Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΕΛΙΚΑ Α.Ε.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΕΛΙΚΑ Α.Ε.
Σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη οικονομική συγκυρία για την Χώρα μας, όπου η δημιουργία ενός αναπτυξιακού περιβάλλοντος αποτελεί όχι απλά προτεραιότητα αλλά ουσιαστικά μονόδρομο, ο επενδυτικός χώρος των ΑΠΕ έχει δεχθεί σημαντικά διαδοχικά πλήγματα με τελευταίο αυτό της επιβολής ειδικών εισφορών. Στα πλαίσια αυτά και υπό συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς στο εγχώριο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, η απαίτηση για παροχή εγγυητικών επιστολών αποτελεί μια ακόμη σημαντική τροχοπέδη στην προσπάθεια ανάκαμψης του κλάδου των ΑΠΕ και ιδιαιτέρως της αιολικής ενέργειας που στοχοποιείται βάναυσα και άδικα, ενώ θα αποτελέσει και ανυπέρβλητο εμπόδιο στην υλοποίηση έργων με αξιόλογα οφέλη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η τραπεζική εγγύηση, αλλά και η εγγύηση εν γένει, παρέχεται για τη διασφάλιση ενός δικαιώματος/απαίτησης ενός μέρους προς το άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι αντιληπτό ποιά απαίτηση ή ποιο δικαίωμα επιχειρείται να διασφαλισθεί και έναντι τίνος. Συνεπώς, πρόκειται για γραφειοκρατικού τύπου αντίληψη (και περιττή επιβάρυνση) για τη λειτουργία της εγγύησης που στο μυαλό κάποιων μοιάζει ως πίεση για την υλοποίηση κάποιας ενέργειας του ιδιώτη, για ζήτημα που βρίσκεται εκτός ελέγχου του. Συγκεκριμένα, είτε η καθυστέρηση του ιδιώτη να χρηματοδοτηθεί (το κύριο σημερινό πρόβλημα), είτε να περατώσει την αδειοδοτικη διαδικασία, οφείλεται καθαρά σε αρρυθμίες του κράτους και όχι δικές του. Επομένως, έρχεται η διοίκηση να επιβάλει στον ιδιώτη επενδυτή να κάνεικάτι, για την αδυναμία του οποίου υπεύθυνο είναι το ίδιο το κράτος! Συμπερασματικά το μέτρο δεν εκπληρώνει το σκοπό, για το οποίο θεσπίζεται και, συνεπώς, είναι και νομικά ελεγκτέο για λόγους παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά την απαίτηση υποβολή εγγυητικής επιστολής υφαρπάζει τη δουλειά, τις πολυετείς προσπάθειες και τις επενδύσεις δεκάδων επιχειρήσεων ΑΠΕ και των εργαζομένων τους και θα πρέπει στο σύνολο της να επανεξεταστεί. Εκτιμούμε ότι ένας τρόπος επίλυσης του ζητήματος που προσπαθεί να διευθετήσει η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, δηλαδή η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου από μη υλοποιήσιμα έργα ΑΠΕ, μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει η άμεση εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τις ανακλήσεις αδειών, όπως αυτές προβλέπονται στο ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και στον Κανονισμό Αδειών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Μέχρι τώρα, το πλαίσιο αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί δεόντως και επομένως δεν μπορεί να ληφθεί ένα δυσμενέστερο μέτρο, αν προηγουμένως δεν έχει αποδειχθεί ατελέσφορο το υφιστάμενο πλαίσιο. Έτσι, αν εφαρμοστεί το ανωτέρω πλαίσιο είναι προφανές ότι θα απελευθερωθεί ικανότατος ηλεκτρικός χώρος, χωρίς να απαιτηθεί να υποβληθούν οι πραγματικοί επενδυτές σε υπέρογκες επιβαρύνσεις Παρόλο που γενικότερα η διάταξη επιβολής εγγυητικών επιστολών είναι στο σύνολό της αρνητική, πιθανή εξαίρεση μπορεί να εξεταστεί στις κάτωθι περιπτώσεις: (1) Χρήση εγγυητικής επιστολής στις περιπτώσεις των κορεσμένων δικτύων, (για όσα έργα δεν έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 1 του παρόντος νόμου) όπου ο επενδυτής των αιολικών πάρκων που έχει δυνατότητα υλοποίησης του έργου, με τη χορήγηση εγγυητικής επιστολής, μπορεί να συνδεθεί ως νέος δικαιούχος και να εγχέει στο Σύστημα. Η λύση αυτή μπορεί να συνοδευτεί και από πρόβλεψη περικοπών κατά την κατανομή, αν ο Διαχειριστής προβλέπει αδυναμία μερικής ή πλήρους απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας από τους νέους δικαιούχους. (2) Στις περιπτώσεις των φ/β, αν ο επενδυτής πιστεύει ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσει άμεσα το έργο και επιζητεί προτεραιότητα στη σύνδεση (επαναφορά, σε μόνιμη βάση, της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012). Τούτο είναι λογικό επειδή έχει παρατηρηθεί σε μεγάλη έκταση ότι, οι επενδυτές που έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης και υλοποίησης του έργου, εμποδίζονται από την προτεραιότητα άλλων που δεν έχουν τέτοια δυνατότητα και επομένως τίποτε δεν γίνεται. Σε κάθε περίπτωση και στα πλαίσια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης παραθέτουμε τα σχόλια μας επί συγκεκριμένων άρθρων του Σχεδίου Νόμου. Παράγραφος 2:Τα αναφερόμενα ποσά που αποτελούν το ύψος της εγγυητικής επιστολής κρίνονται ως υπέρογκα, θέτουν ανυπέρβλητα εμπόδια σε κάθε επενδυτική προσπάθεια στον τομέα των ΑΠΕ και κυρίως της αιολικής ενέργειας και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επανεξεταστούν, μειούμενα δραστικώς.Αναφορικά με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, προτείνεται το δικαίωμα υπαναχώρησης του επενδυτή, να διατηρείται μέχρι το μετέπειτα στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας και συγκεκριμένα μέχρι την σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης ανεξαρτήτως του αν αυτή καθυστερήσει, γεγονός που συνηθέστατα συμβαίνει, χωρίς υπαιτιότητα του επενδυτή. Αναφορικά με την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, θα πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση η τήρηση από πλευράς συναρμοδίων Υπηρεσιών, των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία προθεσμιών κατά την αδειοδοτική διαδικασία, μέχρι την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης και της σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης, προθεσμίες οι οποίες θα πρέπει να καταστούν «αποκλειστικές». Παράγραφος 3:Απαιτείται η επαναδιατύπωση του πρώτου εδαφίου, έτσι ώστε να καθίσταται απολύτως σαφές ότι δεν θα απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής και για τις δύο κατηγορίες (α) και (β), εφόσον μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει εκδοθεί/συναφθεί για το εκάστοτε έργο ένα εκ των Αδειών Εγκατάστασης ή της Σύμβασης Σύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω παράγραφος δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της την περίπτωση της ανάπτυξης αιολικών σταθμών σε περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως «περιοχές με κορεσμένο δίκτυο» όπου η διαδικασία χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης αναστέλλεται. Στην περίπτωση αυτή, όπως διατυπώνεται η συγκεκριμένη διάταξη, είναι δεδομένο ότι θα παρέλθει η περίοδος των έξι (6) μηνών καθώς ο επενδυτής λόγω της μη δυνατότητας χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης δεν θα καταστεί δυνατό να προχωρήσει στην έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης και στην σύναψη της σύμβασης σύνδεσης. Προτείνουμε λοιπόν σε συνδυασμό και με τα αναφερόμενα από πλευράς μας στον γενικότερο σχολιασμό του ζητήματος της επιβολής εγγυητικής επιστολής, να υπάρξει η κάτωθι προσθήκη, η οποία θα προωθήσει την υλοποίηση ώριμων αδειοδοτικά έργων, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, τα οποία λόγω της αναστολής της διαδικασίας χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης έχουν σήμερα «παγώσει»: Αν, σε τμήμα του Διασυνδεδεμένου Συστήματος ή Δικτύου που έχει χαρακτηρισθεί, με απόφαση της ΡΑΕ, ως περιοχή με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση ισχύος από αιολικούς σταθμούς, έχει χορηγηθεί ΑΕΠΟ, ο αρμόδιος Διαχειριστής θα χορηγεί οριστική Προσφορά Σύνδεσης που θα δεσμεύει αυτόν και το δικαιούχο για δύο (2) έτη. Στην παραπάνω περίπτωση, οι έννομες συνέπειες που θα προκύπτουν για τον αρμόδιο Διαχειριστή από τη χορήγηση της, κατά τα ανωτέρω, οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης θα άρχονται από την κατάρτιση της Σύμβασης Κατασκευής των Έργων Σύνδεσης. Ο αρμόδιος Διαχειριστής θα μπορεί, κατά τη διαδικασία της Αποδοχής της Προσφοράς Έγχυσης, να επιβάλλει περικοπή φορτίου στην απορρόφηση της Μονάδας του παραπάνω δικαιούχου, οσάκις προβλέπει ότι εξαντλείται η σε πραγματικό χρόνο δυνατότητα απορρόφησης του υφιστάμενου δικτύου, εξ αιτίας της Αποδοχής Προσφορών Έγχυσης παραγωγών αιολικής ενέργειας που τους έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε χρόνο προηγούμενο από το νέο δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος Διαχειριστής θα προβαίνει στις αναγκαίες περικοπές των Προσφορών Έγχυσης των νέων δικαιούχων, τηρώντας, κατά την κατανομή του Φορτίου, απόλυτη χρονική προτεραιότητα, μεταξύ αυτών, με βάση τη χρονολογία κατάρτισης της Σύμβασης Κατασκευής Έργων Σύνδεσης. Για τη διασφάλιση της εφαρμογής της διάταξης αυτής, θα τίθενται οι αναγκαίοι ειδικοί όροι στη σχετική σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ανωτέρω θα ισχύουν για όλους τους παραγωγούς αιολικής ενέργειας που έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της ΡΑΕ για την κήρυξη της περιοχής ως «περιοχή κορεσμένου δικτύου». Διευκρινίζουμε ότι γίνεται μνεία ειδικά στους αιολικούς σταθμούς καθώς η Χώρα μας στον συγκεκριμένο τομέα των ΑΠΕ βρίσκεται σήμερα μακριά από την επίτευξη του Εθνικού της στόχου.Με την παραπάνω προσθήκη δεν θίγονται τα δικαιώματα τρίτων, επειδή σε περίπτωση μη δυνατότητας απορρόφησης της προσφερόμενης έγχυσης, ο αρμόδιος Διαχειριστής θα μπορεί να επιβάλλει περικοπές, μεταξύ των νέων δικαιούχων. Είναι προφανές ότι, ιδιαιτέρα υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, ένας μεγάλος αριθμός ήδη αδειοδοτημένων έργων δεν πρόκειται να υλοποιηθεί τουλάχιστον εντός των εκτιμώμενων χρονικών ορίων, με αποτέλεσμα να δεσμεύεται αλυσιτελώς ηλεκτρικός χώρος που παρακωλύει την υλοποίηση άλλων έργων, οι φορείς των οποίων έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης τους και οι οποίοι είναι έτσι σε θέση να φέρουν εις πέρας επενδυτικές προσπάθειες που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη της πολυπόθητης ανάπτυξης. Για την ΕΛΙΚΑ Α.ΕΣ. ΚωνσταντινίδηςΔ/νων Σύμβουλος
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΕΛΙΚΑ Α.Ε.
Η συγκεκριμένη διάταξη με την οποία επιβάλλεται υπέρογκο ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κρίνεται στο σύνολό της ως αρνητική και θα πρέπει να αποσυρθεί. Μετά την επιβολή της ειδικής εισφοράς, μια ακόμη οικονομική επιβάρυνση, σε συνδυασμό και με την απαίτηση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής, θα θέσει σε σημαντικότατο κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου των ΑΠΕ και κυρίως της αιολικής ενέργειας, αναστέλλοντας κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, με αρνητικότατες επιπτώσεις στον τομέα της απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη διάταξη αντιτίθεται σαφώς στην αρχή της αναλογικότητας. Αυτό που επιδιώκεται είναι ο περιορισμός του «εμπορίου των αδειών». Κατ’ αρχάς, δεν είναι κατανοητό ποιό είναι το πρόβλημα της μεταβίβασης των αδειών, το οποίο άλλωστε επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Μάλιστα, η μεταβίβαση των αδειών από έναν οικονομικά ανύπαρκτο κάτοχο σε ένα εύρωστο επενδυτή διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα, ενεργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και συνεισφέρει στην διείσδυση των ΑΠΕ και την επιτυχία των υποχρεωτικών εθνικών στόχων, εκτός αν αυτοί έχουν εγκαταληφθεί. Το μέτρο αυτό είναι κατ’ εξοχήν εισπρακτικό και ως εκ τούτου απαράδεκτο, σε μια περίοδο που τα πάντα έχουν φορολογηθεί. Επί της ουσίας, αν η «χρηστή διοίκηση» σκοπεύει πράγματι σε μια επιπλέον μέθοδο για την απελευθέρωση του ηλεκτρικού χώρου, μπορεί να εφαρμόσει, κατά τα ανωτέρω, το πλαίσιο για τις ανακλήσεις. Άλλως, το μέτρο πλήττει κυρίως τους επενδυτές που έχουν μεγάλα έργα και που πασχίζουν να βρούν χρηματοδότηση για να τα υλοποιήσουν ή περιμένουν τη βελτίωση των οικονομικών (και τραπεζικών) συνθηκών για να εξασφαλίσουν δανεισμό. Αυτοί, λοιπόν, πλήττονται περισσότερο από όλους, επειδή θα κρατήσουν τα έργα, για την ανάπτυξη των οποίων έχουν δαπανήσει τεράστια ποσά και τώρα η Πολιτεία που προκάλεσε τις συνθήκες οικονομικής ασφυξίας έρχεται να τους επιβάλει μια επιπρόσθετη τιμωρία. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον τελικά ισχύσει, θα πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση η απόλυτη τήρηση από πλευράς συναρμοδίων Υπηρεσιών, των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία προθεσμιών κατά την αδειοδοτική διαδικασία, προθεσμίες οι οποίες θα πρέπει να καταστούν «αποκλειστικές». Επιπροσθέτως προϋπόθεση θα πρέπει να αποτελέσει και η μη ύπαρξη δικαστικής εμπλοκής κατά την αδειοδοτική διαδικασία (π.χ. προσφυγές στο ΣτΕ). Κι αυτό γιατί όπως είναι λογικό, η όποια καθυστέρηση πλέον μέχρι την υλοποίηση ενός έργου και την θέση αυτού σε δοκιμαστική λειτουργία, θα αποτελεί ζημιογόνο γεγονός για τον εκάστοτε επενδυτή, ενώ θα πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι στις πλείστες των περιπτώσεων οι εν λόγω καθυστερήσεις δεν δύναται να ελεγχθούν από τον ίδιο και φυσικά δεν οφείλονται σε αυτόν. Για την ΕΛΙΚΑ Α.ΕΣ. ΚωνσταντινίδηςΔ/νων Σύμβουλος
 
 
ΕΛΙΚΑ Α.Ε.
Η επιβολή προσκόμισης εγγυητικής επιστολής με το αίτημα παράτασης της Άδειας Εγκατάστασης ενός έργου αποτελεί αρνητική διάταξη, θέτοντας ένα σημαντικό εμπόδιο στην υλοποίηση αυτού και θα πρέπει να αποσυρθεί, ενώ διέπεται κι από στοιχεία παραλογισμού. Κι αυτό γιατί είναι απολύτως εύλογο ότι εφόσον ένας επενδυτής αιτείται την ως άνω παράταση, προφανώς και είναι σε θέση να υλοποιήσει το έργο του, δεδομένου ότι έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες προς την κατασκευή αυτού. Αν η διοίκηση βλέπει ότι, ο επενδυτής δεν μπορεί να υλοποιήσει το έργο, ας μη τού χορηγήσει την παράταση. Τι νόημα έχει η επιβολή της εγγυητικής επιστολής, αν είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο; Ειδικά στην περίπτωση: α) συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β) έργων ΑΠΕ που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου. έργα θα απαιτείται σίγουρα παράταση της Άδειας Εγκατάστασής τους, λόγω της πολυπλοκότητας, του μεγέθους τους καθώς και του χρόνου παράδοσης του υποθαλάσσιου καλωδίου, που είναι σίγουρα άνω των δύο ετών. Σε περίπτωση που ατυχώς η διάταξη ισχύσει, προτείνουμε τρεις (3) μήνες προ της λήξης της Άδειας Εγκατάστασης, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτημα προς την ΡΑΕ για την έκδοση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 1 του παρόντος, περί πρόβλεψης ειδικότερων προϋποθέσεων για την υποβολή και επιστροφή των εγγυητικών επιστολών σε περιπτώσεις που η σύνδεση των σταθμών με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα γίνεται μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου ή άλλου σύνθετου έργου. Η εν λόγω απόφαση θα εκδίδεται από την ΡΑΕ (σε περίπτωση που μέχρι τότε δεν έχει εκδοθεί μια γενικότερη απόφαση που να ορίζει τα παραπάνω) εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, αλλιώς δεν θα απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής. Για την ΕΛΙΚΑ Α.ΕΣ. ΚωνσταντινίδηςΔ/νων Σύμβουλος
 
 
ΕΛΙΚΑ Α.Ε.
Παράγραφος 1:Η προτεινόμενη διαφοροποίηση των Μεγάλων ΥΗΣ από τα υπόλοιπα έργα ΑΠΕ (συγκριτικά με τα οποία τα Μεγάλα ΥΗΣ επιφέρουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση) αναφορικά τις διατάξεις της παραγράφου Α1 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, θεωρούμε ότι γίνεται άνευ λόγου και θα πρέπει είτε να αποσυρθεί είτε να προταθεί η κατάργηση της ως άνω ισχύουσας διάταξης για όλα τα έργα ΑΠΕ. Για την ΕΛΙΚΑ Α.ΕΣ. ΚωνσταντινίδηςΔ/νων Σύμβουλος