Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Χριστόπουλος Παναγιώτης / sv1acw»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Χριστόπουλος Παναγιώτης / sv1acw
Αρθρο 1 παρ 2. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12, περίπτωση λβ’ εφαρμόζονται και για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB) καθώς ….. Η παραπομπή στο αρθρο 12 περίπτωση λβ’ είναι λανθασμένη και μάλλον εννοεί την περίπτωση λα’, δηλαδή: λβ) Εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Ε.Τ.Τ.. λα) Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000, …. Προτείνεται η διαγραφή της πρότασης που αφορά την εφαρμογή σεδίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB)… καθ΄όσον αυτό αναιρείται από το άρθρο 1 παρ. 2: 2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, καθώς και της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB).
 
 
Χριστόπουλος Παναγιώτης / sv1acw
Τι ισχύει με τις ιδιοκατασκευές των ραδιοερασιτεχνών? Υπάρχει κάποια πρόνοια?
 
 
Χριστόπουλος Παναγιώτης / sv1acw
Άρθρο 76 : Ποινικές κυρώσεις 1. Η παράβαση …., καθώς και η παράνομη εμπορία ή χρήση τερματικού εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και με χρηματική ποινή ύψους από τρεις χιλιάδες ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ. 2. Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων δημεύονται, μετά την έκδοση αμετάκλητης ποινικής απόφασης. Οι ραδιοερασιτέχνες κατασκευάζουν, ανταλλάσσουν και εμπορεύονται ράδιο-εξοπλισμό.Μήπως εδώ θα έπρεπε να μπει κάποιος περιορισμός, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει από μία αυθαίρετη ερμηνεία ή απλή ανάγνωση του κειμένου?
 
 
Χριστόπουλος Παναγιώτης / sv1acw
Β) Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές), διαπιστωμένες από την αρμόδια Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, αφαιρείται η άδεια από το όργανο που την εξέδωσε. Επίσης κατάσχεται όλος ο εξοπλισμός του σταθμού και οι συναφείς εγκαταστάσεις. Τα αδικήματα των περιπτώσεων (Α) και (Β) θεωρούνται αυτόφωρα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Δηλαδή, ισχύουν μόνο τα παραπάνω στη περίπτωση νομίμων χρηστών του φάσματος που παρεμβάλλει ο ένας τον άλλο? Δεν προβλέπεται διαδικασία ελέγχου και προτάσεις διόρθωσης?