Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 συνιστά διακριτική μεταχείριση των υπαλλήλων που δεν είναι προϊστάμενοι. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης σε όλους τους υπαλλήλους, άνευ ποσόστωσης, ύστερα από θετική αξιολόγησή τους.
 
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
Οι οργανισμοί των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) θα πρέπει να εγκρίνονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται ύστερα από πρόταση των οργάνων διοίκησής τους. Διαφορετικά φαλκιδεύεται η ανεξαρτησία τους και παραβιάζεται η επιταγή του συνταγματικού νομοθέτη προς τούτο. Κατ’ ελάχιστο, θα πρέπει να διασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου διοίκησης κάθε Αρχής ως προς κάθε αλλαγή των υφιστάμενων οργανογραμμάτων της. Εξάλλου στον Ν.3051/2002 ρυθμίζεται ήδη ικανοποιητικά το συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά τις ΑΔΑ.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: