσεις νέων ΟΕΥ απαιτώντας την προσαρμογή στις διατάξεις του νέου νομοθετήματος. Ωστόσο, για τους δημοσιευμένους ΟΕΥ υπάρχει ένα νομικό κενό που είναι ευκαιρία να ρυθμιστεί έτσι ώστε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να προχωρήσει στην έκδοση της Κ.Υ.Α. για τη διατήρηση των θέσεων που η πλήρωση δεν ξεπερνά το όριο του 4024/2011 (δηλαδή 60%). Προτείνω την προσθήκη στο συγκεκριμένο άρθρο μιας διάταξης ως εξής: «Οι διατάξεις του ν. 4024/2011 για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού εφαρμόζονται και σε όσους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας έχουν εγκριθεί από τους αντίστοιχους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του συγκεκριμένου νόμου.»
 
 
Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης
Στη διόρθωση της παράγραφου 1 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 προτείνουμε το πληθυσμιακό όριο για τους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων να μετατραπεί σε 50.000 κατοίκους. Το όριο των 100.000 αφορά μόνο 17 Δήμους σε όλη τη χώρα (!) και είναι εντελώς αυθαίρετο αφού δε συνδέεται καν με τη γεωγραφική έκταση ενός Δήμου ή τον αριθμό των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, στοιχεία που δημιουργούν επιπλέον ευθύνες συντονισμού της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρό του και άρα απαιτούν την συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία του. Γιώργος ΚουλαουζίδηςΕιδικός Σύμβουλος Δήμου Θέρμης