Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Γιάννος Γραμματίδης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Γιάννος Γραμματίδης
Στήν παράγραφο 5α1 η κατανομή νά μή τροποποιείται μέ αποφάσεις τών οργάνων διοίκησης τών φορέων, αλλά μόνον από τούς αρμόδιους Υπουργούς κατόπιν σχετικής εισήγησης τών οργάνων διοίκησης δεόντως αιτιολογημένης, η δέ σχετική κοινή Υπουργική απόφαση νά εκδίδεται τό αργότερο εντός ενός μηνός από τήν ημερομηνία τής σχετικής εισήγησης. Οι αρμόδιοι Υπουργοί νά έχουν τό δικαίωμα άπαξ νά αναπέμψουν τήν εισήγηση στά όργανα διοίκησης γιά περαιτέρω τεκμηρίωση, τροποποίηση ή προσθήκη στήν εισήγηση αφού έχουν πρώτα ζητήσει τίς απόψεις τού Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Γιάννος Γραμματίδης
Στήν παράγραφο 2α1α, νά απαλειφθεί η λέξη «προφανή» λόγω τής σημαντικής θέσης ευθύνης τών προισταμένων Γενικής Διεύθυνσης όπου δέν επιτρέπονται εκπτώσεις πού τελικά επιβαρύνουν τήν στοχοθεσία. Η λέξη «προφανής» εξάλλου μπορεί νά έχει διάφορες ερμηνίες πού τελικά μπορούν νά επηρεάσουν αρνητικά τήν τελική κρίση.Ομοίως καί γιά τήν επόμενη παράγραφο 2α1β.Ομοίως καί γιά τήν επόμενη παράγραφο 2α1γ.Στήν παράγραφο 2 δέν κατανοώ πώς μπορεί νά αναλάβει θέση τέτοιας ευθύνης υπάλληλος πού υπέστη πειθαρχική ποινή πού τελεσιδίκησε οποισδήποτε έκτασης. Πώς θά βελτιώσουμε τό επίπεδο τών λειτουργών τής δημόσιας διοίκησης; Οχι πάντως μέ εκπτώσεις!Στήν παράγραφο 4 νά απαλειφθεί η λέξη «προφανούς» καθόσον κάθε απόκλιση μπορεί νά επηρεάσει τήν στοχοθεσία καί παράλληλα η λέξη αυτή μπορεί νά τύχει διαφόρων ερμηνιών. Επίσης τήν σχετική απόφαση περί πρόωρης λύσης τής θητείας τους νά τήν εκδίδει ο οικείος Υπουργός μετά από σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση τού οργάνου εισήγησης τού οικείου φορέα.Στήν παράγραφο 5 οι λέξεις «ή απλή γνώμη τού τού οργάνου διοίκησης τού φορέα προέλευσης» νά απαλειφθεί καθόσον ο φορέας προέλευσης δέν μπορεί νά έχει αποψη γιά τίς ανάγκες τού φορέα στόν οποίον καλείται νά μετακινηθεί ο μετακινούμενος προϊστάμενος.Στήν παράγραφο 7α4 οι λέξεις «ή τού αρμοδίου οργάνου διοίκησης» νά αντικατασταθούν απο τίς λέξεις «κατόπιν σχετικής τεκμηριωμένης εισήγησης τού αρμοδίου οργάνου διοίκησης» καθόσον οι σχετικές αποφάσεις είναι σημαντικές γιά τήν επίτευξη τής στοχοθεσίας.
 
 
Γιάννος Γραμματίδης
Στό άρθρο 55.2.β γνωμάτευση νά μπορεί νά χορηγεί καί διευθυντής κλινικής ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος γιά τούς λόγους πού ανέφερα στό σχόλιό μου στό αρθρο 5.
 
 
Γιάννος Γραμματίδης
Εάν στήν έννοια τής «κάθε άλλης λεπτομέρειας» περιλαμβάνονται καί χρηματική αποζημίωση τών μελών τών επιτροπών, τότε από τήν σύνθεσή τους δέν θά πρέπει νά αποκλείονται καί ιατροί από ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματ ή απλώς ιδιώτες ιατροί γιά τούς ίδιους λόγους πού ανέφερα στόν σχολιασμό τού άρθρου 5 αλλά καί σεβασμό στήν αρχή τής ισότητας.
 
 
Γιάννος Γραμματίδης
Στά πλαίσια μιάς ανοιχτής κοινωνίας όπου τό ζητούμενο είναι η εμπιστοσύνη καί η επαγγελματική ακεραιότητα, είναι λάθος νά καταφεύγουμε στήν υποχρεωτική έκδοση πιστοποιητικών υγείας μόνο από τά δημόσια νοσοκομεία κλπ, καί νά μήν εμπιστευόμαστε τά ιδιωτικά νοσοκομεία ή τούς ιδιώτες ιατρούς. Θυμίζω οτι γιά τήν έκδοση αδείας οπλοφορίας, που είναι μείζονος σημασίας έγγραφο, ανάμεσα σέ άλλα στοιχεία, εμπιστευόμαστε τήν εκδοση σχετικού πιστοποιητικού υγείας από ιδιώτη ιατρό παθολόγο ή ψυχίατρο.