Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την εφαρμογή του Καλλικράτη, καταργήθηκαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων – Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ). Οι ΤΥΔΚ παρείχαν τεχνική υποστήριξη στους Δήμους και τις Κοινότητες οι οποίες δεν είχαν στελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες. Επίσης λόγω της μεγάλης εμπειρίας των υπαλλήλων τους στην εκτέλεση Δημοσίων έργων και τη σύνταξη μελετών, βοηθούσαν, προτεί-νοντας λύσεις και παρέχοντας συμβουλές και στους Δήμους οι οποίοι είχαν μεν τεχνικό προσωπικό αλλά η εμπειρία του ήταν τέτοια ώστε να μην επαρκεί για την αντιμετώπιση σύνθετων και περίπλοκων προβλημάτων που εκδηλώνονταν κατά την εκτέλεση των έργων.Η υποστελέχωση σε μεγάλο βαθμό των Τεχνικών Υπηρεσιών των περιφερειακών Δήμων, η αδυναμία τους να προσλάβουν στο άμεσο μέλλον τεχνικούς υπαλλήλους και η απροθυμία των Δήμων της έδρας του Νομού να τους παρέχουν τεχνική υποστήριξη, έχουν δημιουργήσει σημαντικότατα προβλήματα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων, την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και εν γένει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και της ανάπτυξης που επιδιώκεται.Υπό τις παρούσες συνθήκες και συγκυρίες είναι επιτακτική η ανάγκη επανασύστασης των ΤΥΔΚ, προκειμένου το έμπειρο τεχνικό προσωπικό τους να συνδράμει στην υποστήριξη των Δήμων, στο δύσκολο έργο τους .Η επανασύστασή τους θα μπορούσε να γίνει με την μορφή τμημάτων των Αποκεντρωμένων Κρατικών Διοικήσεων στους κατά τόπους Νομούς ή τμημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Α.Μ