Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Γεώργιος Παπαδόπουλος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Όσον αφορά το άρθρο 2 : Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Αι της παραγράφου Α του άρθρου 18 του π.δ. 343/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ν. 4049/2012 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ θέσεις 28 στους βαθμούς Ε` – Α`».3. Το άρθρο 25 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:« Άρθρο 25Οι θέσεις της περίπτωσης του άρθρου 18 κατανέμονται ως εξής:α. Δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα γραφεία Μ. Βρετανίας – Ιρλανδίας, Η.Π.Α., Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ρωσίας, Σουηδίας, Ολλανδίας, και Ισραήλ.β. Μία θέση κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα λοιπά γραφεία και τα παραρτήματα.» : Απαραίτητα τυπικά προσόντα : 1) Κατηγορίας ΠΕ, 2) ΤΕ εφόσον δεν καλύπτονται οι θέσεις απο ΠΕ, 3) Να υπάρξει μοριοδότηση για τα επιπλέον προσόντα – μία πρόχειρη πρόταση έχει ως εξής : α. απόφοιτοι Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης – 5 μονάδες.β. απόφοιτοι τμημάτων ΠΕ σχετικά με διεθνείς σχέσεις – 4 μονάδες.γ. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής – (5 μονάδες άριστη, 4 καλή, 3 μέτρια) – Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας χώρας υποδοχής – (5 μονάδες άριστη, 4 καλή, 3 μέτρια). Προτεραιότητα έχει όποιος γνωρίζει την γλώσσα της χώρας υποδοχής.δ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής με τον τουρισμό – 5 μονάδεςε. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, άλλου αντικειμένου – 3 μονάδες