Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Tracerco»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Tracerco
1. Η εταιρία που θα αναλάβει τη παροχή της τεχνολογίας πρέπει να προβεί σε κοινοποίηση του μορίου ή των μορίων κατόπιν έγκρισης της σύμβασης με το ελληνικό κράτος και κατόπιν υπογραφής συμφωνητικού εμπιστοσύνης μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών και της εταιρίας. 2. Η επιλογή αυτή των ελληνικών αρχών βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Παρ’ όλα αυτά η TRACERCO θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή των αρχών στα εξής σημεία:Σε περίπτωση που η πολιτεία θέλει να αξιολογήσει το πρόγραμμα ιχνηθέτησης τότε η διάρκεια του προγράμματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 3ετής. Η ανακοίνωση της εφαρμογής της τεχνολογίας θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα παράνομης δραστηριότητας για κάποιο χρονικό διάστημα και έτσι η διαπίστωση της επιτυχίας του προγράμματος ανάλογα με τον αριθμό των δειγμάτων που θα χαρακτηρίζονται παράνομα από τους ελεγκτές τους πρώτους μήνες θα είναι δυσχερής. Τη δυσκολία στους ελέγχους θα ενισχύσει το γεγονός ότι το πρώτο χρονικό διάστημα εφαρμογής οι παρανομούντες θα χρησιμοποιούν τα αποθέματα καυσίμων που δεν είναι ιχνηθετημένα. Τέλος, προσοχή απαιτείται στο γεγονός ότι η ιχνηθέτηση μόνο του ναυτιλιακού θα μετατοπίσει την εγκληματική δραστηριότητα στους άλλους τύπους επιδοτούμενων καυσίμων όπως θέρμανσης και εξαγόμενα καύσιμα με αποτέλεσμα πάλι στη διαφυγή σημαντικών εσόδων. Προτείνεται ο ορισμός σαφούς χρονικού πλαισίου για την ιχνηθέτηση όλων των επιδοτούμενων ή γενικά φθηνότερων καυσίμων που διακινούνται ή αποθηκεύονται ή καταναλώνονται εντός ελληνικής επικράτειας (π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης, εξαγόμενα καύσιμα, στρατιωτικά ή αγροτικά καύσιμα) όπως ορίζει ο νόμος 4072/2012 παρ.320. 3. Η TRACERCO μπορεί να παρέχει τους ιχνηθέτες της είτε ως καθαρή ουσία, είτε ως διάλυμα συγκεκριμένης συγκέντρωσης το οποίο θα φέρει ως διαλύτη το ίδιο το καύσιμο το οποίο θα προορίζεται να ιχνηθετήσει (π.χ. πετρέλαιο ναυτιλίας). Και οι δύο τρόποι προσφέρουν το προϊόν για άμεση χρήση. Προτείνεται η χρήση διαλύματος καθορισμένης συγκέντρωσης για τους εξής λόγους:i)Να διευκολύνεται η προσθήκη του ιχνηθέτη στα καύσιμα (μεγαλύτερες ποσότητες διαλύματος ουσίας είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες).ii) Να μην υπάρχει πρόσβαση στην καθαρή ουσία από τρίτα πρόσωπα (θέματα ασφάλειας του προγράμματος).iii)Να προστατεύει τον πελάτη από χρηματικές απώλειες σε περίπτωση λανθασμένης διαχείρησης της καθαρής ουσίας (η καταστροφή καθαρής ουσίας έχει μεγαλύτερο κόστος απο εκείνο της καταστροφής ενός διαλύματος). 4. Πιστοποιημένα Πρότυπα αναφοράς διατίθενται και κρίνονται απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του αναλυτικού σκέλους του προγράματος ιχνηθέτησης. 5. Η συγκέντρωση του ιχνηθέτη πρέπει να είναι της τάξεως κάποιων εκατοντάδων ppb ώστε να μην επηρεάζονται οι ιδιότητες των καυσίμων, να δυσχεραίνεται η ανίχνευση των ιχνηθετών από τρίτα πρόσωπα, να μειώνεται το κόστος του προγράμματος (μικρότερες ποσότητες προϊόντος), να δίνεται η δυνατότητα ιχνηθέτησης ακόμα και εξαγόμενων καυσίμων μελλοντικά αφού σε ιχνηθέτηση επιπέδου ppb οι προδιαγραφές για τα εξαγόμενα καύσιμα δεν επηρεάζονται. Ασφαλής ποσότητα συγκέντρωσης αποτελεί το εύρος 600-900 ppb για τη δοσμένη στάθμη εμπιστοσύνης. 6. Το κριτήριο για τη μη παρουσία μετάλλων εξασφαλίζει την ασφάλεια των κινητήρων αλλά και την ασφάλεια απέναντι στο χρήστη και το περιβάλλον. Δεν υπάρχει πιστοποιητικό μη ύπαρξης μετάλλων σε μία χημική ένωση. Παρόλα αυτά το κριτήριο μη ύπαρξης μετάλλων καλύπτεται από τα πιστοποιητικά μη τοξικότητας των μορίων και τα πιστοποιητικά ασφαλούς χρήσης σε κινητήρες. Επίσης, η γνωστοποίηση του μορίου σε επόμενο στάδιο αποδεικνύει τη μη παρουσία μετάλλων στην ένωση του ιχνηθέτη. Σε περίπτωση που το Γενικό Χημείο θα ήθελε να ζητήσει επιπλέον διασφαλίσεις για το κριτήριο αυτό μέσα από συγκεκριμένους ελέγχους, η TRACERCO μπορεί να διαθέσει δείγματα ιχνηθετών για το σκοπό αυτό.7. Πιστοποιημένα εργαστήρια έχουν ελέγξει την τοξικότητα των μορίων της TRACERCO και τα πιστοποιητικά μπορούν να διατεθούν στις αρχές κατόπιν αίτησης. Τα προϊόντα της εταιρίας μας είναι καταχωρημένα στο σύστημα REACH.8. Έλεγχοι πρέπει έχουν πραγματοποιηθεί για τη συμβατότητα των ιχνηθετών με τα συστατικά των καυσίμων και για την ασφαλή καύση από κινητήρες. Ο τρόπος που κανείς ελέγχει τη συμβατότητα αλλά και την ασφαλή καύση στους κινητήρες είναι να ελέγξει αν ιχνηθετημένα καύσιμα διαφόρων συγκεντρώσεων ιχνηθέτη επηρεάζουν τις προδιαγραφές των καυσίμων και των ρύπων των κινητήρων που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. ΕΝ 228, ΕΝ 590, ΕΝ/ISO 8178). Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αυτοκινητοπαραγωγών (ACEA) αποδέχεται τα παραπάνω κριτήρια. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει πιστοποίηση που χορηγείται από τον ίδιο τον ACEA. Όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι έχουν γίνει για τα προϊόντα της TRACERCO.9. Ο ορισμός ενός ιχνηθέτη ως μη αφαιρέσιμου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί απαιτεί τον καθορισμό των μεθόδων με τις οποίες ο ιχνηθέτης δεν αφαιρείται. Ο ιχνηθέτης πρέπει να παρουσιάζει ΠΛΗΡΗ αντίσταση (να μην αφαιρείται πλήρως ή μερικώς) σε τεχνικές αφαίρεσης που χρησιμοποιούνται από τις παράνομες συμμορίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νοθείας των καυσίμων. Οι κρατικές αρχές σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο πρέπει να καθορίσουν αυστηρά τα κριτήρια μη αφαιρεσιμότητας. Προτείνουμε τις παρακάτω τεχνικές αφαίρεσης οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα από παράνομες συμμορίες για την αφαίρεση προϊόντων όπως Euromarker, Quinizarine, κβαντικούς-Φωτονικούς ιχνηθέτες, χρώματα (Dyes), DNA ιχνηθέτες, βρομιωμένους ή φθοριωμένους μοριακούς ιχνηθέτες: • Έκπλυση με οξέα (Υδροχλωρικό οξύ / Θειϊκό οξύ / Νιτρικό οξύ)• Έκπλυση με βάσεις (Υδροξείδιο του νατρίου/ Υδροξείδιο του καλίου)• Απορροφητικά Αργιλώδη υλικά (Clay materials)• Απορροφητικά Υλικά με βάση την άμμο/πυρίτιο (Silica materials)• Φίλτρα από Ενεργό Άνθρακα (Activated charcoal)• Απορροφητικές ουσίες ( π.χ. Bleaching Earth)• Έκθεση σε ακτινοβολία UV (π.χ. ηλιακή) Η μη αφαιρεσιμότητα του ιχνηθέτη με χρήση των παραπάνω τεχνικών αφαίρεσης πρέπει να πιστοποιηθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική με φίλτρα ενεργού άνθρακα (activated charcoal) η οποία χρησιμοποιείται για αφαίρεση ιχνηθετών νέας γενιάς. Διατίθενται πρωτόκολλα ελέγχων που ορίζουν τις ποσότητες των αντιδραστηρίων και τις μεθόδους για τις παραπάνω τεχνικές σε περίπτωση που ζητηθούν. Τέλος, οι τεχνικές που θα αποτελέσουν προδιαγραφές του νέου συστήματος για την Ελλάδα, μπορούν να ενισχυθούν και από την εμπειρία των ελεγκτικών αρχών (ΚΕΔΑΚ, ΣΔΟΕ κτλ.) οι οποίες γνωρίζουν τις μεθόδους αφαίρεσης που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. 10. Το διάλυμα ιχνηθέτησης πρέπει να φέρει ως διαλύτη ουσιαστικά το ίδιο το καύσιμο που προβλέπεται να ιχνηθετήσει όπως αναφέρθηκε και στο (3) . Αυτό σημαίνει ότι η αποθήκευση του διαλύματος αυτού πρέπει να διέπεται από τα ίδια κριτήρια συμμόρφωσης που διέπουν και το καύσιμο-διαλύτη (π.χ. ναυτιλιακό). Η σταθερότητα των μορίων της TRACERCO μέσα στα καύσιμα είναι ασφαλής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. 11. Η προσθήκη πρέπει να λαμβάνει χώρα με δοσομετρητή αντλία ακριβείας ή χειροκίνητα. Το βασικό πλεονέκτημα της χρήσης αντλίας είναι η υψηλή ακρίβεια προσθήκης (σφάλμα <0.5%). Από την άλλη πλευρά παρουσιάζει το μειονέκτημα της περιορισμένης ευελιξίας και του υψηλού αρχικού κόστους κεφαλαίου που απαιτεί. Από την άλλη πλευρά, ο χειροκίνητος τρόπος αυξάνει ελαφρά το σφάλμα στην αρχική προσθήκη αλλά προσφέρει τη δυνατότητα ιχνηθέτησης ακόμα και μικρών ποσοτήτων καυσίμου (π.χ. βυτιοφόρου). Για να περιοριστεί το σφάλμα στη χειροκίνητη προσθήκη η TRACERCO προσφέρει το προϊόν ιχνηθέτησης σε προσμετρημένο δοχεία καθορισμένων συγκεντρώσεων στα οποία η προσθήκη έχει γίνει με αντλίες ακριβείας. Η προσθήκη του διαλύματος ιχνηθέτη προτείνεται να γίνεται σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και προσωπικού, με τον όρο βέβαια να αποθηκεύεται αποκλειστικά ο ίδιος τύπου καυσίμου (π.χ. ναυτιλιακό) σε κάθε δεξαμενή ώστε να μην αλλάζουν οι συγκεντρώσεις του ιχνηθέτη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό αυτό τότε ο ιχνηθέτης πρέπει να μπορεί να προστεθεί ακόμα και στο τελικό στάδιο εφοδιασμού των βυτιοφόρων, στην έξοδο των δεξαμενών ή ακόμα και να χορηγηθεί μαζί με τυχόν πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στα προς ιχνηθέτηση καύσιμα (π.χ. βελτιωτικά καύσης). Για την ομογενοποίηση των προϊόντων μας δεν απαιτείται μηχανισμός ανάδευσης. 12. Η δυνατότητα χρήσης πολλαπλών (διαφορετικών) μη αφαιρέσιμων μοριακών ιχνηθετών είναι ένα ιδιαίτερο και μοναδικό πλεονέκτημα που πρέπει να προσφέρεται από τον πάροχο της τεχνολογίας. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προτείνεται η χρήση τουλάχιστον 4 διαφορετικών ιχνηθετών οι οποίοι θα ταυτοποιούν την προέλευση του ναυτιλιακού καυσίμου βάση του τόπου φόρτωσης. Κάθε τόπος φόρτωσης μπορεί να έχει αποκλειστικά τον δικό του μοναδικό μη αφαιρέσιμο ιχνηθέτη. Ο αριθμός των ιχνηθετών που θα χρησιμοποιηθούν τελικά πρέπει να καθοριστεί αυστηρά πριν την έγκριση οποιασδήποτε τεχνολογίας και όντως να μπορεί να προσδιοριστεί επίπεδο νοθείας της τάξεως του 3%. Χρειάζεται μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ στο ότι το σύνολο των διαφορετικών ιχνηθετών πρέπει να είναι μη αφαιρέσιμο. Αν π.χ. χρησιμοποιηθούν 4 ιχνηθέτες πρέπει και οι 4 να πληρούν τα κριτήρια μη αφαιρεσιμότητας και να μπορούν ΝΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. 13. Προσφέρεται η δυνατότητα ανίχνευσης με αναλυτές ακριβείας τόσο φορητούς (κάτω από το Ευρωπαϊκό όριο των 25 Kg για άρση από ένα άτομο) όσο και εργαστηριακούς για ενίσχυση του πορίσματος των ελέγχων σε περίπτωση προσαγωγής. Οι αναλυτές της TRACERCO χρησιμοποιούν την ευρέως αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή ένωση εγκεκριμένη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας. Τονίζεται ότι η πρωτοβουλία των ελληνικών αρχών για χρήση φορητών αναλυτών είναι πολύ σημαντική γιατί προσφέρει ευελιξία στους ελέγχους, περιορισμό του κόστους από τη χρήση αυτοκινούμενων μονάδων αλλά και τη μοναδική δυνατότητα του αιφνιδιασμού. ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΝ ΜΗ ΑΦΑΙΡΕΣΙΜΟΥΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Tracerco
Σχολιο στην προταση νουμερο 9: Ο ορισμός ενός ιχνηθέτη ως μη αφαιρέσιμου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί απαιτεί τον καθορισμό των μεθόδων με τις οποίες ο ιχνηθέτης δεν αφαιρείται. Ο ιχνηθέτης πρέπει να παρουσιάζει πλήρη αντίσταση σε τεχνικές αφαίρεσης που είναι ευρέως γνωστο οτι χρησιμοποιούνται από τους εγκληματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νοθείας των καυσιμων για την αφαίρεση των ιχνηθετών . Τέτοιες τεχνικές είναι : • Έκπλυση με οξέα (Υδροχλωρικό οξύ / Θειϊκό οξύ / Νιτρικό οξύ). • Έκπλυση με βάσεις (Υδροξείδιο του νατρίου/ Υδροξείδιο του καλίου). • Αργιλώδη υλικά (Clay materials). • Υλικά με βάση την άμμο/πυρίτιο (Silica materials). • Ενεργό άνθρακα (Activated charcoal).• Απορροφητικές ουσίες ( π.χ. Bleaching Earth). Η μη-αφαιρεσιμότητα του ιχνηθέτη με χρήση των παραπάνω τεχνικών αφαίρεσης πρέπει να πιστοποιηθεί απο το Γενικό Χημείο του Κράτους.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Tracerco
14. Οι διαστάσεις της προτεινόμενης φορητής συσκευής για επιτόπια ανάλυση και ανίχνευση μη αφαιρέσιμων ιχνηθετών πρέπει να είναι μικρές (π.χ 50cm x 50cm x 50cm) ενώ το βάρος της να μη ξεπερνά συνολικά τα 25 kg (Ευρωπαϊκό όριο άρσης από ένα άτομο). Αυστηρά προτείνεται οι φορητές συσκευές που θα χρησιμοποιούνται να έχουν περάσει από test δονήσεως (π.χ. ΕΝ 60068-2-64). Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συσκευές ευάλωτες σε δονήσεις είναι πολύ πιθανόν τόσο να υποστούν βλάβες όσο επίσης και να αμφισβητηθούν στο δικαστήριο τα αποτελέσματα των ελέγχων.Πολύ σημαντικό είναι επίσης η φορητή συσκευή να μη χρησιμοποιεί μεγάλη μονάδα παροχής ρεύματος και να μεταφέρεται με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο. 15. Η χρήση των αναλυτών της TRACERCO είναι απολύτως ασφαλής και όλα τα μέρη των αναλυτών είναι προστατευμένα. Οδηγίες για τη χρήση παρέχονται κατόπιν αίτησης από τις αρχές. 16. Η ποσότητα δείγματος που απαιτείται για τη μέτρηση των αναλυτών της TRACERCO είναι ελάχιστη (< 2 ml) ενώ δεν πρέπει να απαιτείται καμία πρότερη κατεργασία δείγματος. Τονίζεται ότι συνήθως για λόγους ευκολίας και ασφαλείας χρησιμοποιούνται ελαφρά μεγαλύτερες ποσότητες (~ 5 ml). Ο χρόνος ανάλυσης για την αναλυτική συσκευή μας είναι περίπου 2 λεπτά. Στον χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνεται ΚΑΙ ο χρόνος εκκίνησης (start up time) της συσκευής. Προτείνεται να καθοριστεί αυστηρά τι περιλαμβάνει ο όρος “χρόνος ολοκλήρωσης επιτόπιας δοκιμής”. 17. Α) Κάθε αναλυτική συσκευή συνοδεύεται από πιστοποιητικό εγκυρότητας του κατασκευαστή. Όσον αφορά την διαπίστευση από εργαστήριο του ΕΣΥΔ προτείνεται να διεξαχθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου από το ίδιο το Γενικό Χημείο του κράτους και συνεργαζόμενα εργαστήρια ώστε να διαπιστευθούν οι συσκευές από ελληνικό κρατικό φορέα. Β) Απαντήθηκε στο 16. Γ) Παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, USB ή tablet ή άλλη απομακρυσμένη βάση δεδομένων των ελεγκτικών αρχών ενώ ταυτόχρονα τα αποτελέσματα των ελέγχων «κλειδώνουν» και δεν αλλοιώνονται από ανθρώπινη παρέμβαση. 18. Όλες οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης, βαθμονόμησης αλλά και επιπλέον πρακτική εκπαίδευση σε ελεγκτές παρέχονται ως μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης που θα διεξάγει η TRACERCO σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία της από το ελληνικό κράτος. Το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας των αναλυτών κυμαίνεται από -5 έως 60 οC και γιαυτό υποστηρίζει ελέγχους σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας με ιδιαίτερα δύσκολες θερμοκρασιακές συνθήκες όπως είναι η ηπειρωτική χώρα. 19. Σημειώνουμε ότι δεν επικυρώνεται η μέθοδος βάση του προτύπου ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO/IEC 17025 αλλά οι συσκευές ανάλυσης, καθώς το πρότυπο αυτό είναι εργαστηριακό. Οι εταιρίες που θα μετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης πρέπει να υποβάλλουν τις συσκευές τους σε έλεγχο σε εργαστήριο πιστοποιημένο με ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO/IEC 17025 που θα ορίσει το ελληνικό κράτος. 20. Η μέθοδος ανάλυσης της TRACERCO δε παράγει ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 21. Όλες οι ζητούμενες πληροφορίες και λεπτομέρειες της μεθόδου ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθεί θα χορηγηθούν από την εταιρία μας στις ελληνικές αρχές κατόπιν αίτησης. Παρακαλούμε να δοθεί διευκρίνιση στον όρο “ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ”. Η ποιότητα αναφέρεται σε συσκευές, προϊόντα ιχνηθέτησης;