Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΕΠΕ)»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΕΠΕ)
Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου 24, ως εξής:«Οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες και οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης, που πωλούν είδη, έχουν την υποχρέωση όπως, γνωστοποιούν, με κάθε πρόσφορο μέσο, τις τιμές πώλησης των ειδών τους (χωρίς Φ.Π.Α.) στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο αγοραστή.»
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΕΠΕ)
Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1, ως εξής:«1. Οι εταιρείες εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών, στην περίπτωση παράδοσης υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα που ανήκουν σε αυτές, υποχρεούνται να παραδίδουν στους πρατηριούχους λιανοπωλητές σε κάθε παράδοση δείγμα από αυτά. Σε περίπτωση που η μεταφορά και η παράδοση γίνεται από εταιρείες μεταφορών υγρών καυσίμων (φορτηγά βυτιοφόρα αυτοκίνητα Δ.Χ.) την παραπάνω υποχρέωση έχουν οι μεταφορείς.»
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΕΠΕ)
Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου 107, ως εξής: «1. Υποχρέωση τήρησης πινακίδωνi. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, υγραερίου αποκλειστικά για την κίνηση οχημάτων και μικτού πρατηρίου, υποχρεούνται να αναγράφουν την τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους πωλούμενου καυσίμου, κατά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο), τόσο στην αντλία όσο και στην αναρτημένη πινακίδα.Τα είδη των καυσίμων που θα εμφανίζονται στην προαναφερόμενη πινακίδα μπορούν να αναγράφονται, κατά επιλογή του πρατηριούχου, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.Ο πρατηριούχος επιλέγει ελεύθερα σε ποια γλώσσα, μόνο ελληνική ή μόνο αγγλική, θα αναγράφει τα είδη των καυσίμων στην πινακίδα.Η αναγραφή των ειδών των καυσίμων στην αναρτημένη πινακίδα, ακολουθεί υποχρεωτικά την παρακάτω σειρά, απαγορευμένης της διαφοροποίησής της για οποιονδήποτε λόγο.1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ή Unleaded 952. ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ή Super LRP3. S. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ή S. Unleaded 1004. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel5. Υγραέριο κίνησης ή Autogas ή εναλλακτικά 1. Βενζίνες με αύξουσα σειρά βάσει του αριθμού οκτανίου, ο οποίος και θα αναγράφεται2. Πετρέλαιο κίνησης3. Πετρέλαιο θέρμανσης4. Υγραέριο κίνησης Εφόσον τα πρατήρια διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης μέσω αντλίας εντός του πρατηρίου, θα πρέπει να αναγράφουν την τιμή πώλησής του και στην αναρτημένη πινακίδα, ανεξάρτητα από την αναγραφή της τιμής επί της αντλίας.Η τιμή αυτή αφορά τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, αποκλειστικά και μόνο από το πρατήριο.Πρατήρια που δεν διαθέτουν όλα τα παραπάνω είδη καυσίμων θα αναγράφουν υποχρεωτικά στην αναρτημένη πινακίδα, μόνο τα είδη που διαθέτουν με την παραπάνω σειρά, χωρίς τη μεσολάβηση κενών. ii. Σε περίπτωση που κάποιο είδος υγρού καυσίμου διατίθεται σε διαφορετική τιμή λιανικής πώλησης για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών, θα πρέπει να διατίθεται από ανεξάρτητη προς τούτο αντλία και η αντίστοιχη τιμή λιανικής πώλησης αναγράφεται πέραν της αντλίας και στην αναρτημένη πινακίδα, αναφέροντας παράλληλα και την επαγγελματική κατηγορία προς την οποία απευθύνεται. iii. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγραερίου κίνησης, υποχρεούνται να αναγράφουν την τιμή λιανικής πώλησης του υγραερίου κατά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο), τόσο στην αντλία όσο και σε αναρτημένη πινακίδα άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς, τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου, και φωτιζόμενη κατά τις νυκτερινές ώρες. Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου. 2. Τοποθέτηση πινακίδωνΗ αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων, πρέπει να είναι άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου, ακριβώς κάτω ή παράπλευρα του Εταιρικού σήματος του κατόχου άδειας εμπορίας ή του ειδικού σήματος με την ένδειξη «Α.Π.» και να είναι φωτιζόμενη κατά τις νυκτερινές ώρες.Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου. 3. Τρόπος αναγραφής λιανικών τιμών πώλησης i. Η αναγραφή των τιμών λιανικής πώλησης των καυσίμων έχει την μορφή δεκαδικού αριθμού με ακέραιο μέρος και τρία (3) δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή (π.χ. 0,795 ή 1,032), αποκλειόμενης της αναγραφής μόνο σε λεπτά (π.χ. 79,5 λεπτά ή 97,8 λεπτά). ii. Απαγορεύεται η ύπαρξη άλλης/ων πινακίδας/ων στην/ις οποία/ες θα αναγράφονται για οποιοδήποτε λόγο διαφορετικές τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων. Οποιανδήποτε πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων θα γνωστοποιείται με ανεξάρτητη πινακίδα με περιγραφή της παροχής.» iii. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων που διαθέτουν συμβατά καύσιμα αναμεμειγμένα με βιοκαύσιμα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% κατ` όγκο, υποχρεούνται όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου (στις αντλίες και στις πινακίδες τιμών) να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής τα εξής:α) Σε περίπτωση πετρελαίου κίνησης αναμεμειγμένου με βιοντίζελ, την ένδειξη `Β`, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ` όγκο του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. Β20 για περιεκτικότητα 20% κατ` όγκο.β) Σε περίπτωση βενζίνης αναμεμειγμένης με βιοαιθανόλη, την ένδειξη `Ε`, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ` όγκο του καυσίμου σε βιοαιθανόλη, π.χ. Ε20 για περιεκτικότητα 20% κατ` όγκο. iv. Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που διαθέτουν αυτούσια βιοκαύσιμα σε τελικούς καταναλωτές υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου, να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής, την ένδειξη `Β100`, στην περίπτωση πώλησης αυτούσιου βιοντίζελ, και την ένδειξη `Ε100`, σε περίπτωση πώλησης αυτούσιας βιοαιθανόλης.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Η αναδιατύπωση που προτείνουμε εξυπηρετεί τη συνολική ρύθμιση των θεμάτων που άπτονται της σήμανσης των πρατηρίων, είτε αυτά είναι υγρών καυσίμων, είτε είναι μικτά, ώστε να αποφεύγονται επαναλήψεις στο κείμενο του άρθρου για τη σήμανση των μικτών πρατηρίων. Όσον αφορά στη θέση της πινακίδας τιμών, όπως και παλαιότερα είχαμε προτείνει και είχε γίνει δεκτό, η χρησιμοποίηση του ρήματος «εφάπτεται» είναι ανελαστική και θα δημιουργήσει προβλήματα σε πρατήρια που, για πολεοδομικούς λόγους και για την ασφάλεια της κυκλοφορίας (πρατήρια σε πολυκατοικίες με μικρό ύψος, πεζοδρομιακά πρατήρια κλπ.) η πινακίδα δε μπορεί κυριολεκτικά να εφάπτεται του σήματος, αλλά παρόλα αυτά είναι σε περίοπτη θέση ακριβώς κάτω ή παράπλευρά στο σήμα.
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΕΠΕ)
Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 2, ως εξής:«2. Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που προμηθεύονται οι ως άνω αγοραστές, πραγματοποιείται αποκλειστικά από τις εγκαταστάσεις των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή των διυλιστηρίων προς τις αποθήκες των αγοραστών, με βυτιοφόρα ιδιωτικής χρήσης των προμηθευτών ή δημόσιας χρήσης που έχουν προστηθεί από αυτούς, δηλαδή τους ανωτέρω προμηθευτές.» Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3, ως εξής:«3. Πωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση, που δε διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, δύνανται να παραλαμβάνουν το προϊόν είτε απ’ ευθείας από τις εγκαταστάσεις των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, είτε από τις αποθήκες άλλων κατόχων άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους.» Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 5, ως εξής:«5. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων πετρελαιοειδών προϊόντων, ευθύνονται από κοινού με την προμηθεύτρια εταιρεία για την ποιότητα και την ποσότητα των πωλουμένων πετρελαιοειδών προϊόντων, τηρουμένων των σχετικών αγορανομικών διατάξεων.» Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 6, ως εξής:«6. Στις περιπτώσεις που έχουν συσταθεί Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή Κοινοπραξίες πρατηρίων λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων, η ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των διακινουμένων προϊόντων ανήκει από κοινού αφενός μεν στον προμηθευτή τους (διυλιστήρια ή Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων), αφετέρου δε τόσο στον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό ή Κοινοπραξία όσο και στο μέλος για το οποίο διαπιστώνεται ότι παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Η προτεινόμενη αλλαγή στην παράγραφο 3 είναι επιβεβλημένη, καθώς ο πωλητής θέρμανσης χωρίς εγκαταστάσεις πρέπει να μπορεί να επιλέξει προμηθευτή ανάμεσα στις εταιρίες πετρελαιοειδών και σε άλλους πωλητές με εγκαταστάσεις. Η θέσπιση υποχρέωσης να επιλέξει μόνο από τους δεύτερους δε συμβαδίζει ούτε με το πνεύμα της ελεύθερης οικονομίας, ούτε βέβαια με την επιχειρούμενη με την τροποποίηση απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και την κατάργηση των υπερβολικών και αδικαιολόγητων περιορισμών που δημιουργούν «τεχνητά» εμπόδια στην αγορά χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Οι εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών είναι φυσικά εξίσου ασφαλείς με αυτές των πωλητών θέρμανσης και επιβλέπονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και δεν υπάρχει κανένας λόγος δημοσίου συμφέροντος να αποκλειστούν από την χρήση τους οι πωλητές θέρμανσης που δεν έχουν εγκαταστάσεις. Ως προς την προτεινόμενη στην παράγραφο 5 τροποποίηση, σημειώνουμε πως είναι αυτονόητο ότι οι εταιρίες εμπορίας δε μπορούν να είναι υπεύθυνες για την ποσότητα και την ποιότητα του πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτουν στην αγορά οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης με τα δικά τους μεταφορικά μέσα σε καταναλωτές, όπως είναι υπεύθυνες για την ποσότητα των καυσίμων που τα πρατήρια υγρών καυσίμων με το σήμα τους πωλούν στους καταναλωτές. Εξάλλου, στις παραδόσεις που οι τελευταίοι κάνουν σε πολυκατοικίες η μέτρηση της παραδιδόμενης ποσότητας γίνεται κάθε φορά επί της δεξαμενής του καταναλωτή! Η αλλαγή της φράσης «με τις δειγματοληψίες» από τη λέξη «αγορανομικών» είναι απαραίτητη, καθώς η ποσότητα των καυσίμων που τα πρατήρια διαθέτουν στην αγορά δε ρυθμίζεται από τις διατάξεις σχετικές με τις δειγματοληψίες, αλλά από άλλες αγορανομικές διατάξεις (άρθρο 140).
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΕΠΕ)
Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1, ως εξής:«1. Κατά τις δειγματοληψίες που διενεργούν οι Ελεγκτικές Αρχές σε υγρά καύσιμα στα πρατήρια λιανικής πώλησης ο πρατηριούχος πρέπει να παραδίδει στην Αρχή που διενεργεί τη δειγματοληψία το δείγμα του βυτιοφόρου που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καυσίμου που δειγματίζεται.»