Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Eθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Eθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
Παρόλο που υπάρχουν σημαντικά πρόβλήματα στο χώρο της αναπηρίας στο παρόννομοσχέδιο δεν έχουν προβλεφθεί διατάξεις για την επίλυσή τους. Η Ε.Σ.ΑμεΑ. δοθείσης της ευκαιρίας καταθέτει το σύνολο οριζόντιων θεμάτων που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους με πρωταρχικό αίτημα την αυτονόμηση του Εθνικού Κέντρου Απκατάστασης και τη διασφάλισης της λειτουργίας του. Οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ. έχουν ως εξής: Σε αυτό το νομοσχέδιο θα πρέπει να συμπεριληφθεί νομοθετική ρύθμιση για τη διασφάλιση της λειτουργίας του μοναδικού κέντρου αποκατάστασης του ΕΚΑ. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει καταθέσει επανειλημμένως αναλυτικά έγγραφα για το εν λόγω θέμα και έχει προτείνει την ακόλουθη νομοθετική ρύθμιση : Αιτιολογική Έκθεση προτεινόμενης ρύθμιση: Με την προτεινόμενη διάταξη δίδεται η δυνατότητα έκδοσης του οργανισμού λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης με κοινή υπουργική απόφαση, και όχι με τις χρονοβόρες διαδικασίες Π.Δ. , δεδομένου ότι το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) αποτελεί νοσοκομείο του ΕΣΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3868/10, και κρίνεται απαραίτητο να ισχύσουν οι διατάξεις που διέπουν τα υπόλοιπα νοσοκομεία του ΕΣΥ (ν. 2889/01, όπως ισχύει). Προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση:1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 8 του ν. 3868/10 (129Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, εκδίδεται ο οργανισμός του, ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες μεταβολές, λόγω της υπαγωγής στο νέο νομοθετικό καθεστώς καθώς και όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ». Περαιτέρω και λόγω σημαντικών διαρθρωτικών αδυναμιών του Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας ζητούμε να ενταχθεί διάταξη με την οποία θα συστήνονται: Α) Σύσταση Διεύθυνσης Χρονίων Παθήσεων στελεχωμένης με εξειδικευμένο προσωπικό και με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας που απασχολούν τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Αρμοδιότητα της ανωτέρω Διεύθυνσης θα είναι ο σχεδιασμός και η χάραξη προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων που σχετίζονται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονάδες χρονίως πασχόντων (κέντρα αιμορροφιλίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας, διαβητολογικά κέντρα κ.λπ.). Η αύξηση των χρονίων παθήσεων και οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας καθιστούν αναγκαία την ικανοποίηση του ανωτέρω πάγιου αιτήματός μας. Β) Σύσταση Διεύθυνσης τομέα αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία στελεχωμένης με εξειδικευμένο προσωπικό και με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τον τομέα αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρία (π.χ. ίδρυση νέων Κέντρων Αποκατάστασης , διασύνδεση των Κέντρων Αποκατάστασης μεταξύ τους με κέντρο Αναφοράς το ΕΚΑ κ.λπ). Επαναφορά των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ από το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας Η αρνητική θέση της Ε.Σ.Α.μεΑ για την ένταξη των ΚΕΚΥΚΑμεΑ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) μέσω των άρθρων 10 και 11 του ν. 4025/2011 είναι γνωστή και πλήρως αιτιολογημένη. Στη διάθεσή σας οι επιστολές της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το εν ‘ λόγω θέμα. Με την ευκαιρία της κατάθεσης σχεδίου νόμου του αρμόδιου για το εν λόγω θέμα Υπουργείου Υγείας προτείνουμε ενταχθούν διατάξεις μέσω των οποίων θα τροποποιηθούν τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4025/2011 ως προς το θέμα της ένταξης των ΚΕΚΥΚΑμεΑ στο Ε.Σ.Υ., ούτως ώστε αυτά να επανέλθουν στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας που ανήκουν φύσει και θέσει. Προτεινόμενες διατάξεις: 1. «Τα ΚΕΚΥΚΑμεΑ. με το προσωπικό που υπηρετούσε σ’ αυτά πριν τον ν.4025/2011, εντάσσονται από δω και στο εξής ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στα δώδεκα (12) νέα Ν.Π.Δ.Δ., όπως συστάθηκαν με το άρθρο 9 του ν. 4109/2013. Ως εκ τούτου, από δω και στο εξής καταργείται το μέρος των διατάξεων με τις οποίες καθορίστηκε η ένταξη των ΚΕΚΥΚΑμεΑ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως συνέβη με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4025/2011. 2. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συστήνεται ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Πελοποννήσου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 9 του ν.4109/2013 στο οποίο εντάσσονται ως Παραρτήματα το «ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας και το ΚΕΚΥΚΑμεΑ Αργολίδας» 2. Στα Παραρτήματα που εντάσσονται στα 13 συνιστώμενα Ν.Π.Δ.Δ. με τον τίτλο «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας ..Περιφέρειας ……..» βάσει της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4109/09, όπως συμπληρώνεται με την προαναφερόμενη παράγραφο, ορίζονται 5αμελείς Επιτροπές Διοίκησης οι οποίες αποτελούνται από: 3 πρόσωπα με ιδιαίτερη εμπειρία και γνώσεις κοινωνικής πολιτικής που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, και έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) που ορίζεται με ευθύνη της Ε.Σ.Α.μεΑ. Οι Επιτροπές Διοίκησης των Παραρτημάτων λειτουργούν κατά το πρότυπο του άρθρου 4 του ν. 3106/2003. Τα μέλη των ως άνω Επιτροπών παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς ουδεμία οικονομική αποζημίωση». Για τα ΚΑΦΚΑ βάσει των ιδρυτικών αρχών και σκοπών λειτουργίας τους ζητούμε να ενταχθούν νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες θα τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4025/2011 ούτως ώστε:  να διασυνδεθούν με το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης το οποίο θα αποτελεί Κέντρο Αναφοράς υπό την προϋπόθεση ότι το ΕΚΑ θα καταστεί αυτόνομο (βλ. προτεινόμενη διάταξη ανωτέρω)  να οριστεί με νομοθετική ρύθμιση ως Επιστημονικός Συντονιστής των ΚΑΦΚΑ Ιατρός με την ειδικότητα του Φυσιάτρου και να προκηρυχθούν θέσεις φυσιάτρων για το σκοπό αυτό.  Να συσταθούν Επιτροπές Διοίκησης στα Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, και συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.ΑμεΑ. σε στις Επιτροπές Διοίκησης. Επισημαίνουμε ότι στα Κέντρα που διασυνδέονται με νοσοκομεία δεν συμμετέχει εκπρόσωπος της Ε.Σ.ΑμεΑ. Επαγγελματική αποκατάσταση ιατρών με αναπηρία και χρόνια πάθηση Ζητούμε να συμπεριληφθεί εδάφιο με το οποίο θα ενταχθούν στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 και τις συμπληρώσεις αυτού και οι ιατροί που πάσχουν από συγγενείς καρδιοπάθειες σακχαρώδη ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη (τύπου 1), παραπληγία-τετραπληγία και κινητικές αναπηρίες. Επίσης, ζητούμε να συμπεριληφθεί εδάφιο βάσει του οποίου θα ενταχθούν στις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3599/2007 και οι τυφλοί πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. βοηθοί φυσικοθεραπευτών. Τροποποίηση βελτίωση των διατάξεων παρακράτησης συντάξεων περιθαλπομένων σε κέντρα κλειστής περίθαλψης: Με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 οι περιθαλπόμενοι σε ιδρύματα θεραπευτήρια κλειστής περίθαλψης χρόνια πάσχοντες και άτομα με ψυχικές παθήσεις που τοποθετούνται σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης τους για όσο χρόνο διαμένουν στις ανωτέρω δομές/προγράμματα με ποσοστό της σύνταξής τους, κλιμακωτά ανάλογα με το ποσό της σύνταξής τους, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η διάταξη αυτή είναι άδικη και σκληρή για οικογένειες στους κόλπους των οποίων υπάρχουν δύο άτομα με βαριές αναπηρίες εκ των οποίων το ένα διαβιεί στην οικία της οικογένειας. Ως παράδειγμα αναφέρουμε οικογένειες, στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων είναι άτομο με αναπηρία διαβιεί σε μονάδα κλειστής περίθαλψης και το τέκνο αυτού είναι άτομο με βαριά αναπηρία και διαβιεί στο σπίτι με τη φροντίδα του έτερου γονέα. Είναι αντιληπτό ότι τέτοιες οικογένειες έχουν τεράστια έξοδα και συνεπώς οικονομικά προβλήματα, Γι’ αυτό προτείνουμε οι περιθαλπόμενοι σε μονάδες κλειστής περίθαλψης, των οποίων αποδεδειγμένα δεύτερο μέλος της οικογενείας τους είναι άτομο με αναπηρία και τη φροντίδα του έχει ή ίδια η οικογένεια, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Eθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
H Ε.Σ.ΑμεΑ σε σχέση με τον τομέα της ψυχιής υγείας παραθέτει τις εξής προτάσεις της οι οποίες είναι σημαντικές για τους ψυχικά πάσχοντες. Οι προτάσεις αφορούν τόσο στο πρωτοβάθμιο όσο και στο δευτεροβάθμιο επίπεδο. Προτάσεις Τομέας Ψυχικής Υγείας Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο  Σύσταση ιατροπαιδαγωγικών κέντρων σε όλη τη χώρα για την πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση της ψυχικής αναπηρίας και επέκταση της λειτουργίας τους κατά τις απογευματινές ώρες στη βάση της πρόβλεψης του Σχεδίου Νόμου για ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων . Επίσης επέκταση της λειτουργίας και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας κατά τις απογευματινές ώρες. Θέσπιση της κατ’ οίκον νοσηλείας και φροντίδας για άτομα με ψυχική αναπηρία με στόχο την άμεση παρέμβαση στην κρίση και την αποφυγή της εισαγωγής σε ψυχιατρικές κλινικές, των οποίων το οικονομικό τους κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό. Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Κέντρων Ημέρας για Άτομα με Ψυχική Αναπηρία με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των χρηστών υπηρεσιών υγείας, αλλά και τη διευκόλυνση των οικογενειών τους. Φορείς λειτουργίας αυτών των Κέντρων μπορεί να είναι Σύλλογοι για την Ψυχική Υγεία σε συνεργασία με Δήμους. Με στόχο τη σωστή ενημέρωση του πληθυσμού για τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της ψυχικής αναπηρίας, τη μείωση του στίγματος και των προκαταλήψεων σε βάρος των ατόμων με ψυχική αναπηρία και των οικογενειών τους, προτείνεται η συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.) και των Οργανώσεων των ίδιων των ατόμων με ψυχική αναπηρία. Έργο της Επιτροπής θα είναι η εκπόνηση Μακροχρόνιου Σχεδίου Δράσης Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Αναπηρία, το οποίο θα υποβληθεί για εφαρμογή στον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Σε δευτεροβάθμιο επίπεδο  Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», άμεση λειτουργία ψυχιατρικών κλινικών σε όλα τα Νομαρχιακά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας με βάση το σχεδιασμό του ΥΥΚΑ, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους – το καθημερινό φαινόμενο των «ράντζων» – και η νοσηλεία των ατόμων με ψυχική αναπηρία να πραγματοποιείται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Προσλήψεις ψυχιατρικών νοσηλευτών στις ψυχιατρικές κλινικές για να αποφευχθεί το φαινόμενο των καθηλώσεων και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. ΙΙΙ. Στο επίπεδο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης  Με στόχο τη θέσπιση νέου αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για την απασχόληση των ατόμων με ψυχική αναπηρία μέσω Κοι.Σ.Π.Ε., προτείνεται η συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών για τη Ψυχική Υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.) και των Οργανώσεων των ίδιων των ατόμων με ψυχική αναπηρία. Επέκταση σε όλη τη χώρα δημιουργίας στεγαστικών δομών, οικοτροφείων, ξενώνων και κυρίως προστατευμένων διαμερισμάτων, για άτομα με ψυχική αναπηρία. Εφαρμογή προγραμμάτων αναδοχής και στα άτομα με ψυχική αναπηρία . Κατάργηση της παρ. 9. του άρθρου 66 του ν. 3984/2011Σύμφωνα με την έκθεση ειδικής επιτροπής ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές του Υπουργείου Υγείας (αρ. παρωτ.οικ. 40/26-6-2012) προτείνουμε την κατάργηση διατάξεων με τις οποίες συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης τους άτομα με ψυχικές παθήσεις μέσω του μέτρου παρακράτησης συντάξεων τους.
 
 
Eθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
Με την παράγραφο 1 συστήνονται Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας και σε αυτές συμμετέχουν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι των φορέων οικογενεικών ψυχικής υγείας. Ζητουμε, προκειμένου η διάταξη αυτή να καταστεί ορθότερη, να συμμετέχουν στις ανωτέρω επιτροπές και εκπρόσωπποι συλλόγων ψυχικά σχόντων οι οποίοι είναι και οι άμεσοι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και βάσει Διεθνών συμβάσεων όπως η σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του ΟΗΕ είναι αναφαίρετο δικαίωμα τους η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για τους ίδιους, την υγεία και τη ζωή τους.