Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «zarko»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
zarko
Διαβάστε και εφαρμόστε στο νόμο την παρακάτω απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου.ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ Ι ΤΜΗΜΑ (ΣΤ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) ΠΡΑΞΗ 34/2012<>Ερευνήστε και δείτε ποιοι είναι προϊστάμενοι σήμερα στις δημόσιες υπηρεσίες, το δημόσιο βουλιάζει, κάντε κάτι? Οι καθυστερήσεις και τα χρονοδιαγράμματα σας δίνουν άλλοθι σε αυτούς που λεηλατούσαν διοικητικά και οικονομικά το δημόσιο μέχρι τώρα.Στην υπηρεσία μου έχουμε με ανάθεση καθηκόντων τμηματάρχες απόφοιτους Δημοτικού (??) και Λυκείου τη στιγμή που υπάρχουν αρχαιότεροι( περίπου 14) και ικανότεροι ΠΕ .Οι προϊστάμενοι με ανάθεση να μην πληρώνονται το επίδομα ευθύνης, να μην προσμετρούνται τα μόρια του χρονικού διαστήματος που ασκούν τα καθήκοντα αυτά και να θεωρείται πειθαρχικό αδίκημα η αδιαφορία (?) του διοικητικού αρμόδιου οργάνου που δεν μεριμνά για την κάλυψη της θέσης ευθύνης με νόμιμο τρόπο (υπηρεσιακό συμβούλιο). Πρέπει να πάψει ποια τα όργανα του δημοσίου να εξυπηρετούν πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες.Άμεση νομοθετημένη προτεραιότητα σε θέσεις ευθύνης σε υπαλλήλους που εκτός των άλλων προσόντων έχουν και πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
 
 
zarko
Επιπλέον πριμοδότηση για υπαλλήλους που έχουν πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και οργανισμών.Όλοι οι προϊστάμενοι πρέπει να έχουν εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και στο μάνατζμεντ.Όταν δεν γίνει αυτό που συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα στις χώρες του εξωτερικού ας ξεχάσουμε και τους στόχους και τη αλλαγή στη λειτουργία του δημόσιου τομέα.
 
 
zarko
Όργιο αυθαιρεσίας και σπατάλης χρημάτων,δημιουργία μίσους και αντιπαλότητας μεταξύ υπαλλήλων.Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένου από τη διοίκηση εδώ και δύο περίπου χρόνια που δεν γίνονται κρίσεις μέσω υπηρεσιακών συμβουλίων.Στην υπηρεσία μου υπάρχουν δύο τμήματα που έχουν ένα υπάλληλο, αυτός ο υπάλληλος είναι και τμηματάρχης στο εαυτό του εφόσον του έχει γίνει ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου από τη διοίκηση.Κάντε κάτι απαγορεύσετε στις διοικήσεις να ορίζουν τμηματάρχες σε τμήματα με ένα υπάλληλο.
 
 
zarko
Να συμπεριλάβετε στο νόμο την απόφαση 34/2012 του ελεγκτικού συνεδρίου για την αναπλήρωση τμηματαρχών. Να επιστραφεί το επίδομα ευθύνης και να μη μετρήσουν τα μόρια στις κρίσεις. (απόσπασμα παραθέτω παρακάτω).……Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι η καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων των δημόσιων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α., τελεί σε συνάρτηση με τη νόμιμη επιλογή και τοποθέτησή τους στις θέσεις αυτές. Ειδικότερα, οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και τμημάτων επιλέγονται από το οικείο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στη συνέχεια τοποθετούνται στις θέσεις αυτές για πέντε (5) έτη, με απόφαση του οικείου οργάνου. Αν οι θέσεις αυτές κενωθούν πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθούν νέες, οι νέοι προϊστάμενοι επιλέγονται από το οικείο Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κατά ρητή επιταγή του νομοθέτη, μέσα σε ένα μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, καθήκοντα αναπληρωτή ασκεί εκείνος που πληροί τις οριζόμενες στο άρθρο 87 του Κώδικα προϋποθέσεις, ο οποίος και δικαιούται από την έναρξη της αναπλήρωσης το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα ευθύνης. Επομένως, σε περίπτωση σύστασης ή κένωσης θέσης προϊσταμένου, το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, εντός του οποίου επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση να επιλεγεί ο νέος προϊστάμενος. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, ακόμα και αν η θέση προϊσταμένου παραμένει κενή, λόγω μη κίνησης ή μη ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας πλήρωσής της, η άσκηση των σχετικών καθηκόντων εκ μέρους του αναπληρωτή είναι μη νόμιμη, με συνέπεια αυτός να μην δικαιούται και το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης (πρβλ. Πράξεις Ι Τμ. Ελ. Συν. 206/2011, 43/2010, 170/2009, 35, 22/2008)…