Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ
Οι παρατηρήσεις αφορούν:Α) Το άρθρο 8: Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών στην παράγραφο 2, …Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙΒ «Τομέας – Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας» υποπαράγραφος γ΄»Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις Αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012.Η παραπάνω τροποποίηση σίγουρα εμπεριέχει λάθος ή υποτομέα ή λάθος αρίθμηση.Στην περίπτωση που αναφέρεται στον υποτομέα αλιείας και στην αρμοδιότητα 45 «Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων (…ακολουθούν διατάγματα, στα οποία υπάρχει λάθος αριθμός) και να εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012 δεν έχει νόημα και βάση για τους εξής λόγους:Η αρμοδιότητα : Η διοίκηση διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων αποτελεί το πρώτο άρθρο του Αλιευτικού Κώδικα 420/70 και είναι η βάση από τις οποίες απορρέουν όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν τον αλιευτικό τομέα. Από την επιμέρους ανάλυση αυτής της αρμοδιότητας, δημιουργούνται όλα τα υπόλοιπα άρθρα και κατά συνέπεια όλες οι επιμέρους αρμοδιότητες. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων αποτελεί την Ουσία και την Βασική Αρχή του τομέα αλιείας. Συνεπώς όποιος είναι αρμόδιος σύμφωνα με το άρθρο αυτό είναι αρμόδιος για όλων τον τομέα και τις υπόλοιπες αρμοδιότητες.Από συστάσεως των Υπηρεσιών αλιείας στην περιφέρεια της χώρας μέχρι σήμερα την αρμοδιότητα αυτή ασκούσαν και ασκούν οι υπηρεσίες αλιείας των Νομαρχιών, μετέπειτα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και επί Καλλικράτη των Περιφερειών – Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα Αλιείας των Περιφερειών της χώρας αποτελούν τη δομή συνέχειας της εφαρμογής και εκτέλεσης των αλιευτικών αρμοδιοτήτων, έχουν την απαιτούμενη στελέχωση και εμπειρία, καθώς και το αναπόσπαστο απαραίτητο αρχείο Υποθέσεων για την άσκηση των καθηκόντων τους. Ήδη με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» εδώ και ενάμιση χρόνο η μετάβαση των αρμοδιοτήτων αυτών στις προβλεπόμενες υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκε ομαλά και χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν προκύπτει από πουθενά να δοθεί παράταση εφαρμογής της βασικής αυτής αρμοδιότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς αυτή δεν την ασκούσε ποτέ μέχρι σήμερα, ούτε αναφέρεται στον «Καλλικράτη» ότι την ασκεί μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα για να δοθεί παράταση και να εξακολουθεί μέχρι τέλους του 2012 από την Αποκεντρωμένη. Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διατηρούσε μέχρι 31-12-2011 την αρμοδιότητα της μίσθωσης των ιχθυοτρόφων υδάτων, η οποία μεταβιβάστηκε από 1-1-2012 στα Τμήματα Αλιείας της Περιφέρειας και των περιφερειακών Ενοτήτων. Επίσης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν έχει οργανωμένες Υπηρεσίες Αλιείας, δεν έχει παντού Ιχθυολόγους, για να αναλάβουν όλες τις αρμοδιότητες του Αλιευτικού Τομέα, εφαρμόζοντας τες από απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Σε περίπτωση που περάσει μία τέτοια τροποποίηση τότε μέχρι 31-12-2012 όλοι οι Υπάλληλοι των Τμημάτων Αλιείας των Περιφερειών θα κάνουν διακοπές για ένα εξάμηνο.Β) Έχουν γίνει επανειλημμένες αναφορές προς τα αρμόδια Υπουργεία από όλους τους εργαζόμενους στον Τομέα της Αλιείας ότι οι αρμοδιότητες του τομέα αυτού δεν μπορούν να διασπαστούν και να ασκούνται από 4 διαφορετικά διοικητικά επίπεδα. Τουλάχιστον στο επίπεδο της αποκέντρωσης του κράτους ο Τομέας Αλιείας να ασκείται από έναν μόνο φορέα και αυτός πρέπει να είναι η Περιφέρεια. Συνεπώς προτείνεται ότι στο άρθρο 94 του «Καλλικράτη» όλες οι αρμοδιότητες του τομέα της Αλιείας που μεταφέρονται από 01-01-2013 στους Δήμους να παραμείνουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειών και να ασκούνται μονίμως από αυτές. Δεν μπορεί ένα υδάτινο οικοσύστημα και οι υδρόβιοι πληθυσμοί του να διαχειρίζονται ορθολογικά στο πλαίσιο ενός Δήμου. Επίσης οι Δήμοι δεν διαθέτουν το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.4