Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι αρκεί και η προσκόμιση αποσπάσματος αθωωτικής απόφασης, συνοδευόμενη από την κλήση ή το κλητήριο θέσπισμα, με δεδομένο το γεγονόε ότι από τα ποινικά δικαστήρια δεν καθαρογράφονται οι αθωωτικές ποινικές αποφάσεις, αλλά μόνο οι καταδικαστικές
 
 
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
Η αργία της Kυριακής αποτελεί θεσμό ο οποίος ανταποκρίνεται τόσο στις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα, αλλά βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση και με τις θεσμοθετημένες διατάξεις εργατικού δικαίου, αλλά και της λειτουργίας του Δημοσίου. Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν αντίστοιχα διασπά ττην ενότητα της παροχής της εργασίας και θα οδηγήσει στο μέλλον και σε καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Πέραν τούτων, αποτελεί διάταξη εξόχως αντισυνταγματική, ερχόμενη σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 3 του Συντάγματος του 2001, το οποίο ορίζει ως επικρατούσα θρησκεία της Ελλάδας την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Βασικός θεσμός της Eκκλησίας αποτελεί και η αργίασ της Κυριακής. Οποιαδήποτε λοιπόν διάταξη με αυτό το περιεχόμενο έρχεται σε αντίθεση με την εν λόγω συνταγματική επιταγή και ως τέτοια θα πρέπει να κριθεί μη εφαρμόσιμη. Σημειωτέον δε, ότι η διάταξη του άρθρου 3 του Συντάγματος, ως υψίστης σπουδαιότητας, ανήκει σε εκείνο το πλέγμα των διατάξεων του Συντάγματος οι οποίες δεν αναθεωρούνται.
 
 
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
Η παλαιότερη κατηγοριοποίηση του Αγορανομικού Κώδικα περιελάμβανε τρεις κατηγορίες: Τα ακατάλληλα, τα επιβλαβή και τα επικίνδυνα. Με την παρούσα διάταξη υφίσταται νομοθετικό κενό ως προς την κατηγορία των επιβλαβών, η οποία απαιτείται να εξειδικευτεί. Επιπλέονν, πρέπει να διευκρινησθεί η νέα έννοια του μη ασφαλούς, και ποια η διάκρισή της – εφόσον υπάρχει- από το ακατάλληλο, άλλως η η ύπαρξή της είναι περιττή. Τέλος η κατηγορία τροφίμων τα οποία δεν ήταν ακατάλληλα, αλλά χαρακτηρίζονταν ως μη κανονικά, είχαν δε ποινική αντιμετώπιση, διαφορετική από των ακατάλληλων, πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται, με σκοπό την προστασία του καταναλωτή.