Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Νικος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Νικος
Η παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με καλύπτει πλήρως.
 
 
Νικος
Προτάσεις. Α)Το σύστημα διαύγεια κατά την άποψη μου πάσχει από υπερ πληροφόρηση.Κατά την γνώμη μου θα πρέπει να υπάρχει καλύτερο σύστημα ταξινόμησης προκειμένου να μην χάνεται ο χρήστης μπροστά σε τόνους υπερπληροφόρησης.Καλό θα ήταν να συγκεντρώνεται η νομοθεσία οι αποφάσεις και ότι άλλο απαιτείται σε ένα δικτυακό τόπο και να ταξινομείται ανα κατηγορία και θέμα.Χρήσιμο θα ήταν ένα ενιαίο σύστημα όπου θα καταχωρούνται και αποφάσεις δικαστικών αρχών που σχετίζονται με το θέμα ώστε ο χρήστης να πληροφορείται άμεσα και ολοκληρωμένα.Τέλος θα πρέπει να κωδικοποιηθεί η νομοθεσία καθώς και οι αποφάσεις δικαστικών αρχών και να αναρτηθεί ταξινομημένο σε ένα ιστότοπο προκειμένου ο πολίτης να κατέχει πλήρως τις πληροφορίες που χρειάζεται. Β) Είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας (και της σπατάλης πόρων και εργασίας που συνεπάγεται) στους διαγωνισμούς προμηθειών, έργων, εργασιών, μελετών να μην απαιτείται από όλους κατάθεση δικαιολογητικών. Οι διαγωνιζόμενοι να εγγράφονται σε ένα κοινό μητρώο, όπου θα φαίνεται πλήρως η δραστηριότητά τους, η οικονομική τους επιφάνεια καθώς και οιοδήποτε άλλο στοιχείο που είναι χρήσιμο για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο να είναι προσβάσιμο από τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Κατόπιν για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων να απαιτείται μόνο μια εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο διαγωνιζόμενος τη συμμόρφωση του στους όρους του διαγωνισμού καθώς και ότι θα προσκομίσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν εφόσον κερδίσει τον διαγωνισμό.Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η συγκέντρωση δικαιολογητικών, πιστοποιητικών κ.α. εγγράφων από όλους τους διαγωνιζόμενους μειώνοντας το κόστος και τη γραφειοκρατία τόσο για το Δημόσιο όσο και για τον διαγωνιζόμενο.Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος που θα κερδίσει τον διαγωνισμό δεν συλλέξει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν, να αποβάλλεται από το σύστημα καταχώρισης(για κάποιο χρονικό διάστημα), να του παρακρατείται η εγγύηση συμμετοχής και ο διαγωνισμός να κατοχυρώνεται στον επόμενο. Γ) Είναι απαραίτητο να συγκροτηθεί ένας διακτυακός τόπος όπου θα συγκεντρώνονται εγκεκριμένες και πιστοποιημένες προδιαγραφές υλικών, εργασιών και έργων προκειμένου οι υπηρεσίες να χρησιμοποιούν με ενιαίο τρόπο υλικά, εργασίες και έργα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε ποιοτικότερα έργα, προμήθειες, υλικα, μελέτες. Δ)Θα πρέπει να ταξινομηθούν και να είναι προσβάσιμες διακηρύξεις, συμβάσεις, συγγραφές υποχρεώσεων που αφορούν σε έργα, μελέτες, εργασίες, προμήθειες επικαιροποιημένες σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης σύνταξης μελετών από όλους, που κατοχυρώνουν νομικά κατά το πλείστον το δημόσιο συμφέρον. Γλυτώνουμε χρόνο εργασιακό μια και οι μελέτες θα συντάσονται γρήγορα, αξιόπιστα χωρίς κάθε φορά να χρειάζεται «να ανακαλύπτουμε την Αμερική». Τέλος θα πρέπει να κατοχυρωθεί ένα ηθικό και υλικό βραβείο σε προτάσεις που καταπολεμούν στην πράξη την γραφειοκρατία ως κίνητρο συμμετοχής των πολιτών και των δημοσίων λειτουργών στην ορθολογικοποίηση της δημόσιας διοίκησης.
 
 
Νικος
Πρόταση. Ανάθεση έργου από το Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης με την εποπτεία του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης σε όλα τα πανεπιστημιακά τμημάτα Διοικητικής επιστήμης των παρακάτω:1. Ανάλυση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης (προβλήματα και δυσλειτουργίες)με τη χρήση εργαλείων ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας.2. Προοπτικές της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.3. Λύσεις προτάσεις (ορθολογικοποίηση, καταπολέμηση γραφειοκρατίας, συμμετοχή των πολιτών, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, οργάνωση.4. Υιοθέτηση ενός μοντέλου διοίκησης που θα λαμβάνει υπόψη τους Τις Ελληνικές κοινωνικο οικονομικές συνθήκες και νοοτροπίες καθώς και το ευρωαπαικό – παγκόσμιο περιβάλλον.