Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Βαζαίος Κων/νος – Κάβδας Κων/νος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Βαζαίος Κων/νος – Κάβδας Κων/νος
Άρθρο 11. Παράγραφος 8.2. Προτείνεται η αναδιατύπωση του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου ως εξής: Τα σχέδια ασφάλειας λιμένα λαμβάνουν επιπλέον υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες διαφόρων τμημάτων αυτού, ενσωματώνουν τα μέτρα και τις διαδικασίες ασφαλείας των εγκεκριμένων σχεδίων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του και αναπτύσσονται από Α.Ο.Α.
 
 
Βαζαίος Κων/νος – Κάβδας Κων/νος
Άρθρο 11. Παράγραφος 6.3.β α) Με την υφιστάμενη διαδικασία που αφορά μόνο τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις (ΥΕΝΑΝΠ 4434.1/02/08 ΦΕΚ Β’ 1877/08) υπάρχει εφάπαξ κόστος 1,400 ευρώ για την έκδοση της σχετικής αδείας από την οικεία Λιμενική Αρχή για τη δραστηριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ενώ απαιτείται και ασφαλιστική κάλυψη για έκνομες ενέργειες που αφ’ ενός εκδίδεται με μεγάλη δυσκολία και αφ’ ετέρου με εξαιρετικά υψηλό κόστος. Β) Εφ’ όσον εκδοθεί νέα Υπουργική απόφαση θα πρέπει ενδεχόμενα να υπάρξει τόσο βελτίωση των όρων για τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις όσο και προϋποθέσεις μικρότερου κόστους για δραστηριοποίηση ΙΕΠΥΑ σε τμήματα και χώρους Λιμένων ή παρακείμενων περιοχών διαφορετικά δεν θα υπάρχει σωστή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής: «β. Για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και τα Λιμάνια, από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, απαιτείται η έκδοση άδειας αστυνομικής φύσεως από την οικεία Λιμενική Αρχή, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού»
 
 
Βαζαίος Κων/νος – Κάβδας Κων/νος
Άρθρο 11. Παράγραφος 6.3.α α) Μετά τη φράση «εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα» να αντικατασταθεί το υπάρχον «ή» με ένα απλό «,». Επίσης μετά τη φράση «παρακείμενων περιοχών» να προστεθεί η φράση «του λιμένα» και τέλος στην ίδια παράγραφο μετά τη φράση «και οι επιμέρους φορείς που δραστηριοποιούνται οικονομικά σε τμήματα υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα» να διαγραφεί η φράση «και σε παρακείμενες αυτού περιοχές που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια,» δεδομένου ότι με το φραστικό της παραγράφου αυτής όπως τροποποιείται κατά τα ανωτέρω καλύπτονται όλες τις περιοχές ενός λιμένα, ήτοι οι λιμενικές εγκαταστάσεις του λιμένα, τα τμήματα του λιμένα που την ευθύνη εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας έχει ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, οι οικονομικά δραστηριοποιούμενοι εντός των περιοχών του λιμένα καθώς και οι εκτός αυτού περιοχές φορείς ή οικονομικά δραστηριοποιούμενοι που οι δραστηριότητές τους ή η θέση τους έχει επίπτωση στην ασφάλεια του λιμένα. β) Επίσης στην ίδια παράγραφο στην απορρύθμιση των διενεργούμενων ελέγχων ασφαλείας που νομιμοποιείται να πραγματοποιεί το προσωπικό ασφαλείας των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και παρά την ύπαρξη της λέξης «ιδίως» θεωρούμε σκόπιμο να περιληφθούν ρητά οι παρακάτω υπηρεσίες «ερευνών ασφαλείας χώρων, προσώπων, χειραποσκευών, οχημάτων, εφοδίων, πραγματοποίηση περιπολιών ασφαλείας, επιτήρησης του συστήματος CCTV και λοιπών συστημάτων ασφαλείας όλων των τμημάτων του λιμένα. Επίσης, θεωρούμε σκόπιμο να επανεξετασθεί και επαναδιατυπωθεί η αναφερόμενη υποχρέωση για έλεγχο των παρακείμενων περιοχών και χώρων τους που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του λιμένα διότι με το φραστικό αυτό ενδέχεται να θίγονται θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Δηλαδή, με τη υποχρέωση αυτή του εν λόγω προσωπικού ασφαλείας, το προσωπικό αυτό θα δικαιούται να εισέρχεται στους χώρους των περιοχών αυτών για έλεγχο ή ακόμα και έρευνα ασφαλείας, χώροι οι οποίοι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι ακόμα και κατοικίες πολιτών. γ) Οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που τους ανατίθεται η άσκηση των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας ελέγχων, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια. δ) Όταν η άσκηση των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας ελέγχων πραγματοποιείται από ίδιο προσωπικό των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των Λιμένων, ή των φορέων διαχείρισης ή/και των κυρίων παρακείμενων περιοχών καθώς και από ίδιο προσωπικό των επιμέρους οικονομικά δραστηριοποιούμενων σε χώρους των τμημάτων του λιμένα απαιτείται και αυτοί να κατέχουν την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια. ε) Στην παράγραφο αυτή γίνεται μνεία για «ελέγχους» και όχι και για «έρευνες» ασφαλείας ενώ δεν αναφέρονται τα οχήματα. τα εφόδια, τα πλωτά μέσα και οι σιδηροδρομικοί συρμοί, όπου έχουν εφαρμογή, που είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις «απειλής» για τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και τους Λιμένες. ζ) Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια η δυσκολία κατακύρωσης διαγωνισμών για την πρόσληψη ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) από φορείς διαχείρισης Λιμενικών Εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΛΕ μέτρα ασφαλείας για διάρκεια 1-2 ετών. Προτείνεται η να δοθεί με την τροποποίηση του εν λόγω άρθρου η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ΙΕΠΥΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και κατά παράκληση της ισχύουσας νομοθεσίας (ΠΔ 118 ΦΕΚ Α 150/2007 Περί Προμηθειών του Δημοσίου) και μέχρι την οριστική κατακύρωση του σε εξέλιξη διαγωνισμού προκειμένου να μην δημιουργούνται κενά στην υλοποίηση μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις. Προτείνεται η αναδιατύπωση και η συμπλήρωση της παραγράφου ως εξής: «3 α. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεων, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ISPS, του Κανονισμού και της Οδηγίας, λιμενικών εγκαταστάσεων, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα, ή των παρακείμενων περιοχών του λιμένα που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του και οι επιμέρους φορείς που δραστηριοποιούνται οικονομικά σε τμήματα υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα μπορεί να αναθέτουν και σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια, την άσκηση των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας ελέγχων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι έλεγχοι και έρευνες προσώπων, αποσκευών, φορτίων, εφοδίων, οχημάτων, πλωτών μέσων και σιδηροδρομικών συρμών, οι έλεγχοι πρόσβασης, οι περιπολίες ασφαλείας και η επιτήρηση ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, τμημάτων λιμένα καθώς και παρακείμενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του και χώρων τους. Όταν η άσκηση των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας ελέγχων πραγματοποιείται από ίδιο προσωπικό των κατά τα ανωτέρω φορέων θα πρέπει και το προσωπικό αυτό να είναι εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια και να εφαρμόζει τις απαιτήσεις – προβλέψεις του νόμου αυτού.Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεων, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού, λιμενικών εγκαταστάσεων και οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα εξουσιοδοτούνται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, περί κανονισμού προμηθειών δημοσίου (ΠΔ 118 ΦΕΚ Α’ 150/2007), στην πρόσληψη προσωπικού από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και για όσο χρόνο απαιτείται για την οριστική κατακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσληψης τέτοιου προσωπικού η οποία έχει νόμιμα προκηρυχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη.
 
 
Βαζαίος Κων/νος – Κάβδας Κων/νος
Άρθρο 11. Παράγραφος 6.1.δ Πως θα εφαρμοσθεί στην πράξη η ανωτέρω διάταξη όταν δεν υφίστανται θεσμοθετημένοι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης για 11 Λιμένες που αναφέρονται στην εγκύκλιο 4433.1/05/12/25-04-2012 της Αρμόδιας Αρχής (ΔΕΔΑΠΛΕ);
 
 
Βαζαίος Κων/νος – Κάβδας Κων/νος
Άρθρο 11. ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ σε συγκεκριμένη Παράγραφο. Θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη, σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις λιμενικών εγκαταστάσεων ή λιμένων που η διάθεση των χώρων τους από το Κράτος (Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου) στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων ή των λιμένων έχουν γίνει με την προϋπόθεση της μη αποκλειστικής χρήσης του παραχωρηθέντος αιγιαλού και παραλίας, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους χώρους των εν λόγω λιμενικών εγκαταστάσεων άσχετων προσώπων ή/και οχημάτων για λόγους ασφαλείας (safety and security) δεδομένου ότι, με τις σημερινές απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού και της Οδηγίας, με την ύπαρξη εμποδίων πρόσβασης (περιφράξεις, τοίχοι, κλπ) που προβλέπονται για λόγους ασφαλείας δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και προστριβές με τους πολίτες οι οποίοι θεωρούν αυτονόητο δικαίωμά τους την δυνατότητα πρόσβασης και παραμονής τους στους χώρους των λιμενικών εγκαταστάσεων λόγω της μη αποκλειστικής χρήσης από τους φορείς εκμετάλλευσης των εν λόγω περιοχών, με καταγγελίες, καταθέσεις μηνύσεων, κλπ. Παράλληλα, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε στις περιοχές των ορίων των Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Λιμένων να μπορούν να εγκαθίστανται τα προβλεπόμενα από τα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Λιμένων φυσικά μέτρα ασφαλείας (π.χ. περιφράξεις χώρων, εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και καμερών, κλπ) Προτείνεται η πρόσθεση παραγράφου στο Άρθρο 3 του Ν.3622/2007 ως ακολούθως: 4. Σε λιμενικές εγκαταστάσεις και λιμένων που η διάθεση των χώρων τους έχει γίνει με την προϋπόθεση της μη αποκλειστικής χρήσης του παραχωρηθέντος αιγιαλού και παραλίας, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 3 του Άρθρου 15 του Ν.2971/2001, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και παραμονή μη εξουσιοδοτημένων προσώπων και οχημάτων στους οριοθετημένους με βάση το Άρθρο 10 του Ν.3622/2007 χώρους τους. Παράλληλα, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και για λόγους ασφαλείας, η περίφραξη των εν λόγω περιοχών για την αποφυγή ελεύθερης πρόσβασης προσώπων και οχημάτων.