Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)
Αρθρο 1. παρ.2: «Με την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης το ποσό της εγγυητικής επιστολής μειώνεται κατά το ήμισυ.»Προφανώς η εγγυητική επιστολή έχει το όποιο «νόημα» μέχρι τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύνδεσης. Με αυτήν ρυθμίζονται θέματα αποπληρωμής του κόστους των έργων και καταβάλλεται το σύνολο του τιμήματος για την κατασκευή των έργων. Άρα γιατί να παραμείνει η μισή εγγυητική; Αρθρο1. παρ. 3β: «εκκρεμεί αίτημα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, εφόσον δεν συναφθεί σύμβαση σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο ή δεν χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος»Λόγω της πολυπλοκότητας της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΜΥΗΕ (απαιτούνται κι άλλες άδειες μετά την ΕΠΟ όπως π.χ. άδεια χρήσης νερού), το διάστημα των 6 μηνών πρέπει να διευρυνθεί στους 24 μήνες. Αρθρο 1. παρ.5: 5. Αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής των περιπτώσεων δ΄ και ζ΄ έως και ιε΄ του πίνακα τιμολόγησης παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), οι οποίες υποβάλλονται μέχρι τις 30.06.2013, εξετάζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.». Η παράγραφος αυτή πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «5. Αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής των περιπτώσεων δ΄ και ζ΄ έως και ιε΄ του πίνακα τιμολόγησης παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), οι οποίες υποβάλλονται ή έχουν υποβληθεί ή έχει εκδοθεί προσφορά σύνδεσης (οριστική ή μη) μέχρι τις 30.06.2014, εξετάζονται ή να επανεξετάζονται αυτοδίκαια από τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.» Σε διαφορετική περίπτωση, η προτεραιότητα των ΜΥΗΕ στα δίκτυα δε θα επιφέρει καμία αλλαγή στο ρυθμό διείσδυσης.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Εργων (ΕΣΜΥΕ) συμμετέχοντας στη διαβούλευση του παρόντος νομοσχεδίου, εκφράζει τη γενική αντίθεσή του στο πνεύμα του όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικών επιστολών για τη διατήρηση των όρων σύνδεσης στα ΜΥΗΕ, το κόστος διατήρησης των αδειών παραγωγής και τις χρονικές ρυθμίσεις των αδειών εγκατάστασης, ιδιαίτερα μέσα στη σημερινή πρωτόγνωρη κρίση. Τα ΜΥΗΕ πρέπει να εξαιρεθούν των προαναφερόμενων διατάξεων για τους παρακάτω λόγους: 1. τα ΜΥΗΕ κατέχουν ελαχιστότατο ποσοστό επί του συνόλου των έργων σύνδεσης για όλες τις ΑΠΕ. Συγκεκριμένα:Οι συνολικές οριστικές προσφορές σύνδεσης των ΜΥΗΕ ανέρχονται στο 2,6% ( 143,5 ΜW) της συνολικής ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί για όλες τις ΑΠΕ ( 5,4 GW). Εξ αυτών μόνο τα 105,94 ΜW κατέχουν οριστική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ και εξ αυτών των 105,94 ΜW μόνο τα 28,90 ΜW έχουν υλοποιήσιμο τρόπο σύνδεσης στην Μ.Τ., ποσοστό 0,5% της συνολικής ισχύος των προσφορών σύνδεσης για όλες τις ΑΠΕ.2. Σταθεροποιούν το δίκτυο παράγοντας ενέργεια βάσης, μειώνοντας το ρυθμιστικό κόστος του δικτύου, επιτρέποντας την περαιτέρω διείσδυση τεχνολογιών ΑΠΕ με στοχαστική συμπεριφορά3. Υστερούν όσων αναφορά τον εθνικό στόχο για το 2020 με ενδιάμεσο σταθμό το 2014 με ετήσια διείσδυση μικρότερη από 5% παρασάγγας απέχουσα από το μέσο όρο διείσδυσης των ΑΠΕ4. Έχουν ουσιαστική αδειοδοτική διαδικασία μετά τους όρους σύνδεσης με αβέβαιη έκβαση5. Στις περιπτώσεις κοινών όρων σύνδεσης σε 5,8,10 έργα, είναι αδιανόητο ο επενδυτής να δώσει εγγυητική όταν το έργο του εξαρτάται και από άλλους επενδυτές ως προς την ωρίμανση των έργων και την κοινή πληρωμή τους.6. Στη σημερινή πρωτόγνωρη χρηματοπιστωτική συγκυρία και αβεβαιότητα, δεν είναι δυνατό να ζητούνται εγγυητικές επιστολές όταν υπάρχει σοβαρή περίπτωση να χάσει ο επενδυτής τα χρήματά του λόγω μη εξασφάλισης της χρηματοδότησης, αλλαγή της πολιτικής των τραπεζών κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, αβεβαιότητες του αναπτυξιακού νόμου και λοιπών μη προβλέψιμων καταστάσεων7. Οι διατάξεις αυτές σε συνδυασμό και με την έκτακτη εισφορά καθιστούν απαγορευτική τη διάχυση των ΑΠΕ στη μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων ΜΥΗΕ έως τώρα και οδηγούν σε σταδιακό αφελληνισμό όλων των ΑΠΕ.8. Η χορήγηση εγγυήσεων των επιχειρήσεων έναντι του κράτους προϋποθέτει και το αυτονόητο, την χορήγηση δηλαδή αντίστοιχων εγγυήσεων του κράτους έναντι των επιχειρήσεων. Προϋποθέτει δηλαδή ότι το κράτος θα τηρήσει την υπογραφή του και δεν θα αλλάζει συνεχώς τους όρους του παιχνιδιού (νόμους, συμβάσεις, κλπ). Ιδιαίτερα αν μιλάμε για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου των ΜΥΗΕ) η πολιτική αυτή με τις τόσες αντιφάσεις και αβεβαιότητες είναι μαθηματικά βέβαιο ότι οδηγεί στην καταστροφή τους.Προϋποθέτει ότι το κράτος θα τηρήσει το νομικό πλαίσιο που το ίδιο έχει θεσπίσει έτσι ώστε να μπορέσει ο επενδυτής να ολοκληρώσει την διαδικασία αδειοδότησης εντός των θεσμοθετημένων προθεσμιών χωρίς να θέτει νέα εμπόδια.Προϋποθέτει ότι το κράτος θα έχει ένα σταθερό Εθνικό Ενεργειακό σχεδιασμό για την διείσδυση των ΑΠΕ, για την μικρή αποκεντρωμένη παραγωγή, την συμμετοχή των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγή ενέργειας, στην παραγωγή ενέργειας που θα σέβεται το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες , θα δημιουργήσει ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον έτσι ώστε να μπορέσει κάποιος να επενδύσει.Προϋποθέτει ότι το κράτος θα εξασφαλίσει ένα υγιές τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον το οποίο θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα την μικρή επιχειρηματικότητα. Εκτός κι αν υπάρχουν άλλοι τρόποι να γίνει αυτό.Με λίγα λόγια πρέπει πρώτα το κράτος να είναι φερέγγυο και συνεπές απέναντι στις υποχρεώσεις του και μετά να ζητά το ίδιο από τους «αντισυμβαλλόμενους» του. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:1. Την απόσυρση της υποχρέωσης προσκόμισης εγγυητικής επιστολής για τα ΜΥΗΕ. και του κόστους διατήρησης των αδειών παραγωγής2. Η θεσμοθετούμενη προτεραιότητα στο δίκτυο των ΜΥΗΕ (την οποία χαιρετίζουμε) να διευκρινισθεί ότι ισχύει και στα έργα που διαθέτουν προσωρινούς ή οριστικούς όρους σύνδεσης.3.Άμεσα πρέπει να χορηγηθούν και άλλες δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης σε νέα έργα Α.Π.Ε. μέχρι μια εύλογη υπερδέσμευση (overbooking) του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου (π.χ. στο διπλάσιο) ανά περιοχή.Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα αντιμετωπίσουν το (ούτως ή άλλως απίθανο έως αδύνατο) ενδεχόμενο να υλοποιηθούν όλα τα έργα και να αδυνατούν να τα εξυπηρετήσουν, στις νέες δεσμευτικές προσφορές που θα χορηγούν μέσω του overbooking στα νέα έργα θα περιλαμβάνεται ειδικός όρος σύμφωνα με τον οποίο, εάν κατά την λειτουργία των έργων εμφανιστεί πρόβλημα ασφάλειας του ηλεκτρικού συστήματος επειδή έχουν τελικά υλοποιηθεί περισσότερα έργα Α.Π.Ε. από όσα αυτό είναι δυνατό να δεχθεί, τότε τα έργα αυτά θα περικόπτονται κατά προτεραιότητα.4. Αμεση υλοποίηση των έργων υποδομής (δίκτυα) ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού ενεργειακού δυναμικού όπου υπάρχουν πολλές αιτήσεις που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν ή «ικανοποιούνται» με την κοροϊδία των κοινών όρων σύνδεσης που στην ουσία ακυρώνουν την υλοποίηση των έργων που εμπλέκονται σε αυτούς. Ως προς τις επιμέρους ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, ο ΕΣΜΥΕ καταθέτει τις απόψεις του στο κατά άρθρο σχολιασμό.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)
Παρ. 2: «Η υποχρέωση της παραγράφου 1 γεννάται μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση άδειας παραγωγής και λήγει με την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού.» Για τα ΜΥΗΕ, λόγω της επιβαρυμένης αδειοδοτικής διαδικασίας, το χρονικό διάστημα των 3 ετών να αντικατασταθεί με χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 7 ετών. Παρ. 3: «Σε περιπτώσεις αδειών παραγωγής που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υποχρέωση της παραγράφου 1 γεννάται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη έκδοση της άδειας παραγωγής και λήγει με την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού. Για το 2013 το τέλος καταβάλλεται εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ 1ης Ιουνίου και 30ης Σεπτεμβρίου.» Για τα ΜΥΗΕ, λόγω της επιβαρυμένης αδειοδοτικής διαδικασίας, το χρονικό διάστημα των 5 ετών να αντικατασταθεί με χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 7 ετών.
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)
Παρ. 1: «Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται άπαξ,…»Η λέξη «άπαξ» πρέπει να αφαιρεθεί.Με δεδομένη τη χρηματοοικονομική συγκυρία και επίσης δεδομένο ότι ο επενδυτής έχει εξαντλήσει την ίδια συμμετοχή πριν την αίτησή του ουσιαστικά για την έγκριση της πρώτης παράτασης και την αβεβαιότητα για την εκταμίευση από πιστωτικά ιδρύματα και τον Αναπτυξιακό νόμο (ενδιάμεση δόση) είναι πιθανότατο ο επενδυτής να μην έχει τις προϋποθέσεις για να αιτηθεί τη δεύτερη παράταση, συνεπώς χάνει την άδεια παραγωγής και την άδεια εγκατάστασης ενώ έχει υλοποιήσει σημαντικό τμήμα της επένδυσης ή έχει δαπανήσει σημαντικές προκαταβολές για το Η/Μ εξοπλισμό.Τέτοιου είδους δυσλειτουργίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με την επανέκδοση της άδειας εγκατάστασης χωρίς να καταστρατηγείται το πνεύμα του νομοθέτη. Πρέπει να προβλεφθεί ότι το χρονικό διάστημα της δικαστικής προσφυγής εναντίον κάθε απόφασης που αφορά στην υλοποίηση του έργου, δεν προσμετράτε μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση, στα χρονικά πλαίσια της άδειας εγκατάστασης. Όπου αναφέρεται η έκφραση «αναστολή με δικαστική απόφαση» να αντικατασταθεί με την έκφραση «δικαστική προσβολή οποιασδήποτε απόφασης…». Να αφαιρεθεί η παράγραφος «Για τη χορήγηση της πρώτης παράτασης απαιτείται η υποβολή της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 4, εάν αυτή δεν είχε υποβληθεί για τη χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.» γιατί επενδύσεις με άδεια εγκατάστασης ή επενδύσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 3 δηλαδή επίκειται η άδεια εγκατάστασης, δεν μπορούν να επιβαρύνονται αναδρομικά με οικνομικά στοιχεία που δεν είχαν προβλεφθεί στο επιχειρηματικό τους σχέδιο και πιθανόν να ανατρέπουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσής τους. «Εάν μέχρι την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων, δεν έχει υποβληθεί αίτημα στο αρμόδιο διαχειριστή για έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού: α) ανακαλείται η άδεια παραγωγής και β) κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων βάσει της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2244/1994 (Α’ 168).»Πρέπει να προστεθεί και η έννοια της εξαίρεσης χρόνου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 366/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.Από την εμπειρία μας, έχει παρατηρηθεί:α) Ανάγκη τροποποίησης των υφιστάμενων μελετών β) καθυστερήσεις του διαχειριστή του δικτύου γ) καθυστέρηση ένταξης ή μη στον αναπτυξιακό νόμο «Στις περιπτώσεις: α) συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β) έργων ΑΠΕ που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου ή άλλου έργου σύνδεσης του οποίου η κατασκευή απαιτεί χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το διάστημα για το οποίο χορηγείται και παρατείνεται η άδεια εγκατάστασης, όπως βεβαιώνεται από τον αρμόδιο διαχειριστή του Συστήματος, γ) υβριδικών έργων Α.Π.Ε., και δ) μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, επιτρέπεται η έγκριση παράτασης της ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετά την υποβολή και την έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή, τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον δικαιούχο της άδειας.»Προσθήκη υποπερίπτωσης ε) στις περιπτώσεις κοινών όρων σύνδεσης.
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)
Πρέπει να επισπευτεί η διαδικασία ώστε επιτέλους να αποδοθεί το ανταποδοτικό τέλος που παρακρατείται εδώ και 2 τουλάχιστον χρόνια από τις ΑΠΕ πλην φωτοβολταϊκών και δεν αποδίδεται στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές.