Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Π. Αμάραντος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Π. Αμάραντος
Να προσδιορίζεται τεχνικά και οικονομικά αποδεκτός τρόπος της εξασφάλισης της μη αλλοίωσης των μετρήσεων που λαμβάνονται από το φορητό εξοπλισμό. Π.χ. άμεση, ασύρματη μετάδοσή τους σε βάσεις δεδομένων πελάτη, εργολάβου, ελεγκτικής αρχής (όπως το ΓΧΚ), σε συνδυασμό με αδυναμία τροποποίησης της επιτόπιας μέτρησης από το χειριστή. Να λαμβάνεται, παράλληλα, και δείγμα του μετρούμενου καυσίμου, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της προέλευσής του, αν απαιτηθεί.