Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «NSK»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
NSK
Σχόλια στο άρθρο 15Με τα άρθρα 1-5 και 10 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η συνέχιση των εκκρεμών δικών των καταργουμένων νομικών προσώπων από το Υπουργείο ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στα οποία μεταφέρονται οι οικείες αρμοδιότητες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε διατύπωση για τη συνέχισή τους.Η ρύθμιση αυτή συνεπάγεται, όπως είναι προφανές, το χειρισμό των υποθέσεων αυτών από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.Με αυτό το δεδομένο και, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί σήμερα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και, συγκεκριμένα: α)τις σημαντικότατες ελλείψεις σε λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό, εξ αιτίας των οποίων σε πολλές υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ στην περιφέρεια υπηρετεί ένας μόνο λειτουργός , β) τη συνεχή, κατά την πρόσφατη διετία, αύξηση των αρμοδιοτήτων του ΝΣΚ χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη για αύξηση του προσωπικού του και γ) τη συμμετοχή των λειτουργών του ΝΣΚ σε εκατοντάδες επιτροπές και συμβούλια ανά την επικράτεια, οι οποίες άπτονται ολόκληρου του φάσματος του δικαίου, αφετέρου δε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση το ΝΣΚ καλείται να αναλάβει άγνωστο αριθμό εκκρεμών δικών στην Αθήνα και στην περιφέρεια, χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο ελέγχου, παραλαβής και προετοιμασίας των υποθέσεων αυτών, εκτιμάται ότι πρέπει να αναζητηθεί εναλλακτική λύση.Προτείνεται:α) Να προβλεφθεί περίοδος έξι, τουλάχιστον, μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, κατά την οποία οι δικηγόροι της περ. δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 έχουν εκ του νόμου σχέση εντολής με το Δημόσιο για τον χειρισμό των εκκρεμών κατά την έναρξη ισχύος του νόμου υποθέσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην αναλυτική κατάσταση της υποπερίπτωσης αα και εκτελούν την εντολή υπό την εποπτεία της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσιακής μονάδας του ΝΣΚ. Για την αμοιβή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3086/2002 (Α΄324).β) Να προβλεφθεί αύξηση των οργανικών θέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 
 
NSK
Σχόλια στο άρθρο 1Η συνέχιση των εκκρεμών δικών χωρίς βίαιη διακοπή προϋποθέτει ότι ο νόμος θα έχει ψηφισθεί το αργότερο μέχρι 20 τρέχοντος μηνός, ώστε, η αναλυτική κατάσταση που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 να έχει συνταχθεί και οι εκκρεμείς υποθέσεις να έχουν παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία πριν την έναρξη ισχύος του νόμου. Αν, όμως, καθυστερήσει η δημοσίευση του νόμου, το χρονοδιάγραμμα αυτό ανατρέπεται με, ενδεχομένως, δυσμενείς συνέπειες για τα συμφέροντα του Δημοσίου που διακυβεύονται στις εκκρεμείς δίκες. Ασφαλέστερη λύση παραμένει η βίαιη διακοπή της δίκης.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
NSK
Σχόλια στο άρθρο 2Η συνέχιση των εκκρεμών δικών χωρίς βίαιη διακοπή προϋποθέτει ότι ο νόμος θα έχει ψηφισθεί το αργότερο μέχρι 20 τρέχοντος μηνός, ώστε, η αναλυτική κατάσταση που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 να έχει συνταχθεί και οι εκκρεμείς υποθέσεις να έχουν παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία πριν την έναρξη ισχύος του νόμου. Αν, όμως, καθυστερήσει η δημοσίευση του νόμου, το χρονοδιάγραμμα αυτό ανατρέπεται με, ενδεχομένως, δυσμενείς συνέπειες για τα συμφέροντα του Δημοσίου που διακυβεύονται στις εκκρεμείς δίκες. Ασφαλέστερη λύση παραμένει η βίαιη διακοπή της δίκης.
 
 
NSK
Σχόλια στο άρθρο 3Η συνέχιση των εκκρεμών δικών χωρίς βίαιη διακοπή προϋποθέτει ότι ο νόμος θα έχει ψηφισθεί το αργότερο μέχρι 20 τρέχοντος μηνός, ώστε, η αναλυτική κατάσταση που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 να έχει συνταχθεί και οι εκκρεμείς υποθέσεις να έχουν παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία πριν την έναρξη ισχύος του νόμου. Αν, όμως, καθυστερήσει η δημοσίευση του νόμου, το χρονοδιάγραμμα αυτό ανατρέπεται με, ενδεχομένως, δυσμενείς συνέπειες για τα συμφέροντα του Δημοσίου που διακυβεύονται στις εκκρεμείς δίκες. Ασφαλέστερη λύση παραμένει η βίαιη διακοπή της δίκης.