Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ
Άρθρο 1: Μεταφορά αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων και Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού. Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται να μεταφερθούν εκτελεστικού χαρακτήρα τουριστικές αρμοδιότητες από τον ΕΟΤ, ο οποίος είναι ο φορέας υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής, στο Υπουργείο Τουρισμού το οποίο είναι ο φορέας στρατηγικού σχεδιασμού της τουριστικής πολιτικής.Η ρύθμιση αυτή είναι ανορθολογική και παράδοξη διότι επιχειρεί να προσδώσει αρμοδιότητες στο Υπουργείο Τουρισμού πέραν της αποστολής του που είναι η θεσμοθέτηση των κανόνων λειτουργίας της τουριστικής αγοράς και ο συντονισμός των ενεργειών των υπηρεσιών άλλων υπουργείων και φορέων του δημοσίου, οι οποίες γίνονται για την εξυπηρέτηση των τουριστικών σκοπών. Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει την κατάλληλη οργανωτική δομή και την απαιτούμενη στελέχωση για να ανταποκριθεί στις πέραν της αποστολής του αρμοδιότητες που του ανατίθενται με τη ρύθμιση αυτή.Οι αφαιρούμενες από τον ΕΟΤ αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί επιτυχώς επί 63 συναπτά έτη, είναι στο πλαίσιο της αποστολής του και διαθέτει την κατάλληλη οργανωτική δομή και στελέχωση για να συνεχίσει να τις ασκεί αποτελεσματικά.Αν στόχος του σχεδίου νόμου είναι ο εμπλουτισμός του φάσματος των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουρισμού, καλό θα είναι, αυτές να αναζητηθούν σε επιτελικές τουριστικές αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από άλλα υπουργεία και όχι με τη βίαιη προσάρτηση αρμοδιοτήτων από τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Παράγραφος 1.Τα προβλεπόμενα από το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού είναι όλα εκτελεστικές αρμοδιότητες δεν έχουν καμία σχέση με την αποστολή του Υπουργείου, ενώ είναι απολύτως απαραίτητα εργαλεία για να ασκήσει ο ΕΟΤ την αποστολή του.Το εδάφιο β της παραγράφου 1 ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν εσωτερική ανακατανομή αρμοδιοτήτων στις οργανικές μονάδες του ΕΟΤ. Η ρύθμιση αυτή είναι αποσπασματική και θα πρέπει να ενταχθεί σε ειδική κανονιστική πράξη (προεδρικό διάταγμα) με την οποία θα ρυθμίζονται συνολικά τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΟΤ.Με το εδάφιο γ επιχειρείται να μεταφερθούν στο Υπουργείο Τουρισμού όλες οι τεχνικές αρμοδιότητες του ΕΟΤ. Η ρύθμιση αυτή δεν περιγράφεται στον τίτλο του άρθρου και δεν δικαιολογείται η ενσωμάτωση της, όχι μόνο στο άρθρο αλλά και στο συνολικό κείμενο του σχεδίου. Τεχνικές αρμοδιότητες κατασκευής τουριστικών δημοσίων έργων και τουριστικών έργων του ΕΣΠΑ, τα οποία εκτελούν σήμερα οι τεχνικές υπηρεσίες του ΕΟΤ, δεν μπορούν να ασκούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 1 του Ν. 3669/2008, άρθρο 14 παρ.1 του Ν 2190/1994 ΦΕΚ 28 Α και Π.Δ. 214/1987), από άλλο υπουργείο παρά μόνο από το ΥΠΕΚΑ. Αν οι αρμοδιότητες αυτές μεταφερθούν από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να ιδρυθεί νέος εποπτευόμενος από αυτό φορέας που θα εκτελεί τα τουριστικά τεχνικά έργα. Σε αντίθετη περίπτωση οι τεχνικές τουριστικές αρμοδιότητες θα μεταβιβαστούν μέσω του ΥΠΕΚΑ στις Περιφέρειες.Επιπλέον το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του ΕΟΤ εκτελεί στην παρούσα φάση 23 έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης των ενταγμένων έργων προσεγγίζει τα 48.000.000,00 €, τα προς ένταξη έργα 17.652.000,00 € και τα υπό μελέτη έργα 31.438.000,00 €.Οποιαδήποτε αφαίρεση αρμοδιοτήτων από το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών θα επιφέρει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων και στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Η καθυστέρηση λόγω της αλλαγής του φορέα υλοποίησης θα επιφέρει οικονομικές επιβαρύνσεις στο Ελληνικό Δημόσιο, από τις νόμιμες αξιώσεις των αναδόχων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσης θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στα ενταγμένα, στα υπό δημοπράτηση έργα και στα υπό ένταξη έργα με κίνδυνο να μην υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσης προγραμματικής περιόδου, με συνέπεια να απολεσθούν δεσμευμένοι οικονομικοί πόροι.Με το εδάφιο δ επαφίεται σε μεταγενέστερη της ψήφισης του νόμου υπουργική απόφαση η σύσταση των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού οι οποίες θα υποδεχθούν τις από το παρόν άρθρο μεταφερόμενες αρμοδιότητες του ΕΟΤ, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και κυρίως η μετακίνηση θέσεων και προσωπικού. Η διατύπωση του εδαφίου αυτού αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε, διότι δημιουργείται κενό εξουσίας μεταξύ της μεταφοράς και της άσκησης των αρμοδιοτήτων και επιπλέον διότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι πιθανόν να μεταφερθούν από τον ένα φορέα στον άλλο.Με το εδάφιο ε καταργούνται οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων και Τουριστικών Εγκαταστάσεων χωρίς να έχει εξεταστεί αν μπορεί να μεταφερθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους στο Υπουργείο Τουρισμού. Η κατάργηση των υπηρεσιών αυτών του ΕΟΤ δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με όσα πιο πάνω παρατέθηκαν.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ
Παράγραφος 2.Με το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 επιχειρείται να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού.Προφανώς, δεν ελήφθη υπόψη ότι, για να ασκήσει τις αρμοδιότητες αυτές η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ, έχει ειδική διαπίστευση από το ΕΣΥΔ η οποία έχει πρόσφατα ανανεωθεί για άλλα τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, τα πάνω από εκατό στελέχη του ΕΟΤ, τα οποία διαμορφώνουν το σύστημα πιστοποίησης ποιότητας και χορηγούν τα ειδικά σήματα ποιότητας, έχουν υποστεί ειδική εκπαίδευση και έχουν διαπιστευτεί για το σκοπό αυτό από το ΕΣΥΔ. Το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι στο χρονικό διάστημα που ο ΕΟΤ ασκεί την πιστοποίηση της ποιότητας των τουριστικών καταλυμάτων, δεν έχει υποβληθεί ούτε μία ένσταση προς εξέταση από την επιτροπή πιστοποίησης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των φορέων του τουρισμού, καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης.Η διατύπωση του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε το σχέδιο νόμου, διότι θα έπρεπε να έχουν ήδη συσταθεί και πιστοποιηθεί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού που θα ασκήσουν τις μεταφερόμενες από τον ΕΟΤ αρμοδιότητες ποιοτικού ελέγχου πριν να μεταφερθούν πολύ πριν τη μεταφορά τους. Στο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να συσταθούν και να διαπιστευτούν οι υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού δεν θα υπάρχει ποιοτικός έλεγχος της τουριστικής αγοράς. Επιπλέον, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι πιθανόν να μεταφερθούν από τον ένα φορέα στον άλλο.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ
Άρθρο 2: Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρου 12 του Ν. 4002/2011 του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού. Παράγραφος 1.Με την παράγραφο αυτή επιδιώκεται η μεταφορά μιας ακόμη εκτελεστικής αρμοδιότητας του ΕΟΤ στο κατά τα άλλα επιτελικό Υπουργείο Τουρισμού. Η Ειδική αυτή Υπηρεσία η οποία συστάθηκε στον ΕΟΤ με το άρθρο 12 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 148 του Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ 82/Α/10-1-2012) και η στελέχωσή της καθορίστηκε με την 501366/17-9-2012 απόφαση του Προέδρου του ΕΟΤ (ΦΕΚ 2607/Β/25-9-2012), αποτελεί ουσιαστικά την μετεξέλιξη και ενίσχυση των αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ που τις ασκούσε με τα Τμήματα Χωροταξίας και Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων και με το Τμήμα Τουριστικών Επενδύσεων και Ενημέρωσης Επενδυτών της Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων σε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης και αδειοδότησης των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων.Πάρα το σύντομο χρονικό διάστημα (τέσσερις μήνες) της λειτουργίας της η Ειδική αυτή Υπηρεσία του ΕΟΤ έχει μια πολύ ικανοποιητική παρουσία με τη διαχείριση ήδη 11 σημαντικών επενδυτικών προτάσεων, λόγω της εμπειρίας και των ειδικών γνώσεων των υπαλλήλων του ΕΟΤ που τη στελεχώνουν.Η μεταφορά της υπηρεσίας αυτής από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού θα οδηγήσει αυτόματα λόγω της αρχής της διακριτότητας των ρόλων των υπουργείων στην προσάρτησή της στο αρμόδιο για τις μεγάλες επενδύσεις Υπουργείο Ανάπτυξης. Παράγραφος 2.Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι τα ζητήματα που αφορούν τη μεταφορά της Ειδικής Υπηρεσίας θα ρυθμιστούν με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί, αφού θα έχει μεταφερθεί ήδη η υπηρεσία αυτή στο Υπουργείο Τουρισμού, με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην προώθηση των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ
Άρθρο 3: Ρύθμιση Υπηρεσιακών Ζητημάτων ΕΟΤ. Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν εσωτερική ανακατανομή αρμοδιοτήτων στις οργανικές μονάδες του ΕΟΤ. Η ρύθμιση αυτή είναι πρόχειρη και αποσπασματική. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποσυρθεί. Η ρύθμιση των υπηρεσιακών ζητημάτων του ΕΟΤ θα πρέπει να ενταχθεί σε ειδική κανονιστική πράξη (προεδρικό διάταγμα) με την οποία θα προβλέπονται συνολικά τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΟΤ.Στο άρθρο αυτό τροποποιούνται διατάξεις του Π.Δ. 343/2001, ενώ αυτές έχουν ήδη αντικατασταθεί με νεότερες (άρθρο 4 παρ 6 του Ν. 3270/2004, ΦΕΚ 187/Α/11-10-2004 και άρθρο 32 του Ν. 3498/2006, ΦΕΚ 230/Α/24-10-2006), οι οποίες έχουν μεταφέρει αρμοδιότητες της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΤ στις ΠΥΤ και δεν μπορούν να ασκηθούν πλέον από κεντρική υπηρεσία σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της αποκέντρωσης.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ
Άρθρο 4: Τουριστικοί Ακόλουθοι και Θέματα Λειτουργίας Γραφείων Εξωτερικού ΕΟΤ. Παράγραφος 1.Με την παράγραφο αυτή του άρθρου 4 επιδιώκεται η δημιουργία θέσεων τουριστικών ακολούθων. Η επιδίωξη αυτή είναι εσφαλμένη διότι οι τουριστικοί ακόλουθοι θα προσλαμβάνονται από τους κατά τόπους προϊσταμένους των διπλωματικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, θα εποπτεύονται από το Υπουργείο Τουρισμού και δεν θα έχουν καμία σχέση με τον ΕΟΤ. Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Εξωτερικών αποκτά συναρμοδιότητα στην εποπτεία των υπηρεσιών του ΕΟΤ στο εξωτερικό, οι οποίες δεν θα μπορούν πλέον να ανταποκριθούν με επιτυχία στην τουριστική τους αποστολή και θα εξελιχθούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίες δεν έχουν ούτε τη γνώση ούτε την εμπειρία να ασκήσουν αυτό το έργο.Σωστή επιδίωξη θα ήταν, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει αυτόνομο γραφείο στο εξωτερικό, η υπηρεσία του ΕΟΤ να στεγάζεται στα κατά τόπους κτίρια που στεγάζεται και η ελληνική διπλωματική αποστολή. Η υπηρεσία του ΕΟΤ δεν θα υπάγεται ούτε θα εποπτεύεται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης διπλωματικής υπηρεσίας. Το επιτόπιο προσωπικό των προαναφερόμενων υπηρεσιών του ΕΟΤ θα συνάπτει σύμβαση με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας εξωτερικού του ΕΟΤ, η σύμβαση αυτή θα πρέπει να εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ.Η ανάμειξη του Υπουργού Τουρισμού στη διαδικασία επιλογής του πάσης φύσεως προσωπικού των υπηρεσιών εξωτερικού του ΕΟΤ δίνει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης προσωπικών ή κομματικών φίλων και έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της χριστής διοίκησης. Παράγραφος 3.Με την παράγραφο 3 ρυθμίζονται ζητήματα πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού. Οι λεπτομέρειες των προσλήψεων αυτών πρέπει να καθοριστούν από ειδική κανονιστική πράξη, η οποία θα προβλέπει λεπτομερώς ζητήματα όπως: διαδικασία πρόσληψης, ανώτατος αριθμός προσωπικού ανά γραφείο, τυπικά προσόντα, περιγραφή καθηκόντων, ύψος αποδοχών κλπ, αφού ληφθεί υπόψη εισήγηση των αρμοδίων οργάνων του ΕΟΤ. Παράγραφος 4.Με την παράγραφο αυτή ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία οργανικών μονάδων του ΕΟΤ. Η ρύθμιση αυτή είναι αποσπασματική και θα πρέπει να ενταχθεί σε ειδική κανονιστική πράξη (προεδρικό διάταγμα) με την οποία θα προβλέπονται συνολικά τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΟΤ και θα περιγράφονται λεπτομερώς τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τα γραφεία εξωτερικού.Επιπλέον, για κάθε μετάθεση ή απόσπαση υπαλλήλου θα πρέπει να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και η συγκατάθεση του υπαλλήλου, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον Υπαλληλικό Κώδικα.