Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΒΟΥΝΟΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΒΟΥΝΟΣ
Στο άρθρο 10 παράγραφο 14 απαιτείται να συμπληρωθεί η εξής διατύπωση στην τελευταία παράγραφο για να είναι δυνατή νομικά η αξιοποίηση του στόχου της Η κάλυψη των δαπανών των δραστηριοτήτων της επιχείρησης του προηγούμενου έτους 2011 μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης αυτής του τρέχοντος έτους (υφιστάμενο κείμενο) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ : με τροποποίηση του προγράμματος δράσης εντός 3μηνου από τη δημοσίευση του παρόντος. Για την τροποποίηση αυτή απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της κοινωφελούς και έγκριση αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τροποποίηση προγράμματος δράσης κοινωφελούς μετά την παρέλευση εξαμήνου από την αρχική εγκρισή του.Για την κάλυψη δαπανών του 2011 δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου και κοινωφελούς ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ