Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΣΙΔ)»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΣΙΔ)
1. Σύμφωνα με αναγραφόμενα στο άρθρο 8 σημείο 2,Στην παράγραφο ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφο γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας» του άρθρου 186 του ν.3852/2010 προστίθεται περίπτωση 44α ως εξής:«44α. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του π.δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α΄), η διενέργεια επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 98/2004.».Κατά συνέπεια στο αμέσως επόμενο εδάφιο του ίδιου που αναφέρει ότι:Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012.».θα πρέπει να αντικατασταθεί το νούμερο 45 με το σωστό 44α, διότι δημιουργεί σύγχυση.2. Κατηγορηματικά, είμαστε αντίθετοι στην μεταφορά των αρμοδιοτήτων αλιείας (άρθρο 94 παρ 5 αρ.8-69 νόμου 3852/2010) στους Δήμους. Είναι μια πράξη που έρχεται σε αντίθεση με τη λογική της ενιαίας διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου, έτσι όπως αυτή ορίζεται στην Ελληνική νομοθεσία (Ν.360/76, Π/1180/91, Π/ 293/81, Ν.1327/83), αλλά και στο άρθρο 24 παρ.1 του Συντάγματος). Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι πως αρμοδιότητες και υπάλληλοι του Τομέα Αλιείας δεν πρέπει να κατακερματίζονται σε πολλά επίπεδα διοίκησης, αλλά να παραμείνουν στην κρατική διοίκηση.