Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι ΦΟΔΣΑ όταν μετατραπούν σε ΝΠΔΔ, στην παράγραφο 21 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου θα πρέπει να προστεθούν τα εξής: «Επίσης με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων που ανήκουν σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε Ν.Π.Δ.Δ., και από ιδιώτες σε περίπτωση που τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος, προστασίας του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας. Επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως σύνδεσμοι, από προσωπικό που απασχολείται σε αυτούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών, εφόσον το προσωπικό αυτό έχει την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιεί για αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της περιοχής αρμοδιότητας των ΦΟΔΣΑ.» Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται μέχρις ότου καταστεί δυνατή η πρόσληψη από τους ΦΟΔΣΑ εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών, προκειμένου να αποφευχθούν αφ’ ενός η απαξίωση του υφιστάμενου εξοπλισμού των ΦΟΔΣΑ και αφ’ ετέρου η επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ, η οποία θα προκύψει σε περίπτωση που θα υποχρεωθούν να μισθώσουν οχήματα Ι.Χ. για την κάλυψη των αναγκών τους, λόγω έλλειψης προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ
Δεν υφίσταται συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας μέχρι σήμερα, αφ’ ενός των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως Σύνδεσμοι και αφ’ ετέρου των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως ΑΕ του άρθρου 265 του 3463/06, προκειμένου να αιτιολογηθεί επαρκώς η πρόταση για την κατάργηση των ΦΟΔΣΑ – ΑΕ και τη μετατροπή τους σε Συνδέσμους.Μια τέτοια μελέτη θα αναδείκνυε τα προβλήματα και τις εναλλακτικές λύσεις τους επί της ουσίας και επί πραγματικών δεδομένων, η απουσία των οποίων οδηγεί ουσιαστικά σε ασκήσεις επί χάρτου, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η μέχρι σήμερα συσσωρευμένη εμπειρία από τη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ. Μια τέτοια μελέτη, θα αναδείκνυε για παράδειγμα, ζητήματα όπως το κόστος ανά τόνο που αναλογεί σε κάθε δημότη, ή η δυνατότητα υλοποίησης και διαχείρισης επενδύσεων για τη διαχείριση των κάθε είδους απορριμμάτων, όπως αυτά προέκυψαν και αντιμετωπίσθηκαν τόσο από τους ΦΟΔΣΑ – Συνδέσμους όσο και από τους ΦΟΔΣΑ- ΑΕ, ώστε να διαπιστωθεί αντικειμενικά ποιό θεσμικό πλαίσιο εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους που έχουν θέσει η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή ελλείψει οποιασδήποτε συγκριτικής μελέτης, δεν διασφαλίζεται και πολύ περισσότερο δεν τεκμηριώνεται η εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη επιλογή θα οδηγήσει σε υπέρβαση των διοικητικών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν μέχρι σήμερα οι ΦΟΔΣΑ, και τα οποία καθιστούν αναγκαία τη νομοθετική παρέμβαση για την διαφοροποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους. Επιπλέον, η μετατροπή των ΦΟΔΣΑ σε Συνδέσμους, δηλαδή ΝΠΔΔ, θα δημιουργήσει παράπλευρα προβλήματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη εντοπισθεί και δεν αντιμετωπίζονται από το σχέδιο νόμου, με αποτέλεσμα να απαιτείται μακρό χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής παρέμβασης σε επί μέρους ζητήματα, η μη επίλυση των οποίων θα δυσχεράνει τη λειτουργία των νέων φορέων. Παράδειγμα: η ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου, ως προς τα ζητήματα οδήγησης των κρατικών οχημάτων. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι ΦΟΔΣΑ όταν μετατραπούν σε ΝΠΔΔ, θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη ως προς τα οχήματα κυριότητάς τους, ως εξής: «Επίσης με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων που ανήκουν σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε Ν.Π.Δ.Δ., και από ιδιώτες σε περίπτωση που τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος, προστασίας του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας. Επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως σύνδεσμοι, από προσωπικό που απασχολείται σε αυτούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών, εφόσον το προσωπικό αυτό έχει την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιεί για αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της περιοχής αρμοδιότητας των ΦΟΔΣΑ.» Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται μέχρις ότου καταστεί δυνατή η πρόσληψη από τους ΦΟΔΣΑ εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών, προκειμένου να αποφευχθούν αφ’ ενός η απαξίωση του υφιστάμενου εξοπλισμού των ΦΟΔΣΑ και αφ’ ετέρου η επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ, η οποία θα προκύψει σε περίπτωση που θα υποχρεωθούν να μισθώσουν οχήματα Ι.Χ. για την κάλυψη των αναγκών τους, λόγω έλλειψης προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 «εντός ενός μηνός ….ορίζουν ορκωτούς ελεγκτές για την αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων». Επίσης στις παρακάτω παραγράφους προβλέπεται η αυτοδίκαιη λύση των ΦοΔΣΑ με τη μορφή των ανωνύμων εταιρειών χωρίς να επακολουθήσει η εκκαθάρισή τους. Όσο αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών, αυτά περνούν αυτοδίκαια στον νέο περιφερειακό ΦοΔΣΑ. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν υπάρχει καμία διαδικασία που να βεβαιώνει και να αποτιμά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ΦοΔΣΑ ΑΕ αφού δεν ακολουθείται η εκκαθάρισής τους. Επιπλέον, αμέσως μετά τη λύση τους, δεν θα υφίστανται τα αρμόδια όργανα (Δ.Σ., Γ.Σ.) για να συντάξουν και να ψηφίσουν τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς, απογραφές, κλπ) για το τρέχον έτος όπως ορίζεται στη νομοθεσία. Αφθαίρετα λοιπόν, χωρίς να βεβαιώνονται απο κάποιον περνάνε οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα στον νέο ΦοΔΣΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται!
 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ
Οι ΦΟΔΣΑ ΑΕ είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 265 παρ. 8 ν. 3463/2006) συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920. Η διατύπωση του άρθρου 16 του σχεδίου νόμου εγείρει ερωτήματα ως προς τη συνταγματικότητα συγκεκριμένων προβλέψεών του. Εγείρεται κατ’ αρχήν το ερώτημα, αν η υποχρεωτική λύση ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, και μάλιστα χωρίς εκκαθάριση, είναι σύμφωνη με τα άρθρα 4,5 του Συντάγματος (προστασία και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας) και με την ισχύουσα υπ’ αρ. 2011/35/ΕΕ ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαδικασία συγχώνευσης των ΑΕ. Εγείρεται επίσης το ερώτημα, αν η προτεινόμενη διάταξη για την υποχρεωτική παραχώρηση των περιουσιακών στοιχείων των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ ΑΕ στους Συνδέσμους που θα δημιουργηθούν, χωρίς αποζημίωση, είναι σύμφωνη με το άρθρο 17 του Συντάγματος για την προστασία της ιδιοκτησίας. Εγείρεται τέλος το ερώτημα, αν η υποχρεωτική μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ είναι σύμφωνη με το άρθρο 102 του Συντάγματος, περί της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Σημειωτέον ότι κατά τη νομολογία (ΣτΕ 4066/2008, 2170/2002) οι ανώνυμες εταιρίες των ΟΤΑ αποτελούν ιδιωτική τους περιουσία. Η πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου, της υποχρεωτικής παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ, χωρίς αποζημίωση, δεν μπορεί να εξετασθεί στο πλαίσιο της παραγράφου 3 του άρθρου 102 του Συντάγματος (περί δυνατότητας ίδρυσης αναγκαστικών συνδέσμων, δυνατότητα την οποία προφανώς δίνει το Σύνταγμα στο νομοθέτη), αλλά στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του Συντάγματος, περί οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Εν ολίγοις, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 3 του Συντάγματος, ο νομοθέτης προφανώς δύναται να επιβάλει στους ΟΤΑ τη δημιουργία αναγκαστικού συνδέσμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων, και την υποχρεωτική συμμετοχή των ΟΤΑ σε αυτούς, σύμφωνα όμως με το άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος δεν δύναται να επιβάλει στους ΟΤΑ την υποχρεωτική, και μάλιστα χωρίς αποζημίωση, παραχώρηση περιουσιακών τους στοιχείων στους Συνδέσμους. Η προαναφερόμενη διαδικασία είναι πολύ σημαντική και αποτελεί κομβικό σημείο για τους Δήμους – Μετόχους των Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή της ανώνυμης εταιρίας, με αποτέλεσμα η τυχόν αυθαίρετη εφαρμογή στο συγκεκριμένο ζήτημα να καθιστά ορατό τον κίνδυνο προσβολής από τους θιγόμενους. Τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και όσα κατωτέρω αναλυθούν, καθιστούν κατανοητή την ανάγκη παράτασης της χρονικής προθεσμίας του εξαμήνου, που προβλέπεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 16, ως χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των διαδικασιών δημιουργίας των νέων ΦΟΔΣΑ σε επίπεδο περιφέρειας. Απαιτείται σαφώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την πλήρη διερεύνηση και αντιμετώπιση των νομικών και πραγματικών προβλημάτων που θα ανακύψουν, προκειμένου η όλη προσπάθεια να αποδώσει αποτέλεσμα συμβατό με τους στόχους που έχουν τεθεί από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων. Προτείνεται η έναρξη εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων των δημοτικών αρχών που θα προκύψουν από τις δημοτικές εκλογές του 2014, προκειμένου να υπάρξει πλήρης, ακώλυτη και αποτελεσματική μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο.Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16, προβλέπεται ως πιθανό και επομένως θεμιτό, να επιλέξουν οι ΟΤΑ τη λειτουργία ΦΟΔΣΑ με τη μορφή ΑΕ αντί Συνδέσμου. Εν τούτοις, δεν τους επιτρέπεται να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις ΠΡΙΝ προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποχρεωτική συγκρότηση του Συνδέσμου σε επίπεδο περιφέρειας. Επομένως, οι ΟΤΑ θα πρέπει πρώτα, και εντός εξαμήνου, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες δημιουργίας Συνδέσμου, και την επόμενη ημέρα δύνανται, αν το επιθυμούν, να εκκινήσουν τις διαδικασίες μετατροπής του Συνδέσμου που μόλις θα έχουν συγκροτήσει, σε ΑΕ.Η ρύθμιση αυτή προφανώς δεν εξυπηρετεί καμία απολύτως εύλογη σκοπιμότητα. Θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα, από όσα επιθυμεί το σχέδιο νόμου να αντιμετωπίσει. Η πλέον απλή, λογική και πολιτικά νομιμοποιημένη δυνατότητα, η δυνατότητα δηλαδή να αποφασίσουν οι ίδιοι οι ΟΤΑ για τη νομική μορφή του ΦΟΔΣΑ που θα δημιουργηθεί, ΠΡΙΝ αυτός δημιουργηθεί, και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, έστω ενός μηνός από την ψήφιση του νόμου, απουσιάζει παντελώς και αναιτιολόγητα από το σκεπτικό του σχεδίου νόμου. Επιπλέον, (πρωτοφανές στην ελληνική νομοθεσία), για τη μετατροπή του Συνδέσμου που θα δημιουργηθεί, σε ΑΕ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δημοτικών συμβουλίων ΟΛΩΝ των ΟΤΑ που συμμετέχουν στο σύνδεσμο, και όχι η πλειοψηφία τους. Από το σχέδιο νόμου εν ολίγοις, δεν απουσιάζει μόνο η αιτιολόγηση ως προς τη νομική μορφή που επιβάλλεται ως προς τους υπό σύσταση ΦΟΔΣΑ. Απουσιάζει επίσης η στοιχειώδης δημοκρατική ευαισθησία που θα επέτρεπε τη δυνατότητα να αποφασίσουν οι ΟΤΑ σύμφωνα με την αρχή της πλειοψηφίας, για τη νομική μορφή που οι ίδιοι θεωρούν προσφορότερη.Η οποιαδήποτε απόφαση για μετατροπή θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη την θετική γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των Δήμων με πληθυσμιακά κριτήρια και όχι αριθμό Δήμων. Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα να βαρύνει εξίσου η ψήφος ενός Δήμου 100.000 κατοίκων με την ψήφο ενός Δήμου 3.000 κατοίκων. Επίσης, και σχετικά με την μετατροπή ενός Συνδέσμου σε Ανώνυμη εταιρεία των Ο.Τ.Α θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα εάν ένας Δήμος που δεν θέλει να συμμετάσχει σε Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή της Ανώνυμης εταιρείας, να μείνει εκτός του Φο.Δ.Σ.Α με την υποχρέωση να συνεργάζεται μαζί του σε όλο το πλαίσιο διαχείρισης των απορριμμάτων.
 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ
Στην παράγραφο 1α αναφέρει ότι οι ετήσιες εισφορές των Δήμων που συμμετέχουν στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ανάλογα με τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων. Δεν διευκρινίζεται όμως εάν θα πληρώνει και πώς θα προσδιορίζεται η οικονομική συμμετοχή ενός Δήμου-Μέλους του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α, που δεν διαθέτει χώρο υποδοχής απορριμμάτων. Στην παράγραφο 1β αναφέρει ότι οι ετήσιες εισφορές των Δήμων δύναται να επανακαθορίζονται με την ίδια διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη ως πρόσθετο κριτήριο την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων κάθε Φο.Δ.Σ.Α. Σε αυτήν την περίπτωση κακώς δεν επιβάλλεται να ληφθούν υποχρεωτικά υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων Φο.Δ.Σ.Α αλλά αφήνεται αυτήν την δυνατότητα στην διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α). Ο σκοπός της θέσπισης του άρθρου 9, είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι, είτε ως σύνδεσμοι, είτε ως Α.Ε. του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 2527/2009, δεν δύνανται να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα έναντι των Δήμων μελών τους. Η οποιαδήποτε προοπτική διαφοροποίησης της νομικής τους μορφής, ιδιαίτερα δε η μετατροπή τους σε ΝΠΔΔ, προϋποθέτει τη διατήρηση της διασφάλισης των κονδυλίων που απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών. Οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν την αμοιβή των εργαζομένων και την ομαλή λειτουργία των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, προς όφελος της δημόσιας υγείας. Η οποιαδήποτε αρρυθμία ή καθυστέρηση στην είσπραξη των κονδυλίων αυτών επομένως, δημιουργεί προβλήματα που άπτονται και της δημόσιας υγείας. Εν προκειμένω, η προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 17 (παράγραφος 2) θέτει εν αμφιβόλω την έγκαιρη και τακτή εισροή των κονδυλίων στα ταμεία των ΦΟΔΣΑ. Συγκεκριμένα, η διατύπωση ότι «τα οφειλόμενα ποσά…παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε…» αίρεται από τη διατύπωση «..εφόσον λάβει απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο». Ετσι, η άρνηση λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ή η καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης, ή η μεταγενέστερη διαφοροποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται αναπόφευκτα την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ. Η προϋπόθεση λήψης απόφασης από ένα Δημοτικό Συμβούλιο καθιστά έτσι υπό αίρεση την κατά τα άλλα «υποχρεωτική» παρακράτηση των οφειλομένων ποσών, εις βάρος αμέσως του ΦΟΔΣΑ και εμμέσως της δημόσιας υγείας. Δηλαδή αντί η σχετική απόφαση να ληφθεί από το Δ.Σ του Φο.Δ.Σ.Α, δίνεται την ευχέρεια σε αυτόν που οφείλει (οικείο Δήμο) να αποφασίσει εάν θέλει να του παρακρατηθούν ενώ αρνείται να καταβάλει τα οφειλόμενα. Τέλος, η πρόβλεψη της δυνατότητας παρακράτησης των οφειλομένων από τους ΚΑΠ που δικαιούται κάθε ΟΤΑ, δημιουργεί τα εξής προβλήματα:α) Η εκταμίευση των ΚΑΠ δεν είναι χρονικά προσδιορισμένη και διασφαλισμένη, με τρόπο ώστε τα οφειλόμενα ποσά προς τους ΦΟΔΣΑ να παρακρατούνται έγκαιρα, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ.β) Η παρακράτηση, προς όφελος των ΦΟΔΣΑ, των οφειλομένων ποσών από τους ΚΑΠ, συνεπάγεται προφανώς στη συνέχεια την αντίστοιχη παρακράτηση των ποσών αυτών, προς όφελος των ΟΤΑ, από τα τέλη καθαριότητας που εισπράττουν οι ΟΤΑ, προκειμένου να ισοσκελισθούν τα ποσά. Αυτό όμως σημαίνει ότι τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας θα διοχετευθούν σε άλλες κατευθύνσεις, και συγκεκριμένα στην κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν από των παρακράτηση των ΚΑΠ, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων που έχουν προβλέψει τη δεσμευτικότητα στη χρήση των ανταποδοτικών τελών. Οι ΟΤΑ δηλαδή, βάσει διάταξης νόμου, θα υποχρεούνται να παρανομήσουν, χρησιμοποιώντας ανταποδοτικά τέλη για να καλύψουν άλλες δραστηριότητές τους. Κατά συνέπεια, η νέα ρύθμιση του άρθρου 17 (παράγραφος 2) θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα νομιμότητας και λειτουργικότητας, σε σχέση με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010.Προς αποφυγή των προβλημάτων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να μην υπάρξει τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010. Τέλος, το Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α δημιουργήθηκε από την ανάγκη μεταφοράς της τεχνογνωσίας και υποστήριξης των Φο.Δ.Σ.Α στην διαχείριση των σύνθετων έργων. Σήμερα 5 χρόνια μετά την δημιουργία του κοινή είναι η διαπίστωση του συνόλου των 47 μελών του, ότι η ύπαρξη του όχι μόνο είναι αναγκαία αλλά επιβάλλεται να διευρυνθεί η παρουσία του με την εκπαίδευση του απαραίτητου προσωπικού που διαρκώς διευρύνεται λόγω της κατασκευής έργων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων. Το Δίκτυο δημιουργήθηκε το 2007 και βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε και τους Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού. Να σημειώσουμε ότι ο Ν. 3688/2008 στο άρθρο 15, παράγραφο 7, προβλέπει την δημιουργία Πανελλαδικού οργάνου των Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή Ν.Π.Ι.Δ. Στο προβλεπόμενο σχέδιο νόμου θα έπρεπε να προβλέπεται η ολοκλήρωση της θεσμικής αναγνώρισης του Δικτύου, σε συνέχεια του προαναφερόμενου νόμου για αυτόν τον σκοπό. Η λειτουργία του Δικτύου μπορεί να συνεχίσει μέσα από τον περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α της έδρας του το δε ετήσιο κόστος λειτουργίας του είναι το ελάχιστο δυνατό, όπως προβλέπει και το καταστατικό του.