Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Η εγγυητική επιστολή να μην καταπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2473/1999 σε περίπτωση που δεν μπορέσει να συναφθεί σύμβαση σύνδεσης εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης λόγω ανωτέρας βίας π.χ. καθυστέρηση, για λόγους που δεν ευθύνονται οι κάτοχοι των αδειών, στην έκδοση της ΕΠΟ, άδειας πολεοδομίας, κτλ.Επίσης να διευκρινιστεί το ύψος της εγγυητικής σε έργα κάτω του 1MW. Θεωρούμε αδιανόητο για έργα των 40kW ή 100kW να πρέπει να υποβάλλεται εγγυητική ύψους €120.000 αλλά όχι παράλογο εάν ζητείται εγγυητική ύψους (40/1000 ή 100/1000 x €120.000) αντίστοιχα.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μικρών Ανεμογεννητριών αναμένεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και η καθυστέρηση δημοσίευσής του δημιουργεί ασάφειες και αβεβαιότητες στην υλοποίηση των έργων στα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί Προσφορές Σύνδεσης. Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ένα χρονικό όριο για την δημοσίευση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης μικρών Ανεμογεννητριών και να διευκρινιστεί αν θα έχει αναδρομική ισχύ ή όχι, τόσο σε θέματα χωροταξικά όσο και τιμολόγησης καθώς υπάρχουν κάποιες Προσφορές Σύνδεσης που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης και είναι αδιανόητο να αλλάξουν οι όροι της επένδυσης κατά την διάρκεια υλοποίησής της. Εμείς προτείνουμε να εξαιρεθούν από το επικείμενο Ειδικό Πρόγραμμα οι σταθμοί μικρών Ανεμογεννητριών στους οποίους έχουν ήδη χορηγηθεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή.
 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Άρθρο 19, παράγραφος 3Η υπουργική απόφαση και τα προεδρικά διατάγματα αναφέρονται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής όχλησης και δεν γίνεται καμία αναφορά σε μικρές Ανεμογεννήτριες ούτε σε εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης στις οποίες κατατάσσονται οι μικρές Ανεμογεννήτριες. Να γίνει σαφής αναφορά ανάλογα με την κλίμακα ισχύος των μικρών Ανεμογεννητριών, για τις εξής επιτρεπόμενες αποστάσεις:α) από τα όρια του οικοπέδου ενός σταθμού,β) από όρια οικισμών,γ) από κατοικίες εκτός ορίων οικισμών (νόμιμες ή αυθαίρετες),δ) από βιοτεχνικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις,ε) από ποιμνιοστάσια,ζ) μεταξύ μικρών Ανεμογεννητριών του ίδιου σταθμού,η) από μεγάλη ανεμογεννήτρια γειτονικού σταθμού με άδεια παραγωγής,θ) από πυλώνες ΔΕΗ Μ/Τ ή Υ/Τ,ι) από ραντάρ πολιτικής ή πολεμικής αεροπορίας,κ) από κεραίες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, κτλ.Επίσης να αναφερθούν τα επιτρεπόμενα επίπεδα θορύβου (dB) σε συγκεκριμένες αποστάσεις ανάλογα με την κλίμακα ισχύος των μικρών Ανεμογεννητριών.
 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Στις αιτήσεις που θα εξετάζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων, να προστεθεί και η περίπτωση β’ του πίνακα τιμολόγησης παραγόμενης ενέργειας της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3851/2010, που αφορά αιολικούς σταθμούς ισχύος μικρότερης ή ίσης των 50kW (μικρές Ανεμογεννήτριες). Το σκεπτικό είναι ότι ο κλάδος των μικρών Ανεμογεννητριών δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στον ν. 3851/2010, επειδή δεν έχουν δοθεί προσφορές σύνδεσης για τις εκατοντάδες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πλην ελαχίστων που δόθηκαν το 2007 σύμφωνα με τον ν. 3468/2006. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των μικρών Ανεμογεννητριών δεν εξεταστούν κατά προτεραιότητα αλλά μετά τις χιλιάδες αιτήσεις φωτοβολταϊκών και άλλων τεχνολογιών, η ανάπτυξή τους θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο ενώ δεν κανένας λόγος καθώς η μικρή ισχύς τους δεν επιβαρύνει τα δίκτυα και είναι μία επιτυχημένη τεχνολογία για την οποία στο εξωτερικό δίνονται πολλά κίνητρα ενώ στην Ελλάδα δυσχεραίνεται η ανάπτυξή της.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Ειδικά για τις μικρές Ανεμογεννήτριες για τις οποίες δεν απαιτούνται ανεμολογικές μετρήσεις για να δοθεί Προσφορά Σύνδεσης, να προστεθεί η δυνατότητα μεταβολής της θέσης εγκατάστασης όχι μόνο στην περίπτωση αδυναμίας χωροθέτησης λόγω μεταβολής του νομικού ή κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης αλλά και στην περίπτωση που το αιολικό δυναμικό στην αρχική θέση αποδειχθεί χαμηλότερο του αναμενόμενου και μη επαρκές για να καθιστά την επένδυση βιώσιμη. Το κόστος των ανεμολογικών μετρήσεων είναι απαγορευτικό για επενδύσεις αυτού του μικρού μεγέθους οπότε δεν μπορούν να γίνονται πριν την χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης που τουλάχιστον δίδεται η εξασφάλιση της δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου προς τον παραγωγό.