Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Θέμα: Αλλαγή διοικητικής υπόστασης του οικισμού της Μιλάτου, Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης. α) Το χωριό η Μίλατος:Η Μίλατος είναι ένα χωριό του νομού Λασιθίου που έχει το χειμώνα 300 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι τριπλασιάζονται το καλοκαίρι με έλληνες και αλλοδαπούς παραθεριστές. Αποτελεί τουριστικό προορισμό, ευρισκόμενο στο τέλος της τουριστικής ζώνης Χερσόνησος – Μάλια – Σίσι – Μίλατος και περιέχει αξιόλογη παραλία και 1000 τουριστικές κλίνες.Απέχει 50 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και έχει αξιόλογα μνημεία, με κυριότερο το Σπήλαιο της Μιλάτου το οποίο το έτος 1823 σφαγιάσθηκαν πάνω από 2500 άνθρωποι από τις γύρω περιοχές και το οποίο εορτάζεται με τιμές εθνικής εορτής. β) Ιστορική αναδρομή:Από το 1879 έως το 1925 η Μίλατος ανήκε στο Δήμο Βραχασίου. Το 1925 η Μίλατος γίνεται αυτόνομη Κοινότητα και παραμένει μέχρι το 1998. Από το 1999 έως το 2006 η Μίλατος διοικητικά ήταν δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Νεάπολης.Μετά από τις αντιδράσεις 8 ολόκληρων χρόνων των κατοίκων του Βραχασίου και της Μιλάτου στη συγχώνευση της τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση το Σχέδιο Νόμου «Καποδίστριας» (Ν. 2539/2007), το Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 30 παρ. 6 του Νόμου 3448/15-3-2006, συστήνει νέο ΟΤΑ με την ονομασία «Κοινότητα Βραχασίου», με διοικητικά όρια τα όρια των πρώην Κοινοτήτων Βραχασίου και Μιλάτου. Έδρα της νέας Κοινότητας ορίζεται ο οικισμός του Βραχασίου. γ) Νομική υπόσταση:Κανονικά, από το 2006 η Μίλατος θα έπρεπε να αποτελεί κοινοτικό διαμέρισμα της Κοινότητας Βραχασίου. Όμως στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2006 (N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) στο άρθρο 2 παρ. 4 αναφέρεται:«Στους Δήμους και στις Κοινότητες που συστήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄), η εδαφική περιφέρεια κάθε Ο.Τ.Α. που καταργήθηκε και κάθε οικισμού που προσαρτήθηκε αποτελεί υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής περιφέρειας του νέου Δήμου ή της Κοινότητας και ονομάζεται «Τοπικό Διαμέρισμα».Τοπικά διαμερίσματα αποτελούν, επίσης, οι Δήμοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄) και 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α΄). «Το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους ή τις Κοινότητες που καταργήθηκαν, κατόπιν συνένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, εφόσον δεν είχαν τοπικά διαμερίσματα».Αν σε αυτή την παράγραφο του ΚΔΚ είχε προστεθεί και ο αριθμός του νόμου με τον οποίο ιδρύθηκε το 2006 η Κοινότητα Βραχασίου, η Μίλατος θα ήταν διοικητικά κοινοτικό διαμέρισμα της Κοινότητας Βραχασίου. Αυτό όμως δεν έγινε, αν και υπήρξε σχετικό αίτημα.Το 2010 με το νόμο 3852 η Κοινότητα Βραχασίου καταργήθηκε ξανά και εντάχθηκε στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Στο άρθρο 2 του νόμου αναφέρεται στην παράγραφο 2:«Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114 Α΄), μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Τοπικές ή δημοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.»Έτσι ο Νόμος «Καλλικράτης» 3852/2010 χρησιμοποιώντας το άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του 2006 δεν επέτρεψε στη Μίλατο να είναι ξεχωριστή Τοπική Κοινότητα.Θα μπορούσε βεβαίως να είχε προβλεφθεί αυτό και με την προσθήκη της φράσης «και οι πρώην Κοινότητες που καταργήθηκαν από το νόμο 2539/2007 και περιλαμβάνονται στο άρθρο 30 παρ. 6 του Νόμου 3448/2006″ η Μίλατος να θεωρούνταν τοπική κοινότητα. δ) Αίτηση:1) Επειδή είναι η μοναδική περίπτωση σε όλη την Ελλάδα ένα χωριό 300 μόνιμων κατοίκων να μην έχει τοπικό συμβούλιο σε αντίθεση με άλλους μικρότερους οικισμού που διαθέτουν.2) Επειδή οι κάτοικοι επιθυμούν την δημιουργία Τοπικής Κοινότητας και κατ’ επέκτασης Τοπικού Συμβουλίου στην περιοχή τους. Ακόμα και αν ερωτηθούν οι κάτοικοι με τοπικό δημοψήφισμα, καθολικά θα απαντήσουν θετικά.3) Επειδή ο Δήμος Αγίου Νικολάου συμφωνεί με το ως άνω αίτημα. Εν κατακλείδι: ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ Την απλή προσθήκη της φράσης «και οι πρώην Κοινότητες που καταργήθηκαν από το νόμο 2539/2007 και περιλαμβάνονται στο άρθρο 30 παρ. 6 του Νόμου 3448/2006″ στο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών ή στον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που είναι υπό επεξεργασία και ο οποίος θα ψηφιστεί άμεσα λόγω της νέας διοικητικής διάρθρωσης, το ζήτημα να τακτοποιηθεί και η Μίλατος να γίνει τοπική κοινότητα. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας!!