Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ
Οι ΦΟΔΣΑ ΑΕ είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 265 παρ. 8 ν. 3463/2006) συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920.Ερώτηση: η υποχρεωτική λύση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, και μάλιστα ΧΩΡΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, είναι σύμφωνη με τα άρθρα 4,5 του Συντάγματος (προστασία και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας)και με την ευρωπαϊκή οδηγία για τις ΑΕ;;Η προτεινόμενη διάταξη για την υποχρεωτική παραχώρηση των περιουσιακών στοιχείων των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ ΑΕ στους Συνδέσμους που θα δημιουργηθούν, χωρίς αποζημίωση, είναι σύμφωνη με το άρθρο 17 του Συντάγματος για την προστασία της ιδιοκτησίας;;Για ποιό λόγο τιμωρείτε τους ΟΤΑ που προχώρησαν σε έργο, επένδυση,σχεδιασμό, δημιούργησαν ΧΥΤΑ, απέκτησαν εξοπλισμό, και τώρα θα πρέπει να τον μοιραστούν με τους ΟΤΑ που αδιαφόρησαν, αμέλησαν, δεν έλαβαν κανένα μέτρο, δεν προχώρησαν σε καμία επένδυση, και τώρα θα απολαμβάνουν αβρόχοις ποσί, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, τα αποτελέσματα των προσπαθειών των ΟΤΑ που μόχθησαν;;; Στην παράγραφο 6: αφού θεωρείτε πιθανό και θεμιτό να επιλέξουν οι ΟΤΑ τη λειτουργία ΦΟΔΣΑ-ΑΕ αντί για Σύνδεσμο, γιατί δεν τους επιτρέπετε να το αποφασίσουν ΠΡΙΝ την υποχρεωτική συνένωση;;Γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες δημιουργίας Συνδέσμου, και την επόμενη ημέρα να ξεκινήσουν τις διαδικασίες μετατροπής σε ΑΕ;; Ποιά είναι η σκοπιμότητα;;Και γιατί (ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ στην ελληνική νομοθεσία!!!) απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ΟΛΩΝ των ΟΤΑ που συμμετέχουν στο σύνδεσμο, και όχι η πλειοψηφία τους;;;
 
 
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ
Ο σκοπός της θέσπισης του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010, είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι, είτε ως σύνδεσμοι, είτε ως Α.Ε. του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, δεν δύνανται να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.Η οποιαδήποτε προοπτική διαφοροποίησης της νομικής τους μορφής, ιδιαίτερα δε η μετατροπή τους σε ΝΠΔΔ, προϋποθέτει τη διατήρηση της διασφάλισης των κονδυλίων που απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.Οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν την αμοιβή των εργαζομένων και την ομαλή λειτουργία των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, προς όφελος της δημόσιας υγείας. Η οποιαδήποτε αρρυθμία ή καθυστέρηση στην είσπραξη των κονδυλίων αυτών επομένως, δημιουργεί προβλήματα που άπτονται και της δημόσιας υγείας.Εν προκειμένω, η προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 17 (Λειτουργικά ζητήματα ΦΟΔΣΑ- Θέματα προσωπικού) θέτει εν αμφιβόλω την έγκαιρη και τακτή εισροή των κονδυλίων στα ταμεία των ΦΟΔΣΑ.Συγκεκριμένα, η διατύπωση ότι «τα οφειλόμενα ποσά…παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε…» αίρεται από τη διατύπωση «..εφόσον λάβει απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο». Ετσι, η άρνηση λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ή η καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης, ή η μεταγενέστερη διαφοροποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται αναπόφευκτα την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ.Η προϋπόθεση λήψης απόφασης από ένα Δημοτικό Συμβούλιο καθιστά έτσι υπό αίρεση την κατά τα άλλα «υποχρεωτική» παρακράτηση των οφειλομένων ποσών, εις βάρος αμέσως του ΦΟΔΣΑ και εμμέσως της δημόσιας υγείας.Τέλος, η πρόβλεψη της δυνατότητας παρακράτησης των οφειλομένων από τους ΚΑΠ που δικαιούται κάθε ΟΤΑ, δημιουργεί τα εξής προβλήματα:1. Η εκταμίευση των ΚΑΠ δεν είναι χρονικά προσδιορισμένη με τρόπο ώστε τα οφειλόμενα ποσά προς τους ΦΟΔΣΑ να παρακρατούνται έγκαιρα, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ.2. Η παρακράτηση, προς όφελος των ΦΟΔΣΑ, των οφειλομένων ποσών από τους ΚΑΠ, συνεπάγεται προφανώς στη συνέχεια την αντίστοιχη παρακράτηση των ποσών αυτών, προς όφελος των ΟΤΑ, από τα τέλη καθαριότητας που εισπράττουν οι ΟΤΑ, προκειμένου να ισοσκελισθούν τα ποσά. Αυτό όμως σημαίνει ότι τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας θα διοχετευθούν σε άλλες κατευθύνσεις, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων που έχουν προσδιορίσει τη δεσμευτικότητα στη χρήση των ανταποδοτικών τελών. Οι ΟΤΑ δηλαδή, βάσει διάταξης νόμου, θα υποχρεούνται να παρανομήσουν, χρησιμοποιώντας ανταποδοτικά τέλη για να καλύψουν άλλες δραστηριότητές τους.Κατά συνέπεια, η νέα ρύθμιση του άρθρου 17 (Λειτουργικά ζητήματα ΦΟΔΣΑ- Θέματα προσωπικού) θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα νομιμότητας και λειτουργικότητας, σε σχέση με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010. Προς αποφυγή των προβλημάτων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να μην υπάρξει τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010.
 
 
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ
Συγγνώμη, αλλά είστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο λειτουργίας των Συνδέσμων μέχρι σήμερα;;Συγκρίνατε τα αποτελέσματα μεταξύ των ΦΟΔΣΑ-Συνδέσμων και των ΦΟΔΣΑ-ΑΕ του άρθρου 265 του 3463/06, και θεωρείτε πετυχημένο το μοντέλο των Συνδέσμων;;Δεν ξέρετε ότι οι Σύνδεσμοι αναθέτουν σε ιδιώτες εργολάβους, είναι ζημιογόνοι και ακριβότεροι ανά τόνο απορριμμάτων για το δημότη;Πόσο είναι το κόστος ανά τόνο απορριμμάτων στην ΕΔΣΝΑ (Σύνδεσμος) και σε ένα ΦΟΔΣΑ -ΑΕ;;; Γιατί αυξάνετε το κόστος για τους δημότες;;Πόσοι ΦΟΔΣΑ -ΑΕ λειτουρογύν ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ τις εγκαταστάσεις τους, ενώ οι ΦΟΔΣΑ- Σύνδεσμοι έχουν συμβάσεις με ιδιώτες;;Γιατί βάζετε τους ιδιωτες από το παράθυρο, ενώ οι ΦΟΔΣΑ-ΑΕ μπορούν να λειτουργήσουν φθηνότερα, προς όφελος των Δήμων-μετόχων τους;;;Το ξέρετε, για αυτό άλλωστε η ΔΙΑΔΥΜΑ (που ίδρυσε ο κ. Κουκουλόπουλος…) παραμένει με το σχέδιο νόμου, ΑΕ του άρθρου 265, ενώ οι υπόλοιπες ΑΕ μετατρέπονται σε Συνδέσμους….Ερώτηση: οι σύνδεσμοι-ΦΟΔΣΑ, έχουν στόλο απορριμματοφόρων και βοηθητικών οχημάτων. ΔΕΝ θα μπορούν όμως να έχουν μόνιμο προσωπικό, λόγω του περιορισμού των προσλήψεων στο Δημόσιο. Οι εργαζόμενοι σε αυτούς, θα εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι εργαζόμενοι με τέτοια σχέση όμως, ΔΕΝ μπορούν να οδηγήσουν ΔΧ οχήματα. Αποτέλεσμα: επειδή οι Σύνδεσμοι δεν θα μπορούν να προσλάβουν οδηγούς με σχέση δημοσίου δικαίου, δεκάδες οχήματα, αξίας εκατομμυρίων ευρώ, που ήδη έχουν προμηθευτεί οι ΦΟΔΣΑ-ΑΕ, θα ΣΑΠΙΣΟΥΝ, και οι ΦΟΔΣΑ-Σύνδεσμοι θα υποχρεωθούν να μισθώνουν ιδιωτικά οχήματα. Ετσι δεν είναι;;;