Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Σόνια Ευμορφοπούλου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Σόνια Ευμορφοπούλου
Άρθρο 1 παρ.4 – Οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου δεν μπορούν να στελεχώνονται από το προσωπικό του ίδιου φορέα και λόγω ανεπάρκειας γνώσεων των μηχανισμών ελέγχου από τους υπαλλήλους και λόγω της υπαλληλικής αλληλεγγύης που τους αναγκάζει να αλληλοκαλύπτονται. Ή θα πρέπει να γίνει από ορκωτούς ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα, ή με μονάδες ανά υπουργείο που ελέγχουν τους εποπτευόμενους φορείς και μία ομάδα διυπουργική για να ελέγχει τα υπουργεία.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Σόνια Ευμορφοπούλου
Περαιτέρω, πρέπει να εξορθολογιστεί η λειτουργία των υπουργικών γραφείων και να μειωθούν ο αριθμός και οι αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων. Τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα να κάνουν service μέσω κεντρικής υπηρεσίας και όχι από κάθε οδηγό.Επίσης, να ανασταλεί για 5 χρόνια η καταβολή αποζημίωσης για μετάβαση εκτός έδρας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους (να τους καταβάλλονται μόνο τα οδοιπορικά έξοδα). Να γίνει υποχρεωτική η τηλεδιάσκεψη για συλλογικά όργανα, τα μέλη των οποίων βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν τα ταξίδια. Δαπάνες ταξιδιωτικών γραφείων, εισιτηρίων μετάβασης και ξενοδοχείων να γίνονται αφού γίνει ετήσιος μειοδοτικός διαγωνισμός ανά Υπουργείο που θα καλύπτει και τους εποπτευόμενους φορείς (πάγια δαπάνη ανά ταξίδι).
 
 
Σόνια Ευμορφοπούλου
Προτάσεις μείωσης γραφειοκρατίας με χρήση ΤΠΕ 1) Άμεση θέση σε λειτουργία και επέκταση πληροφοριών ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα κάθε συναλλαγή επιτηδευματιών / επιχειρήσεων με Δημόσιο στη βάση της σύναψης συμβάσεων ή συμμετοχή σε διαγωνισμούς να μην απαιτεί κατάθεση δικαιολογητικών (μη πτωχεύσεως, φορολογική – ασφαλιστική κτλ), αλλά από την αυτόματη ενημέρωση της Υπηρεσίας μέσω πρόσβασης στο ΓΕΜΗ. 2) Καθιέρωση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στις υπηρεσίες και κατάργηση 2ου εσωτερικού πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται μεταξύ των υπηρεσιών του ίδιου φορέα. 3) Υποχρεωτική ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών του ιδίου φορέα για όλα τα θέματα που δεν απαιτούν διακίνηση εγγράφων. Σε περίπτωση κοινοποίησης εγγράφων προς συλλογικά όργανα (π.χ. επιτροπές), τα έγγραφα να κοινοποιούνται μόνο προς τον Πρόεδρο, με υποχρέωση να ενημερώσει τα μέλη. 4) Κατάργηση επισυναπτομένων εγγράφων προς τις κοινοποιήσεις (τα επισυναπτόμενα να υπάρχουν μόνο προς τον αποδέκτη του εγγράφου). 5) Σταδιακή υλοποίηση ηλεκτρονικού αρχείου (με ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιακών εγγράφων) και καταστροφή φυσικού αρχείου, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Στόχος η σταδιακή μετάβαση μόνο στα ηλεκτρονικά έγγραφα (άμεσα όλες οι εγκύκλιοι να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υποχρεωτικά).