Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΓΕΩΓΙΟΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΓΕΩΓΙΟΣ
θα ήθελα να εκφράσω την πολιτική μου και ιδεολογική μου αντίθεση στην ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική της διάλυσης των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο.Τα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να προστατεύονται και να διευρύνονται και όχι να περιορίζονται και να διαλύονται. Οι δημόσιοι οργανισμοί ούτε πρέπει να κλείσουν,ούτε πρέπει να συγχωνευτούν, αλλά θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν αναβαθμιζόμενοι προσφέροντας το ύψιστο δυνατόν κοινωνικό έργο στην κοινωνία.Η εργασιακή ασφάλεια πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται εμπλουτιζόμενη με κινητροδότηση αύξησης των προσόντων, της γνώσης και της παραγωγικότητας.Οι οργανισμοί προσφέρουν ένα σημαντικό κοινωνικό έργο συμβάλλοντας στην πρόοδο του λαού μας.Όσοι εργαζόμενοι έχουν εισαχθεί με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έχοντας στην κατοχή τους πανεπιστημιακό τίτλο εκπαίδευσης θα πρέπει να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους έτσι ώστε να αυξηθεί το παραγόμενο έργο από τους δημόσιους οργανισμούς, να καταστεί ποιοτικότερο αλλά και περισσότερο χρήσιμο στο κοινωνικό σύνολο έτσι ώστε με την χρήση των δεδομένων πεπερασμένων ανθρώπινων και υλικών πόρων που διαθέτει να μεγιστοποιήσει την κοινωνική οφελημότητα που εκρέει από την παραγωγική του διαδικασία, αριστοποιώντας την αναλογία των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιεί, αξιοποιώντας την καταλληλότερη συνάρτηση- τεχνολογία παραγωγης έτσι ώστε αναπροσαρμοζόμενοι οι δημόσιοι φορείς να παράγουν το κατά το δυνατόν άριστο παραγωγικό αποτέλεσμα, ένα τέτοιο παραγωγικά και κοινωνικά χρίσμο αποτέλεσμα που θα προσεγγίζει στο μέγιστο την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.Η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των εύαισθητων περιοχών όπου αναπτύσσονται σπάνια οικοσυστήματα,η έρευνα για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, η τέλεση κοινωνικού και οικονομικού, δημογραφικού χαρακτήρα κοινωνικών και οικονομικών ερευνών, η ανάπτυξη της έρευνας για την σύγχρονη βιοκλιματική αρχιτεκτονική δραστηριότητα,η ανάπτυξη της τουριστικής εκπαίδευσης, η προστασία της εθνικής πολιτιστσική, και χαρτογραφικής κληρονομιάς,η ανάπτυξη της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, η προστασία των αναπήρων και των ατόμων με ειδικές δεξιότητες, η προώθηση της βασικής, εφαρμοσμένης έρευνας και η προσπάθεια για την ανάπτυξη σύγχρωνων καινοτομικών μεθόδων παραγωγής και προϊόντων, η προώθηση των εξαγωγών και η ανάπτυξη εκθεσιακών δραστηριοτήτων είναι σημαντικότατες – παραγωγικότατες κοινωνικές υπηρεσίες που εάν παραχθούν και προαχθούν σωστά μέσα από τον ευρύτερο δημόσιο χώρο, τους δημόσιους φορείς δύνανται να βοηθήσουν την οικονομία και την κοινωνία ώστε να καταστεί περισσότερο βιώσιμη, περισσότερο ανθρώπινη, περισσότερο συμβατή με το φυσικό της περιβάλλον, περισσότερο αλλυλέγγυα και τελικά περισσότερο υγιής και πιο παραγωγική.ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ