Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Ιωάννης Σ. Λάμπρου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Ιωάννης Σ. Λάμπρου
Ένα στοιχείο το οποίο λείπει από τις παρούσες διαδικασίες του ΣΑΕ και γενικότερα των ζυμώσεων και διεργασιών του Απόδημου Ελληνισμού είναι η συμμετοχή των Ομογενών. Σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο του παραπάνω άρθρου οι τακτικές Περιφερειακές Συνελεύσεις λαμβάνουν χώρα ανά δύο χρόνια, διάστημα αρκετά μεγάλο το οποίο ίσως δίνει την εντύπωση ότι δεν ενθαρρύνεται η συμμετοχή Ομογενών στις εργασίες των Συντονιστικών Συμβουλίων. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις μπορούν κάλλιστα να λαμβάνουν χώρα κάθε τρίμηνο/τετράμηνο ( 3-4 φορές τον χρόνο ) έχοντας ως στόχο να παρακολουθούνται οι εξελίξεις στην εν λόγω περιοχή. Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και γνώση του περιβάλλοντος της περιοχής όπου βρίσκονται Έλληνες ( ειδικά σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από αναταραχές όπως Αφρική και Μέση Ανατολή )είναι απαραίτητος όρος για την καλύτερη δυνατή διαβίωση και προστασία των συμφερόντων των Ομογενών. Παράλληλα, η συχνή σύγκληση των Περιφερειακών Συνελεύσεων θα αποτελέσει μαγνήτη για όσους Απόδημους επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων. Αυτό το τελευταίο θα υποβοηθηθεί με την παροχή δυνατότητας στους Ομογενείς ( μεμονωμένα άτομα/ οργανώσεις ) της κάθε περιοχής να προτείνουν θεματικές στην κατάρτιση της Ημερήσιας Διάταξης της Περιφερειακής Συνέλευσης και όχι να περιορίζεται αυτό το δικαίωμα στα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου και στο Προεδρείο του ΣΑΕ. Με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθούν Ομογενείς – και αυτός είναι ο πλέον αδιάβλητος τρόπος να αναδειχθούν – μέσα από την καθημερινή τους μέριμνα για τα ομογενειακά πράγματα Ευχαριστώ.
 
 
Ιωάννης Σ. Λάμπρου
Η παραδοχή του κ. Τσιάρα για διάψευση των προσδοκιών που γέννησε το ΣΑΕ καθώς και η πολιτική βούληση για ανασυγκρότηση του, αποτελούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο κ. Υφυπουργός συγκρότησε επιτροπή (14 Σεπτεμβρίου) αποτελούμενη από 14 μέλη ( 7 τακτικά -7 αναπληρωματικά) από τα οποία, όμως, μόλις 4 προέρχονται από την Διασπορά και αυτά είναι μέλη του ΣΑΕ. Επειδή, όμως, είναι αποδεκτό ότι το ΣΑΕ ποτέ δεν εκπροσώπησε το σύνολο της Ομογένειας [κατά παράβαση του άρθρου 108.2 του Ελληνικού Συντάγματος] παράλληλα με τους εκπροσώπους του ΣΑΕ θα μπορούσαν να συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής και προσωπικότητες από την Ομογένεια εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης, άτομα με γνώση των πραγματικών αναγκών των αποδήμων, προερχόμενα από κάθε μέρος το οποίο διαθέτει μεγάλη συγκέντρωση Ελλήνων, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψιν οι ανάγκες όλων των Ομογενών, ανάγκες οι οποίες διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Παράλληλα, θα μπορούσε να υπάρξει – πριν τη δημοσίευση του σχεδίου νόμου – μια περίοδο εις την οποία ομογενειακές οργανώσεις αλλά και μεμονωμένοι ομογενείς αλλά και κάθε Έλληνας και Ελληνίδα να είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις και παρατηρήσεις. Είναι διαφορετικό να συνδιαμορφώνει κάποιος ένα πλαίσιο από το να καλείται εκ των υστέρων να το σχολιάσει. Ευχαριστώ
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: