Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «An»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
An
Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι είναι σε θέση οι Προϊστάμενοι να θέτουν ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους (αν και το management by objectives είναι σχετικά ξεπερασμένο) η υλοποίησή τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες μεταξύ άλλων από τα μονομελή (Υπουργό, Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα) ή συλλογικά όργανα διοίκησης (διοικητικά/δημοτικά συμβούλια κ.λπ.). Κατά συνέπεια πως θα κρίνεται η αποτελεσματικότητά τους; Θέματα κινητικότητας προϊσταμένων δεν μπορεί να τίθενται άνευ αίτησης των ιδίων. Προϊστάμενοι με θητεία θα συμβάλλουν στην αναβίωση του κομματικού/πελατειακού κράτους. Σε θέσεις προϊσταμένων θα πρέπει να τοποθετούνται προσωπικό κατηγορίας ΠΕ, ελλείψει ΠΕ κατηγορίας ΤΕ και ελλείψει ΤΕ κατηγορίας ΔΕ (με την υφιστάμενη κατάσταση υπάρχουν Προϊστάμενοι ακόμη και ΔΕ!!!). Δεν μπορεί να ισχύουν και τα 3 διαζευκτικά και να υπάρχει διακριτική ευχέρεια να γίνονται τοποθετήσεις αδιαφανώς και με πολιτικά ή άλλα κριτήρια, ούτε να αναδομείται κάθε 5 χρόνια η Δημόσια Διοίκηση κι από Προϊστάμενος κάποιος να υποβαθμίζεται μετά την 5ετή θητεία και να υφίσταται πιέσεις ή διωγμό. Η αρχαιότητα (τα χρόνια προϋπηρεσίας) στο Δημόσιο είναι το πλέον σημαντικό κριτήριο για την ανάδειξη προϊσταμένων. Σύμφωνα δε και με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η τυπική, αλλά και η μη τυπική και άτυπη μάθηση (εμπειρία). Η εμπειρία είναι το πιο σημαντικό κριτήριο γιατί όσο περισσότερα χρόνια δουλεύει κάποιος στο Δημόσιο τόσο περισσότερο εμβαθύνει στη διαχείριση των θεμάτων ευθύνης του με γνώση του θεσμικού πλαισίου κι ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Τα ακαδημαϊκά (θεωρητικά) προσόντα (μεταπτυχιακό-διδακτορικό) πρέπει να λαμβάνονται επικουρικά υπόψη και στο βαθμό που είναι συναφή μεταξύ ομοιοβάθμων και αρχαιοτέρων στον ίδιο βαθμό. Το διδακτορικό μπορεί να είναι προαπαιτούμενο για ακαδημαϊκή καριέρα δε συνεπάγεται ωστόσο ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και αποτελεσματική πρακτική επίλυση προβλημάτων στη Δημόσια Διοίκηση (υπάρχουν υπάλληλοι με διδακτορικά που δε γνωρίζουν να συντάξουν μια προκήρυξη, σύμβαση ή επιστολή ως δημόσιο έγγραφο). Με το 4024/2011 ήδη δόθηκε μία «ώθηση» βαθμολογική σε άπειρους νεοπροσλαμβανόμενους (κατόχους διδακτορικού και απόφοιτους ΕΣΔΔ, εξέλιξη των νεοπροσλαμβανομένων ανά 2 και 4 έτη έναντι των υπηρετούντων που υποβαθμίστηκαν βαθμολογικά και μισθολογικά),αφού κόπηκαν τα μισθολογικά κίνητρα.Με την αξιολόγηση, έτσι όπως διενεργείται, προωθούνται οι αρεστοί ή προσκείμενοι στην εκάστοτε διοίκηση και όχι οι ικανοί ή παραγωγικοί, ενώ με την προωθούμενη «κινητικότητα» έχουν βρεθεί να υπηρετούν στο στενό δημόσιο τομέα και αορίστου χρόνου από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (που δεν έχουν επιλεγεί από το ΑΣΕΠ, δεν έχουν πραγματοποιήσει εισαγωγική ή άλλη σχετική εκπαίδευση και έχουν υπηρετήσει άλλες «ευέλικτες» διαδικασίες) ακόμη και σε θέσεις προϊσταμένων.Επίσης και αυτή η μεταρρύθμιση δε λαμβάνει υπόψη της τον πολίτη.
 
 
An
Ενιαίοι οργανισμοί για ομάδες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δεν είναι δυνατόν να καταρτιστούν γιατί επί της ουσίας καταργείται η αυτοτέλειά τους. Μπορούν να προταθούν πρότυπα οργανογραμμάτων (οργανισμών) ή ελάχιστες προϋποθέσεις/προδιαγραφές ύπαρξης οργανικών μονάδων, όπως έγινε με τον Καλλικράτη. Αυτοτελή Τμήματα στο πλαίσιο ενός οργανισμού δεν νοούνται (όλες οι μονάδες πρέπει να υπάγονται και να ελέγχονται από κάπου).Με προεδρικό διάταγμα να εγκρίνονται, τροποποιούνται, αντικαθίστανται οργανισμοί, τη στιγμή που το πολίτευμα είναι κοινοβουλευτική (όχι προεδρική) δημοκρατία και μάλιστα με πρόταση Υπουργών (Διοικ. Μεταρ.-Οικονομικών) μη εκλεγμένων; Και με βάση ποια κριτήρια θα αξιολογούνται οι οργανισμοί; Η αξιολόγηση δεν έχει λειτουργήσει ποτέ στην Ελλάδα όπως θα έπρεπε (αμερόληπτα κι αντικειμενικά), αν κρίνουμε από τις καταργήσεις/συγχωνεύσεις που προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (πραγματοποιήθηκαν με βάση τοπικά, συντεχνιακά κ.ά. συμφέροντα).
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
An
Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας τη στιγμή που δεν πληρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας και εργονομίας στους χώρους εργασίας και που συμβαίνουν και εργατικά ατυχήματα ή που τα κτήρια είναι ακατάλληλα (με αμίαντο ή άλλα καρκινογόνα υλικά); Η κοινοτική οδηγία και η σχετική νομοθεσία αναφορικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων δεν μπορεί να μην εφαρμόζεται στο Δημόσιο. Τόσο οι ασθενείς όσο και τα Ατομα με αναπηρία μπορούν να προσφέρουν από κάποιο διαφορετικό πόστο, ενδεχομένως λιγότερο στρεσογόνο.Δεν μπορεί να απολύεται ο υπάλληλος, ο οποίος συνεπεία της εργασίας του (και γνωρίζω αρκετές τέτοιες περιπτώσεις),όπως έχει εξελιχθεί με το καθημερινό άγχος και την ανασφάλεια και τους εντατικούς ρυθμούς απασχόλησης λόγω της υποστελέχωσης, γιατί είναι μύθος ότι υπάρχουν υπεράριθμοι στο Δημόσιο, ασθένησε και χρειάζεται συστηματικά αναρρωτικές άδειες (π.χ. αυτοάνοσα, καρκίνος κ.λπ.), για να αναρρώσει ή να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Αποζημίωση του οφείλεται.Κάποια στιγμή θα πρέπει, επίσης, εκτός από τις αναρρωτικές ν’αρχίσουν να προσμετρώνται και οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ υπερωρίες που έχουν δουλέψει οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και να συνεκτιμώνται στην εξέλιξή τους ή στην παραμονή τους στην Υπηρεσία.