Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Σε συνέχεια του χθεσινού σχολίου μου σχετικά με το:«Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012″παρακαλώ να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την υπ αριθμ 31722/4-11-2011 ΚΥΑ «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού’» και ειδικότερα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’, άρθρο 9 (Λοιπές κατευθύνσεις), παρ. 3 (Κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας), υποπαράγραφος 3α (Αρμοδιότητα Μισθώσεων) αναφέρεται ότι: Δεδομένου ότι οι Αποφάσεις μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια……..β) ο θεσμός του αιρετού περιφερειάρχη (σύμφωνα με την εφαρμογή του Ν 3852.2010 -σχεδίου Καλλικράτης), δεν ταυτίζεται και με τον χαρακτήρα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει η αρμοδιότητα εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια να ασκείται από τη Διοίκηση και ειδικότερα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από γνωμοδότηση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.Όπως είναι γνωστό, με τον Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α’ 303/2003), άρ. 19, παρ. 11 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου και άλλες διατάξεις» και την υπ. αριθμ. 140476/06-02-2004 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας, η αρμοδιότητα της εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια μεταβιβάστηκε (ορθά αλλά χωρίς καμία απολύτως προετοιμασία ) από τις τότε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (που μόλις τότε πολλές είχαν στελεχωθεί με Ιχθυολόγους μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ) στις τότε Περιφέρειες (νυν Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), στις οποίες -με εξαίρεση δυο- δεν υπηρετούσαν Βιολόγοι/Ιχθυολόγοι. Σήμερα, 8 χρόνια μετά, η στελέχωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με Βιολόγους/Ιχθυολόγους εξακολουθεί να παραμένει τραγικά ελλιπής για τον όγκο και το ειδικό βάρος που έχει η υδατοκαλλιέργεια και δυστυχώς στις περισσότερες από αυτές η παραπάνω αρμοδιότητα ασκείται από άλλες ειδικότητες (π.χ. Γεωπόνους !!)Είναι πραγματικά οξύμωρο το γεγονός ότι η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, ενός τομέα που παράγει σε ποσότητα και συναλλαγματική αξία σήμερα ένα από τα πρώτα αγροτικά προϊόντα στη χώρα συμβάλλοντας σημαντικά στην Εθνική οικονομία, να μην στελεχώνεται από Βιολόγους/Ιχθυολόγους. Επομένως, εάν η αρμοδιότητα της εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια παραμείνει, όπως θα έπρεπε, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε αυτές να στελεχωθούν είτε από Βιολόγους/Ιχθυολόγους προερχόμενους από τις Αιρετές Περιφέρειες (εάν είναι εφικτό) είτε με νέες προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Δρ. Κεβρεκίδης ΚοσμάςΒιολόγος (Ιχθ/κου)Δνση Αγροτικών Υποθέσεων , Τμήμα Γεωργικής εκμετάλλευσης και Αλιείας ΑΔΜΘ
 
 
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Παρακαλώ να διευκρινισθεί στο άρθρο 8 παρ. 2, «Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012″ εαν στο σημείο ‘υποπαράγραφος γ’ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας» αφορά την υποπαράγραφο δ’ «Υποτομέας Αλιείας».