Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Λαμπαδάριος και Συνεργάτες, Εταιρεία Δικηγόρων»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Λαμπαδάριος και Συνεργάτες, Εταιρεία Δικηγόρων
Αξιότιμοι Κύριοι, Καταρχάς, ως γενικό σχόλιο για το σχέδιο νόμου δέον να σημειωθούν τα εξής:Είναι προφανές ότι βασικός σκοπός του νέου νόμου είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου από μη υλοποιήσιμα έργα, τα οποία εν πολλοίς αποτελούν τροχοπέδη για όσους πραγματικά επιθυμούν και δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις στο χώρο των ΑΠΕ. Υπό την έννοια αυτή, είναι πράγματι χρήσιμη μια ρύθμιση που θα διορθώσει ή έστω θα περιορίσει το άνω προβληματικό καθεστώς.Ωστόσο, φαίνεται ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις με τις οποίες επιδιώκεται ο άνω σκοπός ενδεχομένως θα προκαλέσουν προβλήματα ακόμη και στους πραγματικούς επενδυτές. Συγκεκριμένα: Σε σχέση με την παρ. 2 του άρθρου 1: Yπό την συγκεκριμένη διατύπωση του νόμου, το ύψος της εγγυητικής επιστολής που προβλέπεται («ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αιτήματος σε MW») είναι εξαιρετικά μεγάλο, ειδικά για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Όλως ενδεικτικώς, βάσει της προτεινόμενης διάταξης προκύπτει ότι για ένα έργο 20 MW απαιτείται εγγυητική επιστολή ποσού μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου ευρώ, που ασφαλώς δεν μπορεί να θεωρηθεί εύλογο για ένα τέτοιο έργο.Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός των ποσών, άλλως ακόμη και οι σοβαροί επενδυτές ενδεχομένως να αδυνατούν να πληρούν την άνω προϋπόθεση.Επίσης, προβλέπεται ότι με απόφαση του ΥΠΕΚΑ καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, καθώς και ότι με όμοια απόφαση μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος τους καθώς και τα αντίστοιχα όρια ισχύος. Είναι φανερό ότι αυτές οι διατάξεις προκαλούν αβεβαιότητα στον ενδιαφερόμενο επενδυτή, ο οποίος δεν μπορεί να γνωρίζει με ασφάλεια τις υποχρεώσεις του. Σε σχέση με την παρ. 4: Αναφέρεται ότι μπορεί να προβλεφθεί καταβολή διαχειριστικής αμοιβής για εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, οι λεπτομέρειες της οποίας θα ρυθμιστούν με απόφαση του ΥΠΕΚΑ. Προφανώς πρόκειται για άλλη μία ρύθμιση που δύναται να αυξήσει το κόστος των επενδύσεων, χωρίς όμως να είναι δυνατό να προσδιοριστεί αυτή η αύξηση, με αποτέλεσμα την δημιουργία περαιτέρω αβεβαιότητας στον επενδυτή. Με εκτίμηση, Λαμπαδάριος και ΣυνεργάτεςΕταιρεία Δικηγόρων
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Λαμπαδάριος και Συνεργάτες, Εταιρεία Δικηγόρων
Αξιότιμοι Κύριοι, Σε σχέση με το άρθρο 2 του σχεδίου νόμου, λεκτέα τα εξής: Ως προς την παρ. 2: Η θέσπιση καταβολής τέλους εκ μέρους των επενδυτών για την διατήρηση του δικαιώματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μετά τα 3 έτη από την λήψη της άδειας παραγωγής, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την άμεση ανταπόκριση των αρμοδίων υπηρεσιών στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την χορήγηση των αναγκαίων γνωμοδοτήσεων και αδειών.Είναι γνωστό ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες τις περισσότερες φορές καθυστερούν και δεν τηρούν τους προβλεπόμενους χρόνους, τους οποίους θεωρούν «ενδεικτικούς». Αυτό όμως το γεγονός δεν θα πρέπει να συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τον ενδιαφερόμενο (ο οποίος ούτως ή άλλως ζημιώνεται από την ίδια την καθυστέρηση, για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρει).Ως προς την παρ. 6 (δυνατότητα αναπροσαρμογής του ύψους του τέλους): Ακόμη μία φορά το σχέδιο νόμου δημιουργεί αβεβαιότητα, καθώς ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται να προβλέψει με ακρίβεια τα επιμέρους κόστη της επένδυσής του. Με εκτίμηση, Λαμπαδάριος και ΣυνεργάτεςΕταιρεία Δικηγόρων