Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Σόφη»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Σόφη
Πρέπει να επεκταθεί η δυνατότητα λήψης αδειών άνευ αποδοχών σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, όχι μόνο τους πρωτοδιοριζόμενους
 
 
Σόφη
Να καταργηθεί η ειδική διάταξη του άρθρου 84 του Ν. 2812/2000 καινα εφαρμόζονται για τις μετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων σε άλλους φορείς του δημοσίου οι εκάστοτε γενικές διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.
 
 
Σόφη
Να ισχύουν για την επιλογή προϊσταμένων με βελτιώσεις, οι διατάξεις του Ν. 3839/2010 και η θητεία τους να είναι έως 3 χρόνια χωρίς δυνατότητα παράτασης και πρέπει να ισχύει για όλους τους υπαλλήλους με πρόβλεψεη και για τους δικαστικούς.