Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Περσεφόνη Τρίχα»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Περσεφόνη Τρίχα
1.Με το Σχέδιο Νόμου γίνεται κατανοητό ότι αποδυναμώνεται ο ΕΟΤ, από έμπειρο στελεχιακό δυναμικό το οποίο μετακινείται στις νεοσυσταθείσες Υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς μεταφέρονται και οι θέσεις τους (άρθρο 1.1.δ.) Αυτό έχει ως συνέπεια την απαξίωση του Οργανισμού, η οποία θα οδηγήσει στην κατάρρευση τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των ΠΥΤ. Προτείνω να γίνει το οργανόγραμμα του ΕΟΤ και να θεσπιστεί το «Εγχειρίδιο του Υπαλλήλου» που θα καθορίζει τα τυπικά προσόντα και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης. Αυτό καθιστά την ποσοτική και ποιοτητική απόδοση του κάθε υπαλλήλου, ελέγξιμο μέγεθος και είναι ξεκάθαρο για όλους. Ο ΕΟΤ διαθέτει υπαλλήλους με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, οι οποίοι καλύπτουν θέσεις που απαιτούν άτομα που έχουν ένα μέσο επίπεδο εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα το λαμπερό μυαλό τους να αποδυναμώνεται. 2.Διακρίνεται, μέσα στο Σχέδιο Νόμου, η σύπραξη του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τη διαχείριση του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος, που κατά την άποψή μου είναι δημόσιο αγαθό που συγκαταλέγεται στον εθνικό πλούτο της χώρας μας. Ως εκ τούτου, η μη ορθολογική διαχείρισή του συνεπάγεται απρόβλεπτα και ανεπανόρθωτα αποτελέσματα(άρθρο 1.1.α). Προτείνω, σε κάθε τέτοιου τύπου συνεργασία, να θεσπιστούν όροι που θα διαφυλάττουν την βιωσιμότητα των τουριστικών πόρων της Χώρας, η διαχείριση των οποίων επιβάλλεται να γίνεται με σεβασμό. 3.Παρατηρούνται, επίσης, ασάφειες μέσα στο παρόν Σχέδιο Νόμου, όπως πχ στο άρθρο 1.1.α. και 1.1.β. Θεωρώ ότι οι γενικότητες δύνανται να δημιουργήσουν πολλές παρανοήσεις και αληλλοκαλύψεις αρμοδιοτήτων. 4.Στο άρθρο 1.2.α, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ΠΕΕΑ που μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού αφορούν στα τουριστικά καταλύματα χωρίς να γίνεται μνεία των λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων πχ τουριστικά γραφεία κά. Επίσης, παραλείπεται το θέμα της κωδικοποίησης της Τουριστικής Νομοθεσίας, το οποίο είναι πάγιο αίτημα όλων των εμπλεκομένων με τον τουριστικό τομέα. Ο όρος «συγκέντρωση» δεν είναι ικανοποιητικός.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Περσεφόνη Τρίχα
Βάσει του ΠΔ 313/2001 καθορίζονται η σύσταση και οι αρμοδιότητες των ΠΥΤ. Πολλές από αυτές τις αρμοδιότητες συμπίπτουν με αυτές που μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού. Στις ανωτέρω αρμοδιότητες έχουν προστεθεί και νέες όπως έλεγχος και αδειοδοτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, γνωμοδοτήσεις περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, ενοικιάσεις ΙΧ αυτοκινήτων με οδηγό, κυκλοφορία ΔΧ τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης κλπ Το άρθρο 3.β αναφέρεται στο «Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ» που ουσιαστικά γίνεται αναφορά μόνο στις τουριστικές εγκαταστάσεις. Η αρμοδιότητα αυτή μέχρι στιγμής ασκείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού και συγκεκριμένα μόνο από ένα τμήμα αυτών, δηλαδή το Τμήμα των Τουριστικών Εγκαταστάσεων. Πέραν αυτού του Τμήματος, οι ΠΥΤ διαθέτουν Τμήμα Τουριστικών Επαγγελμάτων, Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου και Τμήμα Ανάπτυξης. Ερώτηση: Εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές δεν θα υποστηρίζονται από το Τμήμα Υποστήριξης των ΠΥΤ, καταργούνται από τις ΠΥΤ;Πχ Η αρμοδιότητα του Τμήματος Ανάπτυξης των ΠΥΤ όπως αναφέρεται στο ΠΔ 313, αρθρ. 15, παρ. 2.δ) «συγκριτική μελέτη χρήσεων για τουριστικές επενδύσεις, επισήμανση περιοχών ιδιαίτερου κάλλους προς τουριστική αξιοποίηση και τήρηση βάσης δεδομένων» η οποία από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, μεταφέρεται στο Υπουργείο ( άρθρ. 1. ), πως θα υποστηρίζεται;
 
 
Περσεφόνη Τρίχα
Στο άρθρο 4, παράγραφος 4. όπου αναφέρεται «μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ» να αντικατασταθεί με «μετάθεση υπαλλήλου του ΕΟΤ» χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ των στελεχών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ και εκείνων που υπηρετούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΤ, καθώς και οι ΠΥΤ διαθέτουν στελεχιακό δυναμικό αναλόγων προσόντων.
 
 
Περσεφόνη Τρίχα
Στο άρθρο 7. έχω τη άποψη ότι το Παρατηρητήριο Τουρισμού, δεν μπορεί να παρατηρεί εκ του μακρόθεν τα μετρήσιμα μεγέθη της τουριστικής αγοράς. Με δεδομένο ότι οι ΠΥΤ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των τουριστικών εξελίξεων, διότι έρχονται σε άμεση επαφή με τις δημιουργούμενες τουριστικές τάσεις και ανάγκες, τόσο εκ μέρους των τουριστών όσο και των επενδυτών σε νέες μορφές τουρισμού, επιβάλλεται να υπάρχει εκπροσώπηση του Παρατηρητηρίου σε κάθε ΠΥΤ, συγκεντρώνοντας πρωτογενώς στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στη διαμόρφωση της μακροχρόνιας τουριστικής στρατηγικής.
 
 
Περσεφόνη Τρίχα
Στο άρθρο 8, που αφορά τη σύσταση της Διυπουργικής Επιτροπής, να συμπεριληφθεί στις αρμοδιότητές τους, η επικαιροποίηση της Τουριστικής Νομοθεσίας η οποία απαιτεί συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, για να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. Επίσης στο άρθρο 8.1.α), να αναφέρεται σαφώς η συμμετοχή των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του ΕΟΤ στη μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού θεμάτων Τουρισμού και διαχείρισης κρίσεων.Ορισμένες ΠΥΤ έχουν πάνω από μισό αιώνα ζωής και εμπειρίας στον Τουρισμό ενώ οι περισσότεροι προϊστάμενοι των ΠΥΤ εργάζονται και υπηρετούν το αντικείμενο για περισσότερο από 25 συνεχόμενα χρόνια. Η τεχνογνωσία τους μπορεί να φανεί χρήσιμη στους τοπικούς φορείς.