Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΠΟΠΗ ΚΟΥΡΟΥΣΙΑ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΠΟΠΗ ΚΟΥΡΟΥΣΙΑ
1. Δεν μπορεί να δημιουργούνται ειδικές θέσεις τουριστικών ακολούθων μόνο σε ορισμένα Γραφεία. Εφόσον οι θέσεις θα εντάσσονται στον ΕΟΤ και θα στελεχώνονται και από υπαλλήλους του, η διατύπωση θα πρέπει είναι κοινή για όλα τα Γραφεία Εξωτερικού.2.«Aκόλουθος», κατά τη διεθνή και ελληνική διπλωματίαhttp://en.wikipedia.org/wiki/Attach%C3%A9, είναι ένας βαθμός που δίνεται σε μέλη Πρεσβειών, Διπλωματικών Αποστολών και κρατικών εκπροσώπων στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να οριστεί «ακόλουθος» (επιτόπιο) προσωπικό, που δεν ανήκει στη «διπλωματική αποστολή» μιας χώρας. Επιπλέον, ο τίτλος συνοδεύεται από μια σειρά προνομίων, πχ διπλωματικό διαβατήριο, ασυλία, φορολογική ατέλεια κλπ. Η σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης, εξ ορισμού έρχεται σε αντίθεση με το καθεστώς του τουριστικού ακόλουθου. Συνεπώς, ο τίτλος «ακόλουθος» μπορεί να δοθεί μόνο σε δημόσιους υπαλλήλους.3.Πριν την υπογραφή των συμβάσεων πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού θα πρέπει να έχει προβλεφθεί: α) ανώτατος αριθμός προσωπικού, δεδομένου ότι στο παρελθόν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις σημαντικής αύξησης της δύναμης των γραφείων, που έφτασε κατά περίπτωση μέχρι και το διπλασιασμό του αριθμού του επιτόπιου προσωπικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δημοσίου β) ειδικότητα, δηλαδή περιγραφή θέσεων εργασίας και καθηκόντων γ) διαδικασία πρόσληψης και τυπικά προσόντα, ώστε τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και τα τυπικά προσόντα των επιλεγέντων να είναι πρόσφορα για την κάλυψη των αναγκών του γραφείου δ) ύψος αποδοχών ώστε να μην παρατηρούνται – όπως στο παρελθόν – μεγάλες αποκλίσεις τόσο μεταξύ των υπαλλήλων του ίδιου γραφείου όσο και μεταξύ των διαφόρων γραφείων, που μόνο εν μέρει αιτιολογείτο από τις κρατούσες συνθήκες αγοράς εργασίας της κάθε χώρας. Ως προς τις διαδικασίες πρόσληψης του επιτόπιου προσωπικού, οι οποίες χάριν της διαφάνειας αλλά και της διασφάλισης του Δημοσίου Συμφέροντος θα πρέπει να είναι «ανοικτές», θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω στάδια: α) προκήρυξη και δημοσίευσή της σε έντυπα της χώρας β) γνωμοδοτική εισήγηση του Προϊσταμένου γ) γνωμοδοτική εισήγηση της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού ΕΟΤ προς το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΤ δ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ ε) σύναψη και υπογραφή εργασιακής σύμβασης.4.Δεν είναι δυνατό τα Γραφεία Εξωτερικού να ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΕΟΤ, να συμπεριλαμβάνονται και να βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του και ταυτόχρονα να εποπτεύονται από άλλο φορέα. Εξυπακούεται ότι εμμέσως εποπτεύονται από το Υπουργείο δεδομένου ότι ο ΕΟΤ εποπτεύεται από αυτό.5.Δεν είναι δυνατόν εκ προοιμίου να προβλέπεται η καταβολή στο επιτόπιο των επιδομάτων αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, αν αυτό δεν προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία της χώρας και εφ’ όσον στο εν λόγω σχέδιο ορίζεται ότι «συνάπτονται συμβάσεις με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης». Ο καθορισμός των αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού θα γίνεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα δεδομένα της αγοράς.6. «Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη παρόμοιων συμβάσεων εργασίας ή έργου είναι η άρτια γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης ή της αγγλικής»: το «ή» πρέπει να αντικατασταθεί με το «και» δεδομένου ότι α) διαφορετικά προκύπτει ευθεία αντίφαση της ιδιότητας του προσωπικού ως «επιτόπιου» με τη μη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία προσλαμβάνεται (!) β) το επιτόπιο προσωπικό θα έρχεται σε επαφή και με την Κ.Υ. καθώς και με παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Επιχειρηματικού κόσμου. Αν π.χ προσληφθεί υπάλληλος ομιλών την Κινεζική ή την Ρωσική γλώσσα χωρίς να μιλάει αγγλικά πώς θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε συνεννοήσεις με τους πιο πάνω αναφερθέντες; και γ) υπενθυμίζεται ότι κατά πάγια πρακτική του ΕΟΤ στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Γραφείων Εξωτερικού περιλαμβάνεται στα ζητούμενα προσόντα η άριστη γνώση τουλάχιστον 2 ξένων γλωσσών, συνεπώς κατ’ αναλογία, θα πρέπει να ισχύει το ίδιο και για το επιτόπιο προσωπικό –βλ. αρ. πρωτ. 501930/13.12.12 προκήρυξη ΕΟΤ ΑΔΑ: Β4ΜΒ469ΗΙΖ-ΛΚΟ7.»Η κατοχή τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας ανάλογης με τα καθήκοντα της θέσης ή το αντικείμενο της σύμβασης»: το «ή» πρέπει να αντικατασταθεί με το «και» προς εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του έργου του επιτόπιου προσωπικού και πάλι κατ’ αναλογία με τα ζητούμενα προσόντα για το υπόλοιπο προσωπικό των Γραφείων Εξωτερικού. Θα μπορούσε να ισχύσει διαζευκτικά για τυχόν θέση υποστηρικτικού προσωπικού, που θα προκύπτει από job description, αλλά αυτό για τα Γραφεία Εξωτερικού και όχι για τη θέση του τουριστικού ακολούθου.8. «1. Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ θέσεις 28 στους βαθμούς Ε` – Α`»: Απαραίτητα τυπικά προσόντα μόνιμων υπαλλήλων 1) Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού 2) ΤΕ, σε περίπτωση που οι προκηρυσσόμενες θέσεις δεν συμπληρώνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ. Προβάδισμα έχουν οι απόφοιτοι σχολών σχετικών με το αντικείμενο 3) Nα έχουν προβάδισμα όσοι έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον σε μία από τις Δ/νσεις EOT: Οικονομικών (Τμήμα Υπολόγων Εξωτερικού), Υπ. Εξωτερικού, Διαφήμισης, ή σε αντίστοιχες Δ/νσεις της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού καθώς και οι απόφοιτοι του Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 3) Αποδεδειγμένη με διπλώματα γλωσσομάθειας άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, ή/και της γλώσσας της χώρας διαπίστευσης (η πιστοποίηση της γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται από τα οριζόμενα πτυχία και πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 28 του Π.Δ. 50/2001 ως ισχύει) 4) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής με τον τουρισμό αποτελεί ιδιαίτερο συνυπολογιζόμενο προσόν 5) Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφή με τον τουρισμό 6) Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.9. Η περίπτωση της δημιουργίας δεύτερης θέσης μόνιμου υπαλλήλου στο Ισραήλ, χώρα η οποία μάλιστα δεν συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γραφείων Εξωτερικού, δεν αιτιολογείται ούτε από τον αριθμό του εισερχόμενου τουρισμού ούτε το μέγεθος της αγοράς, όπως είναι οι περιπτώσεις των άλλων χωρών στις οποίες προβλέπεται η ύπαρξη δεύτερης θέσης μόνιμου προσωπικού. Π.χ δεν προβλέπεται 2η θέση στο Γραφείο της Κίνας αλλά προβλέπεται 2η θέση για το Γραφείο του Ισραήλ.10. Πριν την ανάληψη υπηρεσίας, οι επιλεγέντες για οποιαδήποτε θέση σε Γραφείο Εξωτερικού, θα πρέπει να ακολουθούν ένα κύκλο γρήγορης εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 1 μήνα, σε Δ/νσεις του ΕΟΤ με σχετικό αντικείμενο.11. «Με απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας δεν υπερβαίνει το έτος»: ένα εύλογο χρονικό διάστημα που θα αιτιολογούσε την μετάθεση υπαλλήλου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου θα μπορούσε να είναι το 3μηνο, κατά την διάρκεια του οποίου υπάρχει ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών ή «β) με μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., μετά από γνώμη…» θα πρέπει να προστεθεί το επίθετο «σύμφωνη» γνώμη βάσει 1) του άρθρου 103 του Συντάγματος και 2) κατ’ αναλογία με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 67 του Ν. 3528/07 «Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων» του υπηρεσιακού συμβουλίου, «εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας υπερβαίνει το έτος»: το 3μηνο κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα. «Στην περίπτωση αυτή η απόσπαση ή η μετάθεση γίνεται και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου»: κατά το άρθρο 67 είναι δυνατή η μετάθεση υπαλλήλου και αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, όμως εάν έχουν γίνει αιτήσεις μετάθεσης, αυτές προηγούνται υποχρεωτικά.12. «Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε υπάλληλο Υπηρεσίας Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ και σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού… Η διάρκεια της απόσπασης αυτής ή της παράλληλης άσκησης καθηκόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος»: να αντικατασταθεί με το 3μηνο, άλλως ακυρώνεται η ουσία της ύπαρξης του Γραφείου, δεδομένου ότι με την παράλληλη άσκηση δεν γίνεται παρά μόνο τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του Γραφείου.13. «Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει εάν οι υποψήφιοι έχον απαλλαγεί ή αποκατασταθεί»»: Θα πρέπει να συμπληρωθεί «Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει, εάν οι υποψήφιοι έχουν απαλλαγεί ή αποκατασταθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή/και από το Δικαστήριο στο οποίο παραπέμφθηκαν».