Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. Πλευριά»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. Πλευριά
Μια τοποθέτηση σχετικά με την όλη θεώρηση, θα ήταν να ‘χτιστεί’ ένα προϊόν διαχείρισης εγγράφων, (θέτω ως παράδειγμα το αντίστοιχο Livelink/OPENTEXT) με τα εξής χαακτηριστικά: δυνατότητα μεταλλαγής της επιφάνειας εργασίας (desktop), ανοιχτότητα (openness)- προκειμένου για τη μεταφερσιμότητα σε ποικίλα περιβάλλοντα-, ακεραιότητα, και σταθερότητα – Robustness.Oπωσδήποτε έμφαση πρέπει να δοθεί στο θέμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ για τη διακίνηση των πληροφοριών. Σημασία έχει εδώ η πλατφόρμα η κατάλληλη γι αυτό.Θα μπορούσε να παραληφθεί η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών, καθώς και η αντικειμενοστρεφής δομή, και να προσομοιώνει επικοινωνία e-mail σε συνδυασμό με κοινωνική δικτύωση, με τη διαφορά ότι θα κατευθύνει τον χρήστη να κινείται μέσα στον γράφο ροής εργασίας, και θα περιορίζονται οι ασκοπες και ‘σπάταλες’ κινήσεις.