Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Μπάμπης Σαββάκης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Μπάμπης Σαββάκης
E.KE.B.E. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» Άρθρο 22. Σύσταση Διοικητικών Συμβουλίων. Θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχουν στα Δ.Σ όλοι οι Δ/ντες Ινστιτούτων, ή τουλάχιστον να επιτραπεί αυτό σε όσα ΕΚ το επιθυμούν. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διακυβέρνηση των Κέντρων μέσω της συμμετοχής στο ανώτατο όργανο διοίκησης όλων των επιστημονικών μονάδων που τα απαρτίζουν. Η κύρια αποστολή του Δ.Σ. είναι η διαμόρφωση της συνολικής πολιτικής έρευνας και καινοτομίας του Κέντρου. Η «κυλιόμενη» συμμετοχή Δ/ντων Ινστιτούτων που προβλέπει το σ/ν θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, ειδικότερα στα πολυθεματικά ΕΚ καθώς και τα ΕΚ με Ινστιτούτα που εδρεύουν σε διαφορετικές περιοχές. Η συμμετοχή εξωτερικών μελών στα Δ.Σ. θα μπορούσε να συμβάλει σε μια καλύτερη διακυβέρνηση, μόνο αν τα εξωτερικά μέλη δεν αναφέρονται σε οποιονδήποτε τρίτο. Δηλαδή, αν τα εξωτερικά μέλη λειτουργούν ως πρόσωπα, με μόνο σημείο αναφοράς το Κέντρο και τα συμφέροντα του. Σε αντίθετη περίπτωση, αν τα εξωτερικά μέλη λειτουργήσουν ως εκπρόσωποι φορέων ή ομάδων (και αυτό περιλαμβάνει και εκπροσώπους των εργαζομένων) είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα εμφανιστούν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων. Επί πλέον, η ουσιαστική συμβολή τυχόν εξωτερικών μελών στις εργασίες του ΔΣ θα είναι προβληματική. Το ΔΣ του Φλέμιγκ λ.χ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα. Άτομα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σ/ν δεν θα έχουν το χρόνο να συμμετέχουν τακτικά στις συνεδριάσεις, με αποτέλεσμα η παρουσία τους να είναι πλημμελής και να γίνει διακοσμητική. Έχει προταθεί τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου να έχουν εξειδικευμένο ρόλο. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν – δεν μπορεί να είναι κάποιος «μερικώς» μέλος ενός οργάνου διοίκησης. Λόγω των ανωτέρω, προτείνουμε η συμμετοχή εξωτερικών μελών να είναι προαιρετική, δηλαδή να δίδεται η δυνατότητα να προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας η συμμετοχή εξωτερικών μελών στο ΔΣ. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να προβλεφθεί η σύσταση ειδικού συμβουλευτικού οργάνου (λχ Επιτροπή Εξωτερικών Συμβούλων) με αποστολή την προαγωγή των σχέσεων του Κέντρου με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα μπορεί να συμμετέχει στο ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τον ίδιο λόγο, ο εκπρόσωπος (ή εκπρόσωποι) των εγαζομένων στα ΔΣ θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν χωρίς ψήφο. Θεωρούμε ότι η παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων ως παρατηρητών θα εγγυάται τη διαφάνεια, και θα συμβάλει έτσι στην καλύτερη διακυβέρνηση των ΕΚ. Άρθρο 24. Γενικός Διευθυντής Κατ’ αρχήν η ονομασία του θα πρέπει να αλλάξει. Ο όρος Γενικός Διευθυντής (Director General) σε κάποια Κέντρα του εξωτερικού (πχ EMBL) σημαίνει τον Επιστημονικό Δ/ντή και Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ιδρύματος, και δεν είναι καλό να δημιουργείται σύγχυση. Προτείνεται η ονομασία «Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών «. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του, είναι σημαντικό αυτές να μην επικαλύπτουν τις αρμοδιότητες του Προέδρου, ή να υποκαθιστούν αρμοδιότητες του ΔΣ. Συγκεκριμένα: Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, όπως καταγράφονται στο σ/ν, αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ενός Οργανισμού. Μια από τις σημαντικότερες είναι η αρμοδιότητα της εισήγησης στο ΔΣ. Η δυνατότητα εισήγησης που παρέχεται (αορίστως και γενικώς) επίσης και στον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών είναι δυνατόν να δημιουργήσει φαινόμενα δυαρχίας. Για το λόγο αυτό προτείνεται να μην προβλέπεται δυνατότητα εισήγησης στον Διευθυντή Οικονομικών και Διοίκησης. Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει βέβαια σε οποιοδήποτε μέλος του, ή τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, να εισηγηθεί για οποιοδήποτε θέμα. Μπάμπης ΣαββάκηςΠρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής
 
 
Μπάμπης Σαββάκης
Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ Άρθρο 29. Κατανομή της Δημόσιας Χρηματοδότησης στα Ερευνητικά Κέντρα Εξαιρετικά σημαντικό: Δεν αναφέρονται οι εθνικές συγχρηματοδοτήσεις (Μatching Funds – MF) Eυρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων, που μέχρι το 2009 εχορηγούντο ως πρόσθετοι πόροι στους ερευνητικούς φορείς για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Kακώς θεωρείται ότι τα MF αποτελούν επιβράβευση των ερευνητικών φορέων για τη συμμετοχή τους στα ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ. Τα MF έχουν μεγάλη σημασία για τα ΕΚ, γιατί δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν Ευρωπαϊκά προγράμματα που απαιτούν συγχρηματόδοτηση χωρίς αυτά, αν δεν υπάρχουν ίδιοι πόροι. Η μη ύπαρξη MF θα αποτρέψει τα ΕΚ να υποβάλλουν προτάσεις προς την ΕΕ, δεδομένου ότι συνήθως ζητείται βεβαίωση απο τις νομικές υπηρεσίες της ΕΕ ότι υπάρχουν ίδιοι πόροι για να ολοκληρωθεί ένα έργο. Επισημαίνεται ότι στο επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα, θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εθνική συμμετοχή για τη χρηματοδότηση έργων Ε&Τ. Τυχόν κατάργηση των MF, όπως διαφαίνεται από το κείμενο του σ/ν καθώς και από τη μη απόδοση τους μετά το 2009, θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις για την έρευνα στη χώρα μας, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων προέρχεται από τα Προγράμματα Πλαίσια της ΕΕ. Μπάμπης Σαββάκης,Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής