Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Παναγιώτης Γκλαβίνης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Παναγιώτης Γκλαβίνης
Δηλαδή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, ειδικά η παρ. 3 που μιλάει για πλεονάζουσες οργανικές θέσεις που καταργούνται (παρ. 3); Τι γίνεται αλήθεια με το άρθρο 35 του ν. 4024 γενικά; Επιβιώνει; Καταργείται; Αντικαθίσταται; Γιατί δεν αναφέρεται ή το ένα ή το άλλο ρητά; Ποιά είναι η τύχη του άρθρου αυτού μετά τον παρόντα νόμο; Εξακολουθεί να ισχύει; Ήταν διάταξη προγραμματικού χαρακτήρα, αλλά όχι μόνο. Αποτέλεσε το λόγο σύναψης της συμφωνίας με τη Γαλλική Κυβέρνηση στο πλαίσιο της Task Force επί Κυβερνήσεως Παπαδήμου για την παροχή τεχνογνωσίας στη χώρα μας προκειμένου να υλοποιήσουμε την μεταρρύθμιση που οργάνωνε το άρθρο αυτό. Στο υπό διαβούλευση σ/ν υπάρχουν ορισμένες διατάξεις προγραμματικού χαρακτήρα, όπως αυτές που αναφέρονται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Μήπως θα πρέπει να περιγραφεί καλύτερα στο σ/ν η προγραμματική διαδικασία που ήδη ακολουθείται για τη διοικητική μεταρρύθμιση και στο πλαίσιο αυτό να επικαιροποιηθεί το άρθρο 35 του ν. 4024;
 
 
Παναγιώτης Γκλαβίνης
Δεν είναι ξεκάθαρο αν η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 συνιστά γενική εξουσιοδοτική διάταξη ή περιορίζεται μόνο σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2. Αν είναι γενική εξουσιοδοτική διάταξη, τότε αντικαθιστά την διάταξη του άρθρου 66 παρ. 1 και 2 του ν. 4002/2011, η οποία έχει ως ακολούθως; (Αν είναι ειδική και αφορά μόνο στα πρόσωπα του παραρτήματος, τότε γιατί δεν επιλέχθηκε το ήδη υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του άρθρου 66 παρ. 1 και 2 του ν. 4002/2011;) N. 4002/2011 Άρθρο 66Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων παράγραφος 1: Μετά το άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 (Α` 314) προστίθεται άρθρο 14Β ως εξής: «Αρθρο 14Β Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού: … γ) άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος, εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους: αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο,…» παράγραφος 2: Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται η τύχη της περιουσίας του νομικού προσώπου που τυχόν καταργείται, ο φορέας που καθίσταται διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, το καταστατικό ή ο οργανισμός που το διέπει στην περίπτωση συγχώνευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.
 
 
Παναγιώτης Γκλαβίνης
Τι γίνεται με το άρθρο ένατο παρ.1-6 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α 54 14.3.2012), σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011; Καταργείται και το ένα και το άλλο; Ή μόνο το πρώτο; Ή κανένα από τα δύο;