Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ
1. Έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου έχουν ευρύτερο περιεχόμενο από το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως καθορίζονται από τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οι οποίες αναφέρονται αυστηρά στη ρύθμιση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Όπως και στο ν.3431/2006 οι διατάξεις του σχεδίου νόμου δεν περιορίζονται στην ενσωμάτωση των οδηγιών της ΕΕ αλλά περιλαμβάνουν και πολλές εθνικές διατάξεις προκειμένου να καλυφθεί το κενό που υπήρχε λόγω έλλειψης γενικότερης νομοθεσίας.2. Oι γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 που αναφέρονται βασικά στα θέματα αδειοδότησης σταθμών και δικτύων τα οποία δεν προσφέρουν διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (κλειστά δίκτυα) δεν πρέπει να εξαιρούνται από όλες τις διατάξεις του νόμου διότι τούτο οδηγεί σε παρερμηνείες ειδικά στα άρθρα όπου έχουν προστεθεί εθνικές διατάξεις (π.χ. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ, Διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, Ειδικά Ραδιοδίκτυα, Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών, Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων, Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών, ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις). Από την άλλη πλευρά, η εξαίρεση αυτή είναι αναγκαία λόγω της έλλειψης γενικότερης νομοθεσίας, ώστε να μην δημιουργηθούν ασυμβατότητες με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού. Τέτοιες παρερμηνείες κατά το παρελθόν, οδήγησαν σε απόψεις, όπως π.χ. ότι με το ν. 3431/2006 το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν είχε πλέον αρμοδιότητα για τον καθορισμό προδιαγραφών δεκτών αναλογικής και ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας λόγω της εξαίρεσης της παραγράφου 3 παρά το γεγονός ότι η αρμοδιότητα αυτή βασιζόταν σε πολλές άλλες διατάξεις προϋπάρχουσας νομοθεσίας που δεν είχαν ρητά καταργηθεί με το ν.3431/2006.3. Για την καλύτερη κατανόηση του νόμου οι εξαιρέσεις πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και να συσχετίζονται με τις διατάξεις στις οποίες εφαρμόζονται. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στο άρθρο 1 με διαφορετική όμως διατύπωση είτε καλύτερα, να ενσωματωθούν στο συγκεκριμένο άρθρο στο οποίο εφαρμόζονται. Με τον τρόπο αυτό θα απαλειφθούν και οι εξαιρέσεις των εξαιρέσεων που δημιουργούν σύγχιση.
 
 
ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ
Δεν είναι κατανοητός ο διαχωρισμός των ορισμών σε Ορισμούς ηλεκτρονικών επικοινωνιών (κοινοτικού και διεθνούς δικαίου) και Τεχνικούς Ορισμούς. Εφόσον αναφέρονται στο σχέδιο νόμου, πρέπει να αποτελούν μία ενότητα.Θα πρέπει να εξεταστούν οι νομικές επιπτώσεις από τον ορισμό του όρου «κατανομή ραδιοφάσματος» σχετικά με τον ορισμό του όρου «κατανομή ραδιοσυχνοτήτων» που περιέχεται στο Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και στον ΕΚΚΖΣ.Ο ορισμός της ερασιτεχνικής δορυφορικής Υπηρεσίας είναι στον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών διαφορετικός από τον ορισμό της ερασιτεχνικής Υπηρεσίας και προτείνεται να προστεθεί. Εκτός από την προσθήκη του ορισμού, προτείνεται όπου αναφέρεται η ερασιτεχνική υπηρεσία στο κείμενο του νόμου να προστεθεί και η ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία.Οιορισμοί της ηλεκτρονικής εγκατάστασης, της ηλεκτρονικής συσκευής και του ηλεκτρονικού υποσυστήματος, ανταποκρίνονται σε παλαιότερη τεχνολογία, δεν είναι σαφές αν περιλαμβάνουν τα κυκλώματα εξαιρετικά χαμηλής τάσης, την ηλεκτρική τροφοδοσία η οποία μπορεί επίσης να είναι σε εξαιρετικά χαμηλή τάση,μπαταρίες, σερβοκινητήρες, ασφάλειες κ.λπ.Οι κυματοδηγοί συνήθως τοποθετούνται εξωτερικά και δεν αποτελούν μέρος της συσκευής ή του συστήματος. Πολλές επίσης ηλεκτρονικές συσκευές περιλαμβάνουν οθόνες οι οποίες φαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό.Με δεδομένο ότι οι ορισμοί αυτοί συνδέονται με την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 81, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στους ορισμούς διότι θα καθορίσουν την έκταση και το πεδίο εφαρμογής του προβλεπόμενου να εκδοθεί προεδρικού διατάγματος.
 
 
ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ
Η διάταξη της παραγράφου 1 στβ πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί έστω και με παραπομπή σε άλλη διάταξη ώστε να γίνει αντιληπτό με ποιον τρόπο εξασφαλίζεται η υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές κατά τις συναλλαγές τους με τους προμηθευτές και ποιες είναι οι απλές και μη δαπανηρές διαδικασίες επίλυσης διαφορών, τις οποίες διενεργεί όργανο ανεξάρτητο από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 
 
ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ
Για την αποτελεσματική εκτέλεση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, είναι προφανές ότι απαιτείται εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, ιδιαίτερα στα τεχνικά θέματα τα οποία απαιτούν υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση.Εντούτοις λόγω της ενοποίησης των κλάδων στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στις περισσότερες από τις θέσεις ευθύνης, ο υπάλληλος μπορεί να έχει εμπειρία ή ειδικότητα άσχετη με το αντικείμενο αν μεταφερθεί από άλλη υπηρεσία.Με αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνονται οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου. Αντίθετα η ΕΕΤΤ έχει τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με σπουδές και εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητάς της. Για να αποφευχθεί η επίπτωση στην ποιότητα του παραγόμενου κανονιστικού έργου, το οποίο διαφορετικά θα βασίζεται ουσιαστικά στις εισηγήσεις της ΕΕΤΤ, πρέπει να προβλεφθεί η στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μόνο με προσωπικό με συναφείς σπουδές με το αντικείμενο της ή εναλλακτικά επιμόρφωσης του σε συνεργασία με Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 
 
ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ
Οι παράγραφοι 1 και 2 πρέπει να έχουν ευρύτερη εφαρμογή από την εφαρμογή των συγκεκριμένων οδηγιών και πρέπει να επαναδιατυπωθούν.Με το άρθρο 19 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α), ο τομέας Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποχωρίστηκε από τον τομέα Τυποποίησης. Στο εξής ο ΕΛΟΤ θα ασχολείται μόνο με τον τομέα Τυποποίησης, έσοδο του οποίου αποτελεί η διάθεση των Προτύπων στην Ελλάδα.Εντούτοις είναι διαπιστωμένο ότι ο ΕΛΟΤ δεν έχει καταφέρει να εφαρμόσει μία ουσιαστική πολιτική διάθεσης των προτύπων, ώστε να έχει και επαρκή έσοδα. Από την άλλη πλευρά, ο όγκος των απαιτούμενων προτύπων που είναι αναγκαία για την υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και των μελετών είναι πολύ μεγάλος. Σε εφαρμογή όλων των οδηγιών Νέας Προσέγγισης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εκατοντάδες πρότυπα που αποτελούν τεκμήριο συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των Οδηγιών.Είναι αναγκαίο να υπάρξει πρόνοια για τη δυνατότητα διάθεσης των προτύπων από τον ΕΛΟΤ σε χαμηλή τιμή. Για ορισμένα από αυτά που έχουν ιδιαίτερη σημασία πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μετάφρασής τους στην Ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά τον έλεγχο της αγοράς από Περιφερειακές Υπηρεσίες, νομίζω ότι για τον αποτελεσματικό έλεγχο πρέπει να εγκαταληφθεί το μακροχρόνιο πείραμα ανάθεσης της αρμοδιότητας σε Περιφερειακές Υπηρεσίες που είναι ελλιπώς (τόσο αριθμητικά όσο και από πλευράς κατάρτισης)στελεχωμένες, πολλές αδιαφορούν για τον έλεγχο της αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων και το πολύ πολύ να κάνουν έλεγχο αν είναι κολλημένο στη συσκευασία το σήμα CE, με αποτέλεσμα η χώρα να μην συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ελέγχου της αγοράς. Παρά την πολύχρονη προσπάθεια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση του ν.3431/2006, με την έκδοση σειράς κανονιστικών αποφάσεων για τη δημιουργία ενός πλαισίου χωρίς κενά μέχρι το τέλος του 2010 δεν υπήρξε καμία πρόοδος διότι δεν υπήρξε εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες.Δυστυχώς κανένα πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού περιφερειακών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας δεν μπορεί να αποδώσει τα αναμενόμενα λόγω διαφορετικής υπηρεσιακής ενασχόλησης και σπουδών. Θα πρέπει όμως να γίνει πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού της Υπηρεσίας του Υπουργείου προκειμένου να αποκτήσει επαρκείς γνώσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Ο έλεγχος της αγοράς πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων για την εποπτεία της αγοράς. Ο Κανονισμός αυτός φυσικά εφαρμόζεται και στις διατάξεις του Π.Δ.44/2002 (οδηγία 99/5)και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή του από την ΕΕΤΤ. Πρέπει να προσδιορίζεται ο αριθμός των ελέγχων που θα κάνει η αρμόδια για τους ελέγχους υπηρεσία κάθε χρόνο, ώστε η διαδικασία να μην πέσει σε αδράνεια. Για την αποφυγή παρερμηνειών πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα είναι πολύ ευρύτερη τεχνικά έννοια από την ηλεκτρομαγνητική εναρμόνιση των ραδιοσυχνοτήτων.