Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Α. Φωκάς-Κοσμετάτος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Α. Φωκάς-Κοσμετάτος
Η υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής με τη λήψη οριστικών όρων σύνδεσης δεν πρέπει να ισχύει για τεχνολογίες ΑΠΕ όπου δεν υπάρχουν ξεκάθαροι όροι στη σύμβαση αγοραπωλησίας για τη κείμενη τεχνολογία. Υπάρχουν ακόμα τεχνολογίες ΑΠΕ (βλ. Υβριδικοί Σταθμοί, Ηλιοθερμικοί) όπου ο Διαχειριστής δεν έχει εκδώσει ακόμα τη πρώτη ή τη πρότυπη Σύμβαση Αγοραπωλησίας ή τους ειδικούς όρους αυτής και έτσι ο επενδυτής και οι χρηματοδότες δεν μπορούν να αξιολογήσουν με σαφήνεια την βιωσιμότητα της επένδυσης. Η σύμβαση αγοραπωλησίας για τεχνολογίες οι οποίες εγκαθιστώνται στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, θα συνοδεύονται από περιοριστικούς όρους οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζουν τη βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα, τράπεζες και χρηματοδοτικοί οίκοι είναι σαφείς πως δεν μπορούν να αξιολογήσουν μια επένδυση αν δεν υπάρχει το κείμενο της Σύμβασης Αγοραπωλησίας.Προτείνουμε πως το μέτρο πρέπει να ισχύει μόνο αφού έχει περάσει ένα έτος από τη δημοσίευση των τυχών ειδικών όρων που συνοδεύουν τη σύμβαση αγοραπωλησίας της τεχνολογίας ή ένα έτος μετά τη πρώτη υπογεγραμμένη σύμβαση για κάθε τεχνολογία, έτσι ώστε να έχει δοθεί αρκετός χρόνος να αξιολογήσει ο επενδυτής κατά πόσο το έργο είναι βιώσιμο. Α. Φωκάς-ΚοσμετάτοςΔ/νων Σύμβουλος, NUR-MOH A.E.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Α. Φωκάς-Κοσμετάτος
Στις περιπτώσεις της τελευταίας παραγράφου, όπου επιτρέπεται η παράταση για σύνθετα ΑΠΕ, να προστεθούν και τα μεγάλα Ηλιοθερμικά (άνω 10MW) τα οποία είναι σύνθετα έργα με χρονοδιάγραμμα που ξεπερνάει κατά πολύ τα 2 χρόνια.Επίσης για το πρώτο αίτημα για παράταση (για τα σύνθετα και μεγάλα έργα ΑΠΕ), το οποίο ουσιαστικά διορθώνει το όριο των 2 ετών στο πραγματικό χρονοδιάγραμμα των σύνθετων έργων, δεν θα πρέπει να απαιτείται εγγυητική επιστολή, αλλά μόνο όταν ο φορέας ζητήσει επιπλέον παράταση (δηλαδή τα ‘+2′ έτη). Α. Φωκάς-ΚοσμετάτοςΔ/νων Σύμβουλος NUR-MOH A.E.