Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Σχόλιο επί της παρ.4 του άθρ. 12 «…4. Γενικοί γραμματείς δήμων, ιδιαίτεροι γραμματείς δημάρχων, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες δημάρχων, περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών οι οποίοι διορίστηκαν στις θέσεις αυτές κατά την τρέχουσα δημοτική και περιφερειακή περίοδο θεωρείται ότι έχουν διοριστεί για κάθε συνέπεια από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης διορισμού τους από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και όχι από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.» Προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε προηγούμενες δημοτικές και νομαρχιακές περιόδους δηλ. να διαπνέεται από αναδρομικότητα.
 
 
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Όπως γνωρίζετε υπάρχει έντονο πρόβλημα ως προς την τεχνική υποστήριξη των περισσότερων δήμων δεδομένου οτι πολλοί δε διαθέτουν τεχνική υπηρεσία ούτε το απαραίτητο προσωπικό για να συστήσουν ως οφείλουν μέχρι το Δεκέμβρη του 2012. Ήδη κρίσιμες ειδικότητες τεχνικών υπαλλήλων όπως μηχανικών περιβάλλοντος, χωροταξίας ακόμα και πολιτικών και μηχανολόγων μηχανικών απουσιάζουν από τη δύναμη των περισσότερων Δήμων της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας και η ενίσχυση των Δήμων μέσω μελλοντικών προσλήψεων στο εγγύ μέλλον καθίσταται αδύνατη. Προκειμένου να εκκινηθεί η αναπτυξιακή διαδικασία υλοποίησης προγραμματικών δράσεων και η ποιοτική αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων χρειάζεται και τον παράγοντα «έμπειρο εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο». Τον ρόλο αυτό μπορεί να διαδραματίσει με αποτελεσματικότητα το τεχνικό προσωπικό των πρώην ΤΥΔΚ καλύπτοντας όλα τα κενά που έχουν δημιουργηθεί παρέχοντας εγγυημένη διαχειριστική επάρκεια. Πρόταση επανασύστασης της Τεχνικής Υπηρεσίας: «Το προσωπικό των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) των πρώην Κρατικών Περιφερειών, που είχε μεταταχθεί με τις διατάξεις του άρθρου 258 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) στους Δήμους της έδρας των Νομών, μετατάσσεται στις Αποκεντρωμένες Κρατικές Διοικήσεις και καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες των κλάδων της κατηγορίας και της ειδικότητάς του σε τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που συνίσταται στην έδρα κάθε Νομού.» Με εκτίμηση Κωνσταντίνος Περικλέους ΤριανταφύλλουΜηχανολόγος Μηχανικός ΠΕMSc Διασφάλισης ΠοιότηταςMSs Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
 
 
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Επανέρχομαι πάλι στο κρίσιμο θέμα της τεχνικής υποστήριξης των Δήμων (ΟΤΑ Α’ βαθμού) ως το πλέον καίριο ζήτημα που λείπει από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, δεδομένου ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εκκίνησης οικονομικής μεγέθυνσης ή μείωσης της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο ή δημιουργίας οικονομιών κλίμακος, με άλλα λόγια οικονομικής τοπικής ανάπτυξης, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη συνεισφορά και υποστήριξη του τεχνικού εργαλείου που λέγεται οργανωμένη τεχνική υπηρεσία. Έργα και Μελέτες που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος κάθε Δήμου (νησιωτικού ή ηπειρωτικού) και υιοθετώντας τις αρχές της Βιώσιμης (Πράσινης) Ανάπτυξης συμβάλλουν καίρια στην Πολιτιστική Αναζωογόνηση των Πόλεων και τον Αστικό Σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο. Η αξιοκρατική και ενδελεχής αξιοποίηση των τεχνικών υπαλλήλων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην παλινόρθωση της Τοπικής Δημοκρατίας, την ουσιαστική Αποκέντρωση και στην πραγματική ενίσχυση τη Διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα.Δε γνωρίζω ποιές είναι οι προθέσεις της Πολιτικής Ηγεσίας σχετικά με τις νέες δομές του Κράτους αλλά σίγουρα η επανασύσταση της ΤΥΔΚ είτε ως Αποκεντρωμένη υπηρεσία σε κάθε νομό είτε ακόμα και ως υπηρεσία υπαγόμενη στον Ελεγκτή Νομιμότητας για την ενίσχυση της Διαφάνειας στη λειτουργία των Δήμων καθίσταται αδήριτη αναγκαιότητα.Είναι κρίμα να χαθεί μία πολύχρονη εμπειρία μιας τέτοιας υπηρεσίας, που κάποτε ήταν ο οφθαλμός του Υπουργείου Εσωτερικών σε κάθε νομό, στο βωμό μιας λανθασμένης κατ’ εμέ, διακριτικής διάταξης στο νόμο αποκλειστικά για το συνεκριμένο προσωπικό, η συνταγματικότητα της οποίας αμφισβητείται εντόνως.Εμπιστεύομαι την αδιαμβισβήτητη εμπειρία αλλά και ακαδημαϊκή αναγνώριση της Πολιτικής Ηγεσίας και πιστεύω στη θεραπεία του ζητήματος στο τελικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί.